Månedlige arkiver: mai 2021

Invitasjon til utdanningskonferanse 30. – 31. august , Bergensbaserte AMEE

Velkommen til lokal utdanningskonferanse (AMEE) ved fakultetet mandag 30. august – tirsdag 31. august!

Målgruppe for samlingen er undervisere på profesjonsstudiene, emne- og programansvarlige, studie- og programkoordinatorer. Påmeldingsfrist: 2. august på denne lenken

Invitasjonen er også tilgjengelig på Enhet for læring sine nettsider: Lokal utdanningskonferanse i regi av Det medisinske fakultet UiB 30. – 31. august 2021 | Enhet for læring | UiB

Invitasjon

 

NorDoc – nettverk for ph.d utdanning

NorDoc er et nordisk nettverk for ph.d.-utdanning innenfor helsefag. Det årlige «PhD Summit» bringer ph.d.-kandidater fra nordiske land sammen for en konferanse med både faglig innhold og nettverksbygging, med fokus på nordiske komparative fortrinn og hvordan man kan få mest ut av sin forskerutdanning. Konferansen skjer i tilknytning til en sommerforskerskole med kurs for ph.d.-kandidater, mens selve konferansen er åpen for både kandidater, postdocs, veiledere og andre som har interesse av forskerutdanningen.

 

I juni 2022 skal Bergen og MED være vertskap for sommerforskerskolen og «PhD Summit». Konferansen vil bli lagt inntil Bergen Summer Research School (BSRS) og foreløpig er planen at tema vil være fokusert rundt bærekraft og ulikhet i forskning. Dette er både i samsvar med BSRS sitt tema for 2022 og UiBs sterke posisjon når det gjelder arbeidet med bærekraftsmålene.

 

For å arrangere konferansen vil det bli satt ned både en faglig komite og en praktisk arrangementskomité. Vi ser nå etter personer som kan sitte i faglig komite. De skal være med å lage program og faglig innhold for konferansen. Vi trenger både fast vitenskapelig ansatte og en eller to ph.d.-kandidater. Vi ber om at interesserte melder seg innen 4. juni til phd@med.uib.no   

 

Det skal også tilbys kurs til ph.d.-kandidater I forbindelse med konferansen, vi oppfordrer derfor fagmiljøene til å planlegge ph.d.-kurs I juni 2022 og melde disse via instituttene til Programutvalget innen 15. oktober 2021.

 

Se gjerne også informasjon om årets konferanse i København – til inspirasjon eller påmelding : https://healthsciences.ku.dk/phd/nordoc-summer-school/

 

Disputas – Gunnar Reksten Husebø

Prøveforelesning:               Onsdag 02. juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                          “Astma og KOLS i relasjon til Covid-19 pandemien”

Disputas:                              Onsdag 02. juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:               “Systemic inflammatory markers as predictors of longitudinal outcome in COPD”

  1. opponent: Professor Eva Rönmark, Umeå Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Disputas – Solveig Meyer Mikalsen

Solveig Meyer Mikalsen

Prøveforelesning:               08 – juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                          “Fastsettelse av referanseområder og beslutningsgrenser: prosedyrer og fallgruver”

Disputas:                              08 – juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:     “Essential and Toxic Elements Before and After Roux-en-Y Gastric Bypass”

  1. opponent: Professor emeritus Gunnar Nordberg, Umeå universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Bjørn Olav Asvold, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.

Lenke til digital disputas.

Pressemelding

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal revideres

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et viktig, strategisk virkemiddel i kunnskapspolitikken. Gjeldende langtidsplan skal nå revideres.  Se her for mer info om langtidsplanen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/

I forbindelse med revisjonen har UiB-ledelsen bedt om innspill fra fakultetene i to omganger:

Runde 1:

Første innspillrunde for UiB sin del er et dialogmøte mellom UiB-ledelsen og KD 28. mai 2021. I forbindelse med dette har Rektor bedt om korte og overordnede innspill fra fakultetene. På grunn av svært kort frist har K2 ledelsen i en egen mail bedt forskningsgruppelederne om hjelp til å svare på følgende spørsmål:

Hva er det mest fremtredende utviklingstrekk i fakultetenes forskning/fagfeltene? 

Svar er bedt sendt til Silke Appel innen tirsdag 25. mai kl 08. K2 lager et samlet svar som oversendes fakultetet.

Runde 2:

I neste runde skal fakultetene gi innspill til UiB sentralt på de tre spørsmålene under. Disse svarene skal være mer omfattende enn det som er gitt i første runde. Forskningsgruppelederne vil få en egen mail om dette, men K2 ber alle om å spille inn forslag til svar til forskningsgruppelederne på spørsmålene:

  1. Hva er det mest fremtredende utviklingstrekk i fakultetenes forskning/fagfeltene (samme som over)?
  2. Hva er utfordringsbildet i de tematiske områdene i gjeldende langtidsplan? 
  3. Hva savnes i langtidsplanen? Er det områder, og behov, som ikke ‘dekkes’ av planens langsiktige prioriteringer og i så fall i hvilke? 

Svar på disse tre spørsmålene skal forskningsgruppelederne sende til Silke Appel innen mandag 21 juni. K2 lager et samlet svar som oversendes fakultetet.

Fredag 21. mai kl. 13-14 blir det et digitalt oppstartsmøte for innspillsrunden der statsråden vil innlede om ambisjonene for planen og prosessen fram mot en ferdig revidert plan: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsrunden-for-langtidsplanen-statsrad-asheim-inviterer-til-oppstartmote-21.-mai/id2848736/

Med ønske om en fredelig og fin Pinse!

Upcoming course: Genomics for Precision Medicine (Organiser: Anagha Joshi)

Upcoming course: Genomics for Precision Medicine (Organiser: Anagha Joshi)

This course will cover the use of genetic, epigenetic and transcriptomic data towards precision medicine.

The course is split in two parts. The first part will be about one weeklong and has an aim to get the students familiar

with starting from basic concepts to hands-on sessions using genomics data for precision medicine.

Dates: 14th-18thJune 2021 (online lectures and hands-on) + one week project work

Location: Digital

Lecturers: Anagha Joshi, Kim Brugger, Alexander Lundervold, Sean Banks, Adriaan Ludl, Dimitrios Kleftogiannis

Credits:5 ECTS

Registration and more information – https://norbis.w.uib.no/activities/courses/

Ukens leder

Våren er en travel tid med mange søknadsfrister. Selv om NFR har fremskjøvet den vanlige fristen i juni til februar, er det 12/5 frist for Forskningssenter for klinisk behandling (FKB). Det er flere ved K2 som søker. Takk for at dere søker og lykke til med innspurten!

Fristen til Kreftforeningens åpne utlysning er 1. juni og vi ønsker å få en oversikt over aktuelle søkere for å få satt av tid til budsjettering av prosjektene. Send gjerne en mail til amra.grudic@uib.no om du planlegger å søke. Merk også at midlene fra Rosa Sløyfe-aksjonen har frist samme dag med fokus på persontilpasset brystkreftbehandling.

Ha en god helg!

Pål