Dyreavdelingen; en kjernefasilitet ved K1

Dyreavdelingen er grunnlaget for vesentlige deler av forskningen ved fakultetet. K1 har ansvaret for enheten. Avdelingens økonomi må styrkes. Dette vil skje ved innsparinger på avdelingen og ved høyere egenbetaling for prosjektene.

rotte1_eivindsennesethuibKostnadskrevende og kompetanseintensive deler av forskningen ved fakultetet er organisert som kjernefasiliteter. Alle kjernefasilitetene har et basisbudsjett, men en stor del av finansieringen skal komme ved brukerbetaling. Budsjettet skal ivareta ikke bare daglig drift, men også nyanskaffelser og oppgraderinger av infrastruktur. Nye faglige muligheter skal utvikles og utnyttes. Den økonomiske modellen vil bygge på regnskapstall og følge prinsippene som gjelder for alle kjernefasilitetene.

Dyreavdelingen må nå foreta to prosesser parallelt for å oppnå en bedre budsjettbalanse. Inntjeningen må økes, med høyere takster for brukerbetaling. Dyreavdelingen må spare i forhold til dagens drift, ikke minst på lønnsutgifter.

Kravet til budsjettmessig bedring det kommende året er 1.5 mill kr. Dyreavdelingen og økonomiseksjonen ser sammen på hvilke praktiske konsekvenser dette vil ha. Prosjektsatser vil bli utarbeidet i løpet av noen uker. Eventuell egeninnsats defineres i prosjektene og vil inngå i den økonomiske diskusjonen. Det er viktig at forskergrupper, institutt og Dyreavdelingen samarbeider i søknadsfasen for både å beregne kostnader og forsikre seg om at det er kapasitet. Lavt prioriterte og/eller svakt finansierte prosjekter kan få avslag. Ved søknader om konkurranseutsatte midler må utgifter til bruk av Dyreavdelingen beregnes korrekt.

De faglige prioriteringene vil foregå med forskere, Dyreavdelingen inkludert dens faglige rådgivningsgruppe og institusjonsledelsen som viktigste aktører. Den økonomiske rammen for virksomheten og kravene til finansiering og budsjett vil bli tydeligere utformet av K1 i en dialog med fakultetet og de øvrige instituttene. Basisbevilgningen for K1 og fakultetet har utviklet seg slik at kostnadsreduksjon er nødvendig i en slik grad at det påvirker driften.

Parallelt med å håndtere dagens vanskelige budsjettmessige situasjon er det viktig å se på faglig tilbud med hensyn til kompetanse og praktiske funksjoner. Dyreavdelingens oppgave er å bidra aktivt i biomedisinsk forskning som ligger i internasjonal forskningsfront.

Nils Erik Gilhus                   Rolf K. Reed                        Eystein S. Husebye
Instituttleder K1                     Instituttleder IBM                    Instituttleder K2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *