Månedlige arkiver: august 2022

Kreftforeningens pionerprosjekt

 • Kreftforeningens pionerprosjekter er åpen for alle fagfelt og disipliner, så lenge prosjektet er kreftrelevant. Søkere kan være universiteter og høyskoler, sykehus, forskningsinstitutter eller andre forskningsorganisasjoner.
 • Du kan søke om inntil 2 millioner kroner over 1-2 år.
 • Vi vil vurdere om søknadene er nye og innovative, og om de har stort potensial for å gi viktig kunnskap på kreftområdet. For prosjektene som er aktuelle å finansiere, vil vi også vurdere om prosjektteamet har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet, og om prosjektet har en god metodisk plan.
 • Søknadsfristen er 14. september. Søknadene vil evalueres gjennom en to-trinns fagfellevurdering, og beslutningen om hvilke prosjekter som finansieres tas i desember.
 • Du søker via Kreftforeningen søknadsportal  Mer informasjon om ordningen og hvordan man kan søke finner du i Application guidelines Pioneer Projects
 • Hvis du har spørsmål, send en mail til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Ukens leder

Semesterstart og nye muligheter

Semesterstart er som regel preget av friskhet og energi. Studentene myldrer i auditorier og grupperom – og i år virker de ekstra motiverte, synes jeg. Vi som underviser, opplever forhåpentlig at batteriene er ladet etter sommerferien, og tar fatt på oppgavene med blanke ark og nye fargestifter. Kanskje er det nå vi skal prøve ut noen nye pedagogiske grep i undervisningen?

Det første «Vestlandslegekullet» med drøyt 200 studenter møter nå klinisk undervisning i MED3. Hele tredje studieår er lagt om for å ta høyde for økningen i studenttall, og med tanke på å forbedre undervisningen. Som alltid kan det være små humper i veien når endringer innføres, men jeg håper vi alle vil vise velvilje og gjøre vårt beste for at studentene skal få god undervisning. Så får vi justere kursen før neste kull om det trengs.

Akutt- og mottaksmedisin er en relativt «new kid on the block» blant de medisinske spesialitetene. Nå skal studentene lære mer om dette gjennom en nyopprettet 3-ukers praksisutplassering i akutt- og mottaksavdelingene ved Haukeland og Haraldsplass. Målet er å utdanne studenter som er ennå bedre rustet for å møte livet som LIS1.

K2 ønsker å se på mulighetene for å utvikle nye videreutdanningskurs, en inntektskilde vi kanskje ikke har utnyttet godt nok og som kan bidra i arbeidet med å snu underskuddet. Vi vil sette sammen en arbeidsgruppe for å se på dette. Ta kontakt hvis du har gode idéer!

Minner om at fristen for å nominere kandidater til Helse Vests Utdanningspris for 2022 er 20. september: Kven er din kandidat til Utdanningsprisen i Helse Vest? – Helse Vest RHF (helse-vest.no) .

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen blir tildelt ein person eller ei verksemd, privat eller offentleg, som har skapt innovasjon gjennom strategisk bruk av forsking. Vi leitar etter kandidatar som er med på å flytte grenser for kva som er mogleg innanfor eit fagfelt. Vinnaren mottar heder og ære og ein halv million kroner. Kjenner du nokon som bør få prisen? Kanskje deg sjølv?

Send inn din kandidat i dette skjemaet før 10. september 2022.

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/prisutdelinger/innovasjonsprisen/

Eitri Medical Datathon

Dear all,

We are hosting the Eitri Medical Datathon, September 16-19, 2022 and are looking forward to seeing many of you there!

The event will consist of two parts – the Datathon during the weekend and the Datathon conference on Monday September 19.

During the datathon, we will form teams of clinicians, data scientists and other enthusiasts. The teams together with mentors/experts from US, Singapore, France, and UK will solve health challenges using real world data and AI. It is an excellent opportunity to work with world leaders in the field!

The conference will bring together clinicians, data scientists, industry, policy makers, and other experts to talk about AI use in healthcare – opportunities and challenges.

For more information, please, check out the website https://www.eitrilab.no/datathon2022, or email us (torleif.lunde@uib.no or maija.slaidina@uib.no).

To participate in the datathon, sign up here: https://www.eitrilab.no/datathon2022

To participate in the conference, sign up here: https://www.eitrilab.no/events/datathon-conference

Hope to see many of you at the event!

Best wishes,
Maija

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt komme i gang etter ferien. Omstilling fra ferie til hektisk universitetsliv kan være litt brutal og tar tid. Nye studentkull medfører merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket epost og fått unna det mest presserende, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i.

Denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

New Horizon Europe calls

Horizon Europe work programme for 2023-24 in the health cluster has been published. Many interesting opportunities for K2 researchers to apply for Research and Innovation Actions (RIA) in all destinations:

 • Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society
 • Destination 2. Living and working in a health-promoting environment
 • Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden
 • Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry

Many pandemic related calls included. Also personalized medicine. Interdisciplinary approach and collaboration with social sciences and humanities (SSH) often requested. Contact your research advisor (susanna.pakkasmaa@uib.no) for more information.

MRCRM seminarserie – August 2022

Tittel:
Mesenchymal stem cell transplantation in limbal stem cell deficiency – Development of precision medicine

Abstrakt:
Limbal stamcellemangel (LSCD) medfører både ubehag og dårlig syn hos pasientene. Dette er et stort problem innen øyemedisin. Dagens behandling kan bestå av allogen limbal stamcelletransplantasjon, men dette har klare ulemper. En lovende behandling kan være å bruke mesenchymale stamceller i stedet. I foredraget presenteres en fase 1-studie med bruk av disse cellene hos pasienter med alvorlig grad av LSCD.

Foredragsholder:
Cecilie Bredrup, øyespesialist ved HUS og førsteamanuensis ved K1, UiB

Tid: 30. august, kl. 14.30-15.30

Sted: Birkhaugsalen, 3. etg. i Sentralblokken, HUS

Velkommen til høstens første seminar i Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) sin seminarserie! Seminaret er åpent for alle og det blir lett servering.

MRCRM seminar series – August 2022 – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Åpning Mohn-forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin (PRESIS-DIA) torsdag 25. august

Kjære venner og kollegaer.

Velkommen til åpning av Mohn-forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin (PRESIS-DIA) torsdag 25. august kl 12-16 i auditoriet, Glasblokkene, Haukeland universitetssjukehus.

Senteret støttes av Trond Mohn-stiftelsen samt Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Målene er bedre og målrettet diagnostikk og valg av behandling for pasienter med diabetes i Norge.

Håper mange har anledning til å komme til åpningen!

Beste hilsen
Pål R. Njølstad

Vedlegg

UiB Idé tildeling

UiB Idé har tildelt Line Bjørge og Emmet McCormack kr. 467.000,- til prosjektet «Precision surgery» – et prosjekt som har som målsetning å utvikle målrettede fluorescerende kontrastreagenser for intraoperativ molekylær tumorvisualisering.

Forskningsgruppen har utviklet konseptet i musemodeller og resultatene er lovende. For å videreutvikle metoden, skal PhD student og veterinær Vibeke Fosse anvende kontrastreagensene i en behandlingsstudie av hunder med kreftsykdom som skal behandles med kirurgi. Hennes PhD stipendiatstilling er finansiert UiB. I studien vil man fokuserer på tolerabilitet, farmakokinetikk og biodistribusjon av kontrastreagensen, samt kliniske utfallsparametre. De data som genereres vil danne basis for en kliniske behandlingsstudie med kontrastmiddelet for pasienter med eggstokkreft.

FIGS = Fluorescence Imaging Guided Surgery

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00

https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere#momentumdelegater-2021-2022

Søk Helse Vests forskingsmidlar for 2023

Forskingsmidlane i Helse Vest skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2022 kl. 23:59.

Forskingsmidlane skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å få meir forsking av god kvalitet, og for å byggje forskingskompetanse gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.

 • Det blir oppmoda til regionalt samarbeid om prosjekt for å utnytte kompetanse og ressursar på ein god måte, og samtidig skape robuste, regionale nettverk.
 • Forskinga skal spegle Regjeringas handlingsplan for kliniske studier. Søknadskategoriane klinisk forskingsstipend og klinisk karrierestipend er retta mot denne handlingplanen.
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitet og høgskulen i regionen  ønskjer auka fokus på brukarmedverknad i forskinga. Søknadar kan bli lagde til side dersom det ikkje er gjort greie for brukarmedverknad i prosjektet.

Les alt om utlysinga og gjeldande retningslinjer

Det er nå mulig å opprette kortvarig gjestekonto i UiBtilgang

Funksjonen for kortvarig gjestekonto (inntil 30 dager) i UiBtilgang har ikke vært tilgjengelig.

Den er nå på plass og det skal være mulig å opprette kortvarige gjestekonto for besøkende som trenger tilgang til å logge på en PC, skrive ut og/eller få tilgang til nett. Se veiledning: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201483/no/

Det er viktig at kortvarig gjestekonto brukes i de tilfellene der den passer og at det ikke opprettes flere langvarige gjestekontoer enn nødvendig. Langvarige gjester får flere tilganger og utløser lisenskostnader.

– IT-avdelingen

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Viser til brev fra ledelsen av Globale samfunnsutfordringer (vedlegg 1). Vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB (inkludert postdoc og ph.d. – kandidater) kan søke om inntil kr. 100 000 til å dekke tverrfaglig forsknings- og/eller undervisningssamarbeid.

Søknadsfristen er 15. september og kan sendes direkte fra instituttet til satsingen, ved Nils Gunnar Songstad – (Ephorte 2022/4507-NILSO).

Innovative Health Initiative launches new calls for proposals

The Innovative Health Initiative (IHI) has now launched IHI – calls 1 and 2.

IHI – call 1 is a single-stage call for proposals with the following topics:

 • Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities
 • Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
 • Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
 • Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

Deadline for full proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 is a two-stage call for proposals with the following topics:

 • Topic 1: Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring
 • Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

Deadline for short proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/39T3EKe

Les videre

Utlysning av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge for perioden 2023-2025

Frist for innsending er 26. september 2022 klokken 23.59.

Søknader merkes med full tittel  i emnefeltet og sendes forskning@sanitetskvinnene.no

For perioden 2023 – 2025 lyses det ut midler fra våre to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt

https://sanitetskvinnene.no/forskningsprosjekter/norske-kvinners-sanitetsforenings-forskningsfond

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Hovedinnhold

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Frist 20 august

https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet