Daglige arkiver: 30. august 2022

Kreftforeningens pionerprosjekt

  • Kreftforeningens pionerprosjekter er åpen for alle fagfelt og disipliner, så lenge prosjektet er kreftrelevant. Søkere kan være universiteter og høyskoler, sykehus, forskningsinstitutter eller andre forskningsorganisasjoner.
  • Du kan søke om inntil 2 millioner kroner over 1-2 år.
  • Vi vil vurdere om søknadene er nye og innovative, og om de har stort potensial for å gi viktig kunnskap på kreftområdet. For prosjektene som er aktuelle å finansiere, vil vi også vurdere om prosjektteamet har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet, og om prosjektet har en god metodisk plan.
  • Søknadsfristen er 14. september. Søknadene vil evalueres gjennom en to-trinns fagfellevurdering, og beslutningen om hvilke prosjekter som finansieres tas i desember.
  • Du søker via Kreftforeningen søknadsportal  Mer informasjon om ordningen og hvordan man kan søke finner du i Application guidelines Pioneer Projects
  • Hvis du har spørsmål, send en mail til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet