Daglige arkiver: 7. februar 2014

Ukens leder

Per Bakke

Kontorplasser på K2

Det er et stort behov for kontorarealer på K2 og vi har vi et begrenset areal tilgjengelig. Samtidig er strid om arealer noe som virkelig vekker engasjement. Derfor er det viktig å ha på plass kjøreregler for tilgang til kontorarealene. K2 har kontoransvar for fast ansatte samt eksternt lønnede vitenskapelig ansatte hvor prosjekter er lagt til K2. II-stillinger med hovedstilling på sykehuset har Helse-Bergen ansvar for å skaffe kontor til.

Blant de vitenskapelig ansatte K2 har ansvar for gjelder følgende rangering. Professor, 1. amanuensis, forsker, post-doc, stipendiat. Tilslutt kommer mastergradsstudenter samt forskerlinjestudenter i det året de har forskningspermisjon.  I tillegg prøver vi å skaffe plass til emeritusene våre i den grad vi klarer det.

Irene Hjelmås har nå kartlagt alle tilgjengelige kontorarealer på K2 og hvem som sitter på de ulike pultene og at de har rett til å sitte der i henhold til våre forpliktelser. Det er ikke lov å ta seg til rette ved å sette seg på en ledig pult. Alle behov for kontor skal meldes til Irene. Plass vil da bli tildelt fra administrasjonen.

K2 har også tilgang på kontorplasser på Haraldsplass. Det er lett å forstå at man heller vil sitte i labbygget eller sentralt på Haukeland campus. Men det er som sagt et stort behov for kontorer og det er mulig at enkelte må plasseres der. Det vil for eksempel kunne gjelde stipendiater som er i sammenskrivingsfasen.

Et transparent system for tildeling av plass hvor alle følger reglene over, vil i lengden gagne alle.

Per

Utlysning av kompetansemidler til teknikergruppen (faste ansatte) ved K2

Som ledd i omlegging av teknikkergruppen er det for høsten 2014 satt av kr. 50 000,- i budsjettet til kompetanseheving av teknisk tilsatte i faste stillinger ved k2.

Kriterier:

  1. Behovet må være faglig begrunnet og støttet av forskningsgruppeleder
  2. Forskninggruppen må bidra med 50 % av kostnadene til kompetansehevingen.

Søknad sendes skriftlig til Synnøve Myhre innen 1. oktober.