Daglige arkiver: 4. oktober 2019

Om RETTE

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. GDPR artikkel 30 skjerper kravene til oversikt og kontroll. UiB har et juridisk ansvar for å ivareta personvernet til ansatte, studenter og forskningsdeltakere. For å ivareta dette ansvaret, implementeres nå RETTE for å sikre etterlevelse av og økt kompetanse om sentrale lovverk innen forskning og utdanning.

RETTE står for Risiko og ETTErlevelse i forskningsprosjekter, og er UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Systemet skal også ha oversikt og kontroll med oppgaver og prosjekter knyttet til kvalitetssikring av pasientbehandling og undervisning, og prosjekter knyttet til læringsanalyseformål.

RETTE vil være tilgjengelig for registrering av informasjon om prosjekter som behandler personopplysninger ved UiB fra oktober. Medisinsk fakultet er det fakultetet som først får tilgang til RETTE. Registrering, oppfølging og bekreftelse av prosjekter vil foregå i linjen ved at RETTE tilrettelegger for ansvarliggjøring ved bekreftelse fra prosjektansvarlige, instituttledelsen og fakultetsledelsen på sin prosjektportefølje.

RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles iht. gjeldende lovverk.

Rent praktisk er RETTE en nettside lenket til UiB.no/personvernportalen der det ikke kreves installasjon eller spesielle tekniske ferdigheter for å bruke systemet. Systemet består av en registreringsmodul for studenter og ansatte, og en adminmodul for bruk av institutter, fakulteter og ledelse.

Det er rollebaserte tilganger i RETTE, og dekan og instituttleder utpeker og velger fakultets- og instituttansvarlige for RETTE inne i systemet. Ved K2 er det forskningsleder Silke Appel som vil være operativt ansvarlig for oppfølging av prosjekter i RETTE.

Helseforskningsprosjekter må først søke REK. Godkjente prosjekter hentes så inn i RETTE fra Cristin, og forsker vil få beskjed om å gi supplerende informasjon i RETTE. Prosjekter som trenger dispensasjon fra taushetsplikten må først søke REK, og følge fremgangsmåten i RETTE. Utfylling av skjema i RETTE er oppgitt å ta ca. 10 minutt. For mer informasjon, se https://www.uib.no/personvern.

Det er flott at UiB tar personvernloven og GDPR på alvor. RETTE synes å være et verktøy som er praktisk og nyttig for formålet.

Ha en riktig god høstferie!

Pål Rasmus Njølstad

Pedagogisk kompetanseheving: Påmelding til MEDDID601 – våren 2020 – er nå åpnet!

Til deg som er vitenskapelig tilsatt men ikke har kommet med på Universitetets ordinære pedagogikkurs; her er sjansen til å få både formell og reell pedagogisk kompetanse!

Det er nå åpnet for påmelding til kurset «Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk» (5 studiepoeng) for VÅREN 2020.

Les mer om emnet her.
Påmelding her.

De 27 deltagerne som tok kurset da det ble avholdt første gang var godt fornøyd, du kan lese litt mer om kurset her.

Hilsen Jone Trovik, undervisningsleder K2

Påminnelse: Nytt om immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin

Biomedical Network har gleden av å invitere til møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin. Arrangementet er en møteplass for alle som ønsker å ta del i utviklingen av pasientenes helsetjeneste. Vel møtt!

Tid: 16. Oktober, kl. 13:30

Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Påmelding her.

Program finner du her.

Kontaktpersoner:
Jens Reigstad, VIS, jre@visinnovasjon.no
Marie Borg, VIS,  mbo@visinnovasjon.no

Om Biomedical Network:
Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Informasjon om stengning for biltrafikk mellom Sentralblokken og Glassblokkene i uke 43

I heile veke 43 blir vegen nord for Sentralblokka stengd for innkøyring av bilar. Dette må gjerast på grunn av at store stålelement til Glasblokkene skal heisast inn på byggeplassen.

Campusbussen vil ikke ha stoppested i Sentralblokken nord i uke 43. Følg med på campusbussens nettside for nærmere informasjon om midlertidig stoppested.

Mer info finner du her.

K2 Junior Retreat

Vi oppmodar PhD- og postdoc-stipendiatar ved K2 til å melde seg på årets K2 Junior Retreat, som vil finne stad i Myrkdalen, Voss den 4-5 November. Vi oppmodar også rettleiarar til å støtte kandidatane sine om å delta. Dette er ikkje primært eit sosialt arrangement, men ein arena for akademisk og personleg utvikling og nettverkstenkning som kandidatane kan dra nytte av. Årets tema er kreativ tenkning og korleis ein kan lette på stress som stipendiat med konstruktive metodar for meir effektivt arbeid.

Programmet kan lastast ned her.
Kandidatane blir spurt om å fylle ut dette abstract-templatet.
Påmelding skjer her.

Påmeldingsfristen er 11. oktober.

Velkommen!
Planleggingskomitéen

Pasteurlegatets utlysning 2019

Av Pasteurlegatet skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til unge norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter. Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person. På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000,-.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse med budsjett (inntil 3 sider) samt curriculum vitae (inntil 2 sider).

Søknad sendes innen 1. desember 2019 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@medisin.uio.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside.

Velkommen til gjesteforelesning med æresdoktor Bruce R. Zetter

Dekan Per Bakke inviterer til gjesteforelesning med nyutnevnt æresdoktor ved Det medisinske fakultet, Professor Bruce R. Zetter ved Harvard Medical School. Forelesningen avholdes 14. oktober og er åpen for alle.

Tittel: RNA as a tool for cancer therapy
Når: 14. October 2019, 14.15-17:00
Hvor: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registrering her.

Les mer om Zetter her.

Disputas – Alba Kaci

Alba Kaci disputerer for Ph.d. graden torsdag 17. oktober 2019

Prøveforelesning: Torsdag 17. oktober 2019 kl. 10.30
Oppgitt emne: “Type 2 diabetes susceptibility genes- reclassification of type 2 diabetes in the precision medicine era”
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Disputas: Torsdag 17. oktober 2019 kl. 12.15
Avhandlingens tittel: “Precision medicine in MODY-diabetes: Unraveling the disease causality of gene variants and new regulatory mechanisms”
Sted:  Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

1. opponent: PhD Martine Vaxillaire, Pasteur Institute of Lille, France
2. opponent: Professor Anna Krook, Karolinska Institutet, Sweden
3. medlem av komiteen: Researcher Stian Knappskog, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Thomas Halvorsen.

Åpent for alle interesserte.

Nytt om navn – Håkon Reikvam

Håkon Reikvam jobbar som førsteamanuensis ved K2. Han har vore tilknytt Leukemia Research Group (Bruserudgruppa) sidan 2008, med hovudforskingsområde knytt til maligne blodsjukdomar, stamcelletransplantasjon og transfusjonsmedisin. Han er spesialist i indremedisin og blodsjukdomar, og har bistilling ved hematologisk seksjon, medisinsk avdeling, HUS. Han er i tillegg fagansvarleg for undervisninga i hematologi, leiar av semesterstyret for 12. semester og sit i programutvalet medisin (PUM). Han har kontor i Armauer Hansens Hus.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre