Daglige arkiver: 19. mai 2021

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal revideres

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et viktig, strategisk virkemiddel i kunnskapspolitikken. Gjeldende langtidsplan skal nå revideres.  Se her for mer info om langtidsplanen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/

I forbindelse med revisjonen har UiB-ledelsen bedt om innspill fra fakultetene i to omganger:

Runde 1:

Første innspillrunde for UiB sin del er et dialogmøte mellom UiB-ledelsen og KD 28. mai 2021. I forbindelse med dette har Rektor bedt om korte og overordnede innspill fra fakultetene. På grunn av svært kort frist har K2 ledelsen i en egen mail bedt forskningsgruppelederne om hjelp til å svare på følgende spørsmål:

Hva er det mest fremtredende utviklingstrekk i fakultetenes forskning/fagfeltene? 

Svar er bedt sendt til Silke Appel innen tirsdag 25. mai kl 08. K2 lager et samlet svar som oversendes fakultetet.

Runde 2:

I neste runde skal fakultetene gi innspill til UiB sentralt på de tre spørsmålene under. Disse svarene skal være mer omfattende enn det som er gitt i første runde. Forskningsgruppelederne vil få en egen mail om dette, men K2 ber alle om å spille inn forslag til svar til forskningsgruppelederne på spørsmålene:

  1. Hva er det mest fremtredende utviklingstrekk i fakultetenes forskning/fagfeltene (samme som over)?
  2. Hva er utfordringsbildet i de tematiske områdene i gjeldende langtidsplan? 
  3. Hva savnes i langtidsplanen? Er det områder, og behov, som ikke ‘dekkes’ av planens langsiktige prioriteringer og i så fall i hvilke? 

Svar på disse tre spørsmålene skal forskningsgruppelederne sende til Silke Appel innen mandag 21 juni. K2 lager et samlet svar som oversendes fakultetet.

Fredag 21. mai kl. 13-14 blir det et digitalt oppstartsmøte for innspillsrunden der statsråden vil innlede om ambisjonene for planen og prosessen fram mot en ferdig revidert plan: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsrunden-for-langtidsplanen-statsrad-asheim-inviterer-til-oppstartmote-21.-mai/id2848736/

Med ønske om en fredelig og fin Pinse!

Upcoming course: Genomics for Precision Medicine (Organiser: Anagha Joshi)

Upcoming course: Genomics for Precision Medicine (Organiser: Anagha Joshi)

This course will cover the use of genetic, epigenetic and transcriptomic data towards precision medicine.

The course is split in two parts. The first part will be about one weeklong and has an aim to get the students familiar

with starting from basic concepts to hands-on sessions using genomics data for precision medicine.

Dates: 14th-18thJune 2021 (online lectures and hands-on) + one week project work

Location: Digital

Lecturers: Anagha Joshi, Kim Brugger, Alexander Lundervold, Sean Banks, Adriaan Ludl, Dimitrios Kleftogiannis

Credits:5 ECTS

Registration and more information – https://norbis.w.uib.no/activities/courses/