Månedlige arkiver: september 2019

Nye muligheter for enkeltcellestudier ved K2

«To study human biology, we must know our cells. Human physiology emerges from normal cellular functions and intercellular interactions. Human disease entails the disruption of these processes» Sitatet er hentet fra presentasjonen av «The Human Cell Atlas» i eLife. The Human Cell Atlas Consortium er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som har som mål å beskrive alle typer humane celler og koble denne informasjonen med klassisk cellebiologisk kunnskap som lokalisasjon og morfologi. Atlaset skal være åpent tilgjengelig for alle forskere. I juni bevilget Chan Zuckerberg initiativet 68 millioner dollar til 38 forskningsgrupper for å studere ulike organer og systemer (som immunsystemet) i ulike populasjoner ved hjelp av prøver fra blod og organer (organdonorer, operasjonsvev). De neste årene vil det trolig bli generert enormt mye ny informasjon om våre celletyper og deres funksjon og interaksjon med andre celler.

Noen av forskningsgruppene på K2 har startet å ta i bruk enkeltcellemetoder, men nå blir dette mer tilgjengelig. Ni forskningsgrupper ved fakultetet har spleiset på innkjøp av 10X Genomics-teknologien som gjør det mulig å studere opp til 10 000 enkelt celler i ett forsøk. Teknikken baserer seg på isolering av enkeltceller i oljedråper som også inneholder barkodete primersekvenser. Deretter bulksekvenserer man alle cellene og kan dermed se hvilke gener som uttrykkes i hver enkelt celle, noe som kan brukes til å konstruere et vevskart der cellene grupperes etter egenskaper. I tillegg til RNA-seq kan 10X analysere kopinummervariasjon, ATAC-sekvensering på enkeltceller, og lange genom- og eksomsekvenseringer (https://www.10xgenomics.com/). Teknikken åpner for et vel av muligheter til å studere sykdomsprosesser på enkeltcellenivå og teste ut ulike behandlinger. Et nærliggende eksempel er kreftbehandling og behandlingsresponser til ulike tumorceller.

10X-maskinen vil bli lokalisert på Flowplattformen og det bli gitt opplæring i bruken. Interessenter kan kontakte Flowplattformen for nærmere informasjon. Forhåpentligvis vil mange grupper benytte seg av enkeltcelleteknikker.

Lykke til

Eystein Husebye

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 2. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 2. oktober kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Computational Data Analytics on the Web for Better Food Decision

Speaker: Christoph Trattner 

Moderator: Gülen Arslan Lied

Christoph Trattner is an Associate Professor at the University of Bergen at the Information Science & Media Studies Department. Previously, he was an Asst. Prof. at MODUL University Vienna at the New Media Technology Department. He also founded and led the Social Computing department at the Know-Center, Austria’s research competence for data-driven business and big data analytics.

According to the World Health Organization around 80% of cases of heart disease, strokes and type 2 diabetes could be avoided if people were to implement a healthier diet. Computational data analytics approaches have been touted as a valuable asset in achieving the ambitious goal of understanding user behavior and being able to develop intelligent online systems, which can positively influence people’s food choices. In this talk, he will present his latest research on computational data analytics approaches to understand, predict and potentially change food decision making in an online context.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin

Biomedical Network har gleden av å invitere til møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin.

Tid: 16. oktober kl. 13.30

Sted: Bikuben, Haukeland universitetssykehus

Påmelding her.

Biomedical Network er et nettverksamarbeid mellom Helse Bergen, UiB, Legemiddelindustriforeningen og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd.

Program
13:30 – 14:35 Åpning

Forskningsdirektør/Førsteamanuensis Eli Renate Grüner, Helse Bergen/UiB 

Autolog stamcellebehandling

Overlege/Professor Lars Bø, Helse Bergen/UiB

Immunologiske preparater

Arnt-Ove Hovden, Medical Affairs Lead & Medical Manager hos Boehringer Ingelheim

Immunterapi ved melanom

Overlege/Professor Oddbjørn Straume, Helse Bergen/UiB

Hvilke muligheter opplever farmasøytiske firma innenfor immunologisk terapi

Andrey Solokov, Medical Advisor hos AbbVie

14:35 – 15:05 Mingling og lett servering
15:05 – 15:50 Støtteordninger fra forskningsrådet

Spesialrådgiver Rigmor Fardal, Forskningsrådet

NorCRINs arbeide for å bedre forholdene for kliniske utprøvingsstudier

Overlege Camilla Tøndel, NorCRIN/Helse Bergen

Pasienterfaringer fra deltakelse i kliniske utprøvingsstudier

15:50 – 16:05 Pause
16:05 – 16:35 Precision Imaging in Gynecologic Cancer 

Overlege/Professor Ingfrid S. Haldorsen, UiB/Helse Bergen

Advanced medical visualization

Førsteamanuensis Noeska Smit, UiB

Mingling

Nytt om Navn: Cathrine Ebbing

Cathrine Ebbing begynte 1.9 2019 i 50% stilling som 1.amanuensis ved K2, G16. Jeg er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har jobbet på Kvinneklinikken i Bergen siden 1999. Mitt spesialfelt er fostermedisin og ultralyd. Mitt forskningsområde er både klinisk forskning innen fostermedisin og perinatalmedisin, men også epidemiologisk forskning med data fra Medisinsk fødselsregister. Jeg har ved ansettelse i 50% amanuensis stilling fått oppgaven å lede forskningsgruppen «Svangerskap, fosterutvikling og fødsel» under K2. Det blir spennende. Jeg gleder meg også til å undervise medisinerstudenter. Kan kontaktes på e-post: Cathrine.Ebbing@helse-bergen.no Cathrine.Ebbing@molmed.uib.no

 

Nytt om navn: Jan Anker

Jan Anker Jahnsen ble ansatt i 20% førsteamuensis-stilling i juli 2019 med fagansvar for farmakoterapi (FARM395) for mastergradsstudenter i farmasi. Hovedarbeidsplassen er ved RELIS Vest, som driver med produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og holder til i 9. etasje i Laboratoriebygget. Han er cand. pharm fra København Universitet, har PhD innen farmakologi fra UiB og blir tilknyttet forskningsgruppen i farmakologi og farmasi (G4).
Jan Anker kan kontaktes på e-post: jan.anker.jahnsen@helse-bergen.no

 

Nytt om navn: Maria Omsland

Maria Omsland startet som CCBIO Post Doktor i forskningsgruppen til Prof. Bjørn Tore Gjertsen (The signaling-targeted therapy group). Omsland har BSc i Bioingeniørfag samt MSc og PhD i medisinsk cellebiologi som ble fullført på samme forskningsgruppe i 2017. Hun har kommet tilbake fra et litt over 2-år langt forskningsopphold som post doktor ved National Institutes of Health (NIH) og intredde i stillingen ved K2 20.08.2019. I sitt nye prosjekt vil hun fokusere på celle-til-celle kommunikasjon og signalering i  beinmargsmiljøet i kronisk myeloid leukemi før og under behandling med tyorin kinase inhibitorer, med hovedvekt på bruk av imaging mass cytometry (IMC) og 2-foton mikroskopering av levende organismer. E-post: maria.omsland@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Tid for registrering av sidegjøremål

Jeg skriver denne lederen på flyet til Wien. Der finnes Allgemeine Krankenhaus, sykehuset der Ignaz Semmelweis påviste sammenhengen mellom legers og jordmødres mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselsfeber. Vårt kull besøkte sykehuset i studietiden og fikk en utmerket visitt av en utvilsomt viktig professor med laaang hale etter. Gode minner strømmer på. Kanskje får jeg tid til å stikke innom igjen, selv om mitt oppdrag nå er å fokusere på genetikk og ikke miljø ved å gi et foredrag om monogen diabetes på årsmøtet til European Study Group for Pediatric Endocrinology.

Denne type kongresser gir viktig faglig påfyll. Finansieringen av reise og opphold endret seg drastisk for mange år siden for å holde klarere linjer mellom ansatte ved universiteter og helseinstitusjoner og kommersiell virksomhet, noe jeg tror var riktig med tanke på potensielle konkurranseforhold og den enkeltes lojalitet. Det bringer meg til sidegjøremål, og vår plikt til to ganger i året å oppdatere disse.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Prinsippene om sidegjøremål finnes i UiBs Regelsamling og gjelder alle UiB-tilsatte, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk. De skal verne om vårt omdømme og de ansattes tillit og integritet. Det skal være åpenhet om sidegjøremål som kan ha betydning for arbeidet ved universitetet. Alle må på eget initiativ melde fra om sidegjøremål.

Følgende trenger ikke registreres: Medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer, referee for fagtidsskrift, oppgaver som ekstern sensor, faglige verv som følger med hovedstilling eller enkeltstående mindre oppdrag innen undervisning eller formidling ved andre institusjoner, eller ubetalte verv av begrenset omfang for allmennyttige institusjoner.

Følgende skal meldes: Sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets virksomhet, er av langvarig eller omfattende karakter og kan skape tvil om den ansattes lojalitet, vilje eller evne til å utføre sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets formål tilsier, og vedvarende bruk av universitetets ressurser og infrastruktur.

Søknader om sidegjøremål vurderes etter universitetets prinsipper for sidegjøremål. Både registrering av sidegjøremål som krever godkjenning eller som bare skal registreres, gjøres i Pagaweb. Opplysninger om sidegjøremålet lagres der og vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Instituttleder godkjenner eller avslår søknader. Avslag på søknad kan ankes til fakultetsstyret eller universitetsdirektøren. Brudd på prinsippene for sidegjøremål kan medføre personalmessige konsekvenser etter tjenestemannsloven og andre reaksjoner etter reglene for mislighold i statstjenesten.

Dette virker kanskje noe negativt? Nei, sidegjøremål er positivtså lenge det ikkehemmer eller sinker vårt ordinære arbeid, kan skade universitetets anseelse eller blander egne og universitetets ressurser.

Ha en riktig god helg!

Framdriftsrapport NFR – frist 1. eller 31. oktober

Hvis du har et løpende prosjekt hos NFR, kan det være du har fått melding om å levere Framdriftsrapport via «Mitt nettsted». Rapportoppsettet omhandler faglig framdrift. Vi vil anbefale at du samtidig ber om en rapport fra din økonom for status på bruk av midler. I fjor kom NFR siste uken i november med påminnelse om at ubrukte prosjektmidler for kalenderåret må søkes overført til neste år. Hvis du i ditt/dine prosjekt har vesentlige restmidler for budsjettåret 2019 (avklares med den enkelte prosjektøkonom) anbefaler vi at det snarest sendes inn en søknad om prosjektendring.

 

 

Kjenner du studenter som kan søke Aker Scholarship?

UiBs studenter har mange muligheter foran seg, blant annet fins det noen særlig ettertraktede stipendordninger for masterstudenter og ph.d.-kandidater.

Jeg var nylig i møte med Aker Scholarship som nettopp er en slik gunstig stipendordning og døråpner til noen av verdens beste universiteter. Gjennom deres stipender slipper norske studenter å pådra seg studielån ved utenlandsopphold, og samtidig kan de avlegge grader ved universiteter som Oxford, Harvard og MIT.

Vi har mange studenter som kvalifiserer til et slikt stipend, likevel har det ikke vært mange fra UiB som søker. Jeg skulle ønske enda flere av våre dyktige studenter tok sjansen og søkte på en så spennende mulighet. Derfor sender jeg nå en vennlig påminnelse om at fristen for å søke stipendet går ut 28. september.

Flere av dere har nok hørt om Aker Scholarship allerede, men det er ikke alltid informasjon om slike ordninger når helt ut til de relevante studentene.

Studenter fra alle fag kan søke stipendet, men ofte kan det være fint med en oppfordring og litt bistand i søknadsprosessen. For eksempel vil dere kunne hjelpe med å se over søknadstekster og gi studentene gode referanser, ettersom det ikke bare er karakterer som gjelder.

Dette er en super mulighet for alle våre dyktige studenter.
Nettsiden med all informasjon om Aker Scholarship finner dere her: www.akerscholarship.no

Disputas – Silje Michelsen Solberg

Silje Michelsen Solberg disputerer for Ph.d. graden torsdag 20. juni 2019

Prøveforelesning: Fredag 27. september 2019 kl. 10.30
Oppgitt emne: “Psoriasis and comorbidity, what is the connection?”
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas: Fredag 27. september 2019 kl. 12.30
Avhandlingens tittel: «Systemic inflammation in psoriasis: Circulating immune cells and cytokines»
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Professor Charlotta Enerbäck, Linköpings universitet, Sverige
2. opponent: Professor Lone Skov, Københavns universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: ProfessorEinar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tor Hervig.

Åpent for alle interesserte.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Ukens leder

Med fristene til Helse Vest rett rundt hjørnet, vil jeg i første omgang ønske alle som søker lykke til med sine respektive søknader. Vær også oppmerksom på muligheten for å søke på innovative prosjekter gjennom Helse Vest. Senere denne måneden har vi også frister for SFI-søknader, og med flere forskere fra K2 som er involvert i disse søknadene, ønsker jeg å ønske søkere der lykke til!

Som instituttleder Pål diskuterte nylig da rektor for UiB besøkte det medisinske fakultetet for flere uker siden, utgjorde eksterne midler hentet inn av K2-forskere omtrent 15% av den totale eksterne finansieringen tiltrukket av UiB i 2018. Det er en utrolig statistikk for ett institutt, og demonstrerer hva som kan oppnås når topp moderne fasiliteter for universitetet og de innovative sinnene til våre forskere kombineres med det kliniske potensialet til Haukeland universitetssykehus (HUS). Med tøffere tider fremover for UiB, som følge av avtagende finansiering fra regjeringen, vil vektleggingen på å tiltrekke ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU, intensiveres. Resultatet er at vi kontinuerlig må utvikle vårt samarbeid med HUS slik at forskningen vår forblir relevant, konkurransedyktig og nyskapende. Dette vil hjelpe oss godt på vei, men som alltid er detaljene avgjørende – spesielt budsjettdetaljer, slik mange av dere med translasjonsprosjekter vil ha opplevd. Utfordringen her vil være å ha større fleksibilitet og dynamikk i hvordan HUS og UiB samhandler, og at de kan finne et symbiotisk og synergistisk forhold for ytterligere å pleie og ikke hindre dette unikt innovative forskningsmiljøet på campus Haukeland. Dermed vil jeg oppfordre lederne våre både på universitetet og sykehuset til å finne brukbare løsninger rundt disse utfordringene for å forbedre forskningsmiljøet og dra nytte av fakultetets finansiering.

Til slutt vil jeg rette oppmerksomheten mot innovasjonsuka OPP (https://www.innovasjonsukenopp.no/om-opp/) som starter neste mandag 16. september. OPP er en feiring av innovatører! Målet er å inspirere folk til å utforske mulighetene innen innovasjon gjennom arrangementer over hele vår region, med sikte på å koble gründere, samarbeidspartnere og investorer. OPP er dermed et flott sted hvis du har en god ide du vil diskutere, hvis du vil lære mer om spesifikke temaer eller hvis du vil lære mer om innovasjon.

 

Ferieplanlegging, høst og jul 

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og minner om at det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul.  

Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som vanlig satt til 1. oktober. Innen denne datoen må alle ansatte legge inn ønsket ferieuttak for resten av året. Eventuell restferie kan man søke overført. Ved søknad om overføring av ferie må du si noe om hvorfor ferien ikke kan avvikles i 2019. Du må også oppgi hvilke planer du har for å avvikle overført ferie i 2020.  

Både søknad om uttak og overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-portalen. 

Vi minner ellers om informasjon i medarbeiderhåndboken. 

Informasjon om hvordan registrere ferie i HR-portalen finner du her. 

Gratis BIFF filmvisning tirsdag 17. september på Campus Haukeland: Human Nature

Også i år organiserer K2 visning av en av årets BIFF-filmer. Visningen er åpen og gratis for alle.

I år har valget falt på «Human Nature» av Adam Bolt. Mer om filmen her:

https://www.biff.no/filmer/article1404929.ece

Hjertelig velkommen til BIFF- filmopplevelse på jobb og ikke minst: Spre ordet 😊 K2 spanderer, og det er åpent for ansatte, studenter, HUS-ansatte og venner og familie.

Håper å se mange av dere der.

Hilsen Julie

Tid og sted: Stort auditorium, Sentralblokken. Tirsdag 17. September klokken 14.30. 

Samtykke ved bildebruk

Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du forholde deg til personopplysningsloven. Den som har brukt/delt bildene eller filmen skal kunne dokumentere at et gyldig samtykke er gitt. Samtykket skal være frivillig, tydelig og informert.

Mer informasjon finner du her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Medarbeidersamtaler

Høsten er gjerne tiden for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede.

Medarbeidersamtalene skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål. Samtalen er også en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen.

Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger.

Som instituttleder har jeg i prinsippet ansvar for at alle medarbeidere får tilbud om årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s 350 ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert på den måten at jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne mens de igjen har ansvar for å gjennomføre samtalene med deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, er det administrasjonssjef Julie Stavnes som har ansvaret.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid. Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Vil til slutt minne om Faculty Lunch onsdag 11. september kl 11.30-12.20. Fakultetsledelsen ved Per Bakke og Marit Bakke kommer og vil diskutere viktigheten av ekstern finansiering/BOA for universitetets fremtid.