Daglige arkiver: 20. september 2019

Tid for registrering av sidegjøremål

Jeg skriver denne lederen på flyet til Wien. Der finnes Allgemeine Krankenhaus, sykehuset der Ignaz Semmelweis påviste sammenhengen mellom legers og jordmødres mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselsfeber. Vårt kull besøkte sykehuset i studietiden og fikk en utmerket visitt av en utvilsomt viktig professor med laaang hale etter. Gode minner strømmer på. Kanskje får jeg tid til å stikke innom igjen, selv om mitt oppdrag nå er å fokusere på genetikk og ikke miljø ved å gi et foredrag om monogen diabetes på årsmøtet til European Study Group for Pediatric Endocrinology.

Denne type kongresser gir viktig faglig påfyll. Finansieringen av reise og opphold endret seg drastisk for mange år siden for å holde klarere linjer mellom ansatte ved universiteter og helseinstitusjoner og kommersiell virksomhet, noe jeg tror var riktig med tanke på potensielle konkurranseforhold og den enkeltes lojalitet. Det bringer meg til sidegjøremål, og vår plikt til to ganger i året å oppdatere disse.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Prinsippene om sidegjøremål finnes i UiBs Regelsamling og gjelder alle UiB-tilsatte, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk. De skal verne om vårt omdømme og de ansattes tillit og integritet. Det skal være åpenhet om sidegjøremål som kan ha betydning for arbeidet ved universitetet. Alle må på eget initiativ melde fra om sidegjøremål.

Følgende trenger ikke registreres: Medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer, referee for fagtidsskrift, oppgaver som ekstern sensor, faglige verv som følger med hovedstilling eller enkeltstående mindre oppdrag innen undervisning eller formidling ved andre institusjoner, eller ubetalte verv av begrenset omfang for allmennyttige institusjoner.

Følgende skal meldes: Sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets virksomhet, er av langvarig eller omfattende karakter og kan skape tvil om den ansattes lojalitet, vilje eller evne til å utføre sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets formål tilsier, og vedvarende bruk av universitetets ressurser og infrastruktur.

Søknader om sidegjøremål vurderes etter universitetets prinsipper for sidegjøremål. Både registrering av sidegjøremål som krever godkjenning eller som bare skal registreres, gjøres i Pagaweb. Opplysninger om sidegjøremålet lagres der og vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Instituttleder godkjenner eller avslår søknader. Avslag på søknad kan ankes til fakultetsstyret eller universitetsdirektøren. Brudd på prinsippene for sidegjøremål kan medføre personalmessige konsekvenser etter tjenestemannsloven og andre reaksjoner etter reglene for mislighold i statstjenesten.

Dette virker kanskje noe negativt? Nei, sidegjøremål er positivtså lenge det ikkehemmer eller sinker vårt ordinære arbeid, kan skade universitetets anseelse eller blander egne og universitetets ressurser.

Ha en riktig god helg!

Framdriftsrapport NFR – frist 1. eller 31. oktober

Hvis du har et løpende prosjekt hos NFR, kan det være du har fått melding om å levere Framdriftsrapport via «Mitt nettsted». Rapportoppsettet omhandler faglig framdrift. Vi vil anbefale at du samtidig ber om en rapport fra din økonom for status på bruk av midler. I fjor kom NFR siste uken i november med påminnelse om at ubrukte prosjektmidler for kalenderåret må søkes overført til neste år. Hvis du i ditt/dine prosjekt har vesentlige restmidler for budsjettåret 2019 (avklares med den enkelte prosjektøkonom) anbefaler vi at det snarest sendes inn en søknad om prosjektendring.

 

 

Kjenner du studenter som kan søke Aker Scholarship?

UiBs studenter har mange muligheter foran seg, blant annet fins det noen særlig ettertraktede stipendordninger for masterstudenter og ph.d.-kandidater.

Jeg var nylig i møte med Aker Scholarship som nettopp er en slik gunstig stipendordning og døråpner til noen av verdens beste universiteter. Gjennom deres stipender slipper norske studenter å pådra seg studielån ved utenlandsopphold, og samtidig kan de avlegge grader ved universiteter som Oxford, Harvard og MIT.

Vi har mange studenter som kvalifiserer til et slikt stipend, likevel har det ikke vært mange fra UiB som søker. Jeg skulle ønske enda flere av våre dyktige studenter tok sjansen og søkte på en så spennende mulighet. Derfor sender jeg nå en vennlig påminnelse om at fristen for å søke stipendet går ut 28. september.

Flere av dere har nok hørt om Aker Scholarship allerede, men det er ikke alltid informasjon om slike ordninger når helt ut til de relevante studentene.

Studenter fra alle fag kan søke stipendet, men ofte kan det være fint med en oppfordring og litt bistand i søknadsprosessen. For eksempel vil dere kunne hjelpe med å se over søknadstekster og gi studentene gode referanser, ettersom det ikke bare er karakterer som gjelder.

Dette er en super mulighet for alle våre dyktige studenter.
Nettsiden med all informasjon om Aker Scholarship finner dere her: www.akerscholarship.no

Disputas – Silje Michelsen Solberg

Silje Michelsen Solberg disputerer for Ph.d. graden torsdag 20. juni 2019

Prøveforelesning: Fredag 27. september 2019 kl. 10.30
Oppgitt emne: “Psoriasis and comorbidity, what is the connection?”
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas: Fredag 27. september 2019 kl. 12.30
Avhandlingens tittel: «Systemic inflammation in psoriasis: Circulating immune cells and cytokines»
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Professor Charlotta Enerbäck, Linköpings universitet, Sverige
2. opponent: Professor Lone Skov, Københavns universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: ProfessorEinar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tor Hervig.

Åpent for alle interesserte.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia