Daglige arkiver: 6. september 2019

Medarbeidersamtaler

Høsten er gjerne tiden for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede.

Medarbeidersamtalene skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål. Samtalen er også en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen.

Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger.

Som instituttleder har jeg i prinsippet ansvar for at alle medarbeidere får tilbud om årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s 350 ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert på den måten at jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne mens de igjen har ansvar for å gjennomføre samtalene med deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, er det administrasjonssjef Julie Stavnes som har ansvaret.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid. Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Vil til slutt minne om Faculty Lunch onsdag 11. september kl 11.30-12.20. Fakultetsledelsen ved Per Bakke og Marit Bakke kommer og vil diskutere viktigheten av ekstern finansiering/BOA for universitetets fremtid.

Gratis BIFF filmvisning tirsdag 17. september på Campus Haukeland: Human Nature

Også i år organiserer K2 visning av en av årets BIFF-filmer. Visningen er åpen og gratis for alle.

I år har valget falt på «Human Nature» av Adam Bolt. Mer om filmen her:

https://www.biff.no/filmer/article1404929.ece

Hjertelig velkommen til BIFF- filmopplevelse på jobb og ikke minst: Spre ordet 😊 K2 spanderer, og det er åpent for ansatte, studenter, HUS-ansatte og venner og familie.

Håper å se mange av dere der.

Hilsen Julie

Tid og sted: Stort auditorium, Sentralblokken. Tirsdag 17. September klokken 14.30. 

Til NSGs medlemmer

Følgende utlysning er nå sendt ut fra Hele Midt- Norge:

“Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Det utlyses midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk, med inntil kr. 1 million årlig pr nettverk.

Formålet med de nasjonale nettverkene er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styring av forskningen innenfor et avgrenset fagområde, ut over det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1.      e-helse

2.      persontilpasset medisin / big data

3.      infeksjonsmedisin / antibiotikaresistens

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for denne utlysningen. Se våre nettsider for mer informasjon, retningslinjer og fullstendig utlysningstekst

https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning#utlysninger

Søknadsfrist: 4. oktober 2019

LABORATORIEBYGGET 10 ÅR

I disse dager er det 10 år siden de siste avdelinger og institutter flyttet inn og at Laboratoriebygget ble tatt i bruk for fullt.

Alle byggets ansatte ønskes velkommen til bursdagsmarkering tirsdag 24.september kl 13.00 – 14.00.

Sted: Atriet 2.etg, Laboratoriebygget.

Velkommen!

Hilsen
Haukeland universitetssykehus, Laboratorieklinikken.
Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2.

Utlysning av kompetansemidler til gruppe C (teknisk/administrative)

Det er fremdeles mulig å søke om midler til kompetanseheving for gruppe C (teknisk og administrativt ansatte). Det er mulig om å søke støtte for kompetanseheving fra instituttet på inntil 5000 kroner.

Kriterier for tildeling er:

  1. Behovet er faglig begrunnet og støttes av forskningsgruppeleder.
  2. Forskningsgruppen må bidra med 50 % av kostnadene.

Link til søknadsskjema finnes her.

Søknad sendes til Julie Stavnes.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 14 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia