Daglige arkiver: 23. september 2022

Ukens leder

Langsiktig strategi og karrierebygging

God forskning krever strategi, ikke bare faglig, men også for å ha en infrastruktur og økonomi til å sette forskningsplanene ut i livet. Dette betyr at vi må ha både kortsiktige og langsiktige mål. Man trenger ikke løpe etter enhver «ball» og forskningsmulighet, men du må fokusere på din «ball» og jobbe strategisk med forskningsfinansiering kompetanseoppbygging

Søknadsskriving er en lang prosess. Jo lengere tid du bruker, jo bedre. Selvsagt trenger større prosjekter og søknader mer tid. Posisjonering begynner flere år før selve søknaden: hva trenger du på CVen din for å være en konkurransekraftig søker. Konseptutvikling: omkring et år før fristen. Og bruk helst 6 måneder for foredlingen og selve skrivingen

Forskningsgruppelederne må hjelpe de yngre frem. De som etterhvert skal bli gruppeledere må få seniore forfatterskap og «co-PI»-posisjoner i søknader. Man kan søke mindre fond som er lettere å få tilslag på, dra på konferanser, bli med i nettverk og øve sin kritiske sanse med å være reviewer. Fremtidens gruppeledere må hjelpes inn i karriereprogrammer og bygge opp sin undervisningskompetanse og UiB har mange tilbud for yngre forskere (for eksempel UiB Ferd https://www.uib.no/ferd), bruk dem!

Nå er utlysninger i Horizon Europe kommet og flere av utlysningene i arbeidsprogrammet 2023-24 vil passe flere av våre grupper godt. Ta kontakt med Susanna Pakkasmaa om du planlegger å søke – på den måten kan du komme i gang i god tid og skrive en søknad som fører til bevilgning.

Neste uke er det EU Research & Innovation Days (https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days). Hvis du vil bli klokere på hva som skjer i Europa, følg den digitale konferansen.

God helg når den tid kommer
Eystein og Susanna

Tilbud om helsekontroll 2022 for ansatte og studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø

Ansatte og studenter ved UiB som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø, kan ha krav på helsekontroll. Informasjon om helsekontroll er nå tilgjengelig på HMS-portalen.

Arbeid og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at ansatte og studenter ikke blir utsatt for helseskade. Helsekontroll kan bidra til å forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Ansatte og studenter skal gjennomgå helseundersøkelse før arbeidsoppstart hvis de skal jobbe med:

Ansatte og studenter som jobber i risikofylte arbeidsmiljø skal ha tilbud om egnete helsekontroller dersom risikovurdering påviser helserisiko knyttet til eksponering av:

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll.

Hvis dere trenger å bestille time for en slik helseundersøkelse, kan dere ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten på e-post: bht@uib.no  Vi holder til i Christies gate 20, 1. etasje (inngang fra Muséplass).

Digital frukost@Forskningsdagene: Can we find the solution to the antibiotic resistance crisis in the ocean?

The World Health Organization (WHO) states that antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food security, and development today. A growing number of infections are becoming harder to treat as the antibiotics used to treat them become less effective. In addition to reducing the overuse of antibiotics, we need to discover and bring new antibiotics to market. This is a formidable challenge, but perhaps part of the solution can be found in the ocean?

In conjunction with Forskningsdagene, the Norwegian annual research festival, this Digital frukost will have a special focus on this year’s theme – the Ocean. Join us for a digital one-hour breakfast where we will explore if the solution to the antibiotic resistance crisis can be found in the ocean.

https://www.uib.no/fg/bioinformatikk/156556/digital-frukostforskningsdagene-can-we-find-solution-antibiotic-resistance

Webinar om Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden

Webinaret vil finne sted den 29. sept fra kl 10:00-11:30 (digitalt)

Om webinaret
«Verden er i endring. Spenninger og konflikt øker. Hvordan kan norsk kunnskapssektor styrke og videreutvikle internasjonale samarbeidsrelasjoner, samtidig som sikkerhet og forskningsetikk ivaretas?

I dette webinaret vil seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI presentere en kartlegging av utfordringer og behov sett fra norsk sektor knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid utenfor Europa. Kartleggingen er gjennomført i tilknytning til arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, som HK-dir og Forskningsrådet sammen utvikler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Webinaret avrundes med en paneldebatt der representanter fra kunnskapssektoren diskuterer funnene fra rapporten».

For påmelding til seminaret og for mer informasjon om arbeidet med ansvarlig internasjonalt samarbeid følg lenken Webinar: Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden (hkdir.no)

Spectral flow cytometry

Vi har fått en ny maskin på kjernefasiliteten for Flow Cytometry, en Sony ID7000 som vil utvide våre muligheter innen flow cytometri.

Jeg vil gjerne invitere dere alle til en introduksjon til spektral flow cytometri teknologien og mulighetene vi nå vil ha tilgjengelig. Introduksjonen holdes på HUS – Sentralblokka Undervisningsrom D305 kl 09.00-12.00 tirsdag 27. september.

Dette er en femlasermaskin (inkludert en UV-laser) med muligheten til å analysere opptil 40+ markører samtidig.

Alle er velkomne

Forskningsstipend til utenlandsopphold i 2023

Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må søke sin finansieringskilde om støtte.

Det søkes da støtte til utenlandsopphold for 2023.

Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, og gjeldende retningslinjer. Instituttene må sette sin frist tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det kom nye søknadsskjema og satser i 2021, og at det er disse skjema som må benyttes.

Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her: Finansiering av utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer ved MED | Det medisinske fakultet | UiB

Informasjon på engelsk: Financial support for stays abroad for PhDs and Postdoctoral Fellows | Faculty of Medicine | UiB

Fakultetet har kun mulighet til å delfinansiere utenlandsopphold, så alle oppfordres til også å søke eksterne midler gjennom andre ordninger.

Forskningsrådets stipendbase for forskermobilitet https://www.euraxess.no/funding/search

Alle søknader skal sendes til fakultetet samlet fra instituttet, med signaturer og vedlegg.

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet!

Send søknaden til instituttet v/ irene.hjelmaas@uib.no innen fristen som er 28.09.2022.

Invitasjon til å bidra på Lærernes dag 2023

Kjære fagmiljø,

Vi ønsker med dette å invitere dere til å bidra til programmet på Lærernes dag 27. januar 2023.
De siste to årene har Lærernes dag blitt gjennomført som et heldigitalt arrangement grunnet pandemi. På begge arrangementene har 2000-2500 ansatte i skolen deltatt og gitt oss gode evalueringer.

Lærenes dag er UiBs største etterutdanningsarrangementet for ansatte i skolen. Derfor knytter vi framover vårt nye Lektorsenter tettere på arrangementet, som også vil delta aktivt i planleggingen.

Om arrangementet
Lærernes dag 2023 gjennomføres fredag 27. januar og vil foregå både fysisk i Grieghallen og digitalt via konferanseappen Whova. Tilbakemeldingene vi har fått tilsier at denne kombinasjonen dekker behovene for ansatte i skolen i en så stor region som Vestland.

Hvilke bidrag ønsker vi?
Det er ønskelig at programmet er variert og tar utgangspunkt i fakultetenes bredde i forskning og formidling. Bidragene kan være i form av
1) foredrag
2) samtale/debatt mellom to eller flere bidragsytere eller
3) utstilling/demo/praktisk forskningsformidling i vrimleareal (kun fysisk)

Foredrag/samtale eller debatt:
* Hvert bidrag skal være på 25 minutter eller eventuelt 2 x 25 minutter
* Bidragene kan foregå live eller pre-produseres i forkant. Vi setter av tid i begynnelsen av januar for pre-produksjoner i studio i Media City Bergen. Hvilke bidrag vi ønsker live eller pre-produsert besluttes i programkomiteen.

Du som bidragsyter bør legge til grunn at målgruppen for arrangementet er ansatte i skolen. Vurder derfor hvordan du best mulig kan formidle din fagkunnskap til disse målgruppene. Dette kan vi i UiB læringslab også gi støtte til.

Kulturoperatørene og UiB vil samarbeide om arrangementet og produksjonene ved Media City Bergen. Mer informasjon om dette vil du få når vi har registrert deg som bidragsyter, men du vil selv ha muligheter til å velge en dag som passer for deg.

I første omgang ønsker vi en tilbakemelding som består av navn og foreløpig tittel på bidraget senest innen 1.november 2023.

Registrer bidrag her (norsk)
Register contributions here (English)

Innkomne forslag blir behandlet i programkomiteen, og vi tar deretter kontakt med alle som har meldt inn bidrag for ferdigstillelse av programmet.

Ta gjerne kontakt med fakultetets kommunikasjonsrådgiver for bistand. Kontakt ellers oss i programkomiteen dersom du har spørsmål: ld@uib.no

Velkommen som bidragsyter på Lærernes dag 2023!

Invitasjon til workshop for forskere 7. oktober 2022: Horizon Europe Success Factors

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, finansierer en rekke ulike forsknings- og innovasjonsaktiviteter, inkludert grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjonsprosjekter og nettverksaktiviteter, og tilbyr muligheter for forskere innenfor alle fagfelt og på alle karrieretrinn.

Som en oppfølging av Horizon Europe Info Day @UiB 14. januar og Horizon Europe Inspiration Workshop 13. mai arrangeres det en ny workshop for forskere, Horizon Europe Success Factors, fredag 7. oktober 2022 fra kl. 09.15 til kl. 15.00 på Hotel Scandic Bergen City.

Universitetsledelsen ønsker at flere skal søke og delta i EU-finansierte prosjekter for å realisere flere forskningsaktiviteter ved UiB. Vi inviterer derfor UiB-forskere til å delta på workshop 7. oktober, og oppfordrer fakultetene til å videreformidle invitasjonen til forskere og fagmiljøer. Dette er en del av det bredere mobiliseringsarbeidet mot EU-programmer ved UiB, og følger opp tidligere Horisont Europa-arrangementer ved UiB.

På arrangementet 7. oktober vil programmet veksle mellom plenums-, parallell- og minglesesjoner. Det vil være parallellsesjoner i mindre grupper hvor forskerne får råd og kan stille spørsmål om de forskjellige delene av en søknad til Horizon Europe. Det vil også være presentasjoner om strategisk nettverksbygging, og paneldebatter hvor forskere og forskningsrådgivere fra UiB deler sine erfaringer og gir råd om søknadsskriving, med fokus på bl.a. policy-orientering og evalueringsprosessen.

I minglesesjonene kan forskerne gå rundt til ulike stands og stille spørsmål om Horisont Europa og avtale oppfølgingsmøter med det administrative støtteapparatet ved UiB.

Program og påmelding her, påmelding innen 30. september

Innleggene vil bli holdt på engelsk.

Kontaktperson for arrangementet er Vivil Valvik Haraldsen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

How to write competitive proposals for the ERC Consolidator and Advanced Grants

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. The Consolidator Grant stipend is for mid-career researchers (7-12 years after their PhD is defended) who would like to propose a groundbreaking and risky project that they could not finance anywhere else. Researchers with more than 12 years of experience are eligible to apply for the Advanced Grant.

This course explains how to convey your research concept in a way that convinces both the ERC panel and your expert evaluators, and maximises your chance of success.

8-9 November, Zoom

https://w3.uib.no/en/boa/122495/how-write-competitive-proposals-erc-consolidator-and-advanced-grants

Forskningsfondet – utlysning midler 2022

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergiområdet.

I 2022 deler fondet ut inntil 500 000 kroner til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter. Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist 2. oktober 2022

Kriterier for søknad
• Fremme forskning innen astma- og allergiområdet
• Holde dialog med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) underveis i arbeidet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Søknad skrives på eget søknadskjema som kan lastes ned fra nettsiden.

Lenke til søknadsskjema

UiB Ferd – karrieresenter for yngre forskere

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser ved å tilby karrieresamtaler og ulike kurs. Legg merke til kommende kurs i utarbeidelse av datahånderingsplaner og kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk. Det spesifiseres at målgruppen for kurset i akademisk skriving og presentasjonsteknikk er forskere ved Det medisinske fakultet.

Suksessfaktorer for Horisont Europa

Velkommen til det tredje store arrangementet om Horisont Europa for UiB-ansatte, fredag 7. oktober. Denne gangen handler det om suksessfaktorer for å lykkes med søknader om finansiering – strategisk nettverksbygging, søknadsskriving og evaluering av søknader – men også om hvordan vi knytter et forskningsprosjekt til de store, globale utfordringene.

Tid: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Mer informasjon og lenke til påmelding finner dere her.

Seminarserie Senter for ernæring, mandag 3. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: What are ultra-processed foods (UPF) and are they bad for our health?
Foreleser: Helle Margrethe Meltzer, Dr.philos
Moderator: Hanne Rosendahl-Riise
Tid: Mandag 3. oktober 2022 kl. 15.00-16.00
Sted: Aud. 4, BB-bygget

The term “ultra-processed food” is in the air – we hear it ever more often in public as well as scientific debates about our foods and diets. The seminar will attempt to define UPF, highlight the pros and cons and give an update on the literature on associations between UPF and health.

Helle Margrethe Meltzer is Dr.philos, dietitian, former head of research at the Norwegian Institute of Public Health, and member of the National Nutrition Council.  Dr. Meltzer has set the standard and her mark on nutritional research for several decades. She has had an extensive and impressive research career focusing primarily on food safety and nutritional exposure in pregnancy and childhood. At present, she is a member of the New Nordic Nutrition Recommendation 2022 Committee, specifically responsible for integrating sustainability into the new recommendations.

Det blir lett servering.
Velkommen!