Daglige arkiver: 17. august 2023

Advanced Therapies Medicinal Products (ATMP) lunch meeting 31st of August

EATRIS ATMP platform offers over 44 state ­of­ the ­art European Centres, covering the entire ATMP production and development pipeline. Norway, Sweden and Finland are considering building a Nordic EATRIS ATMP hub with the aim to accelerate the translation of ATMPs into patient benefits by connecting the Nordic capacities and capabilities in the ATMP development process.

Together with Anita Kavlie, EATRIS national coordinator of Norway, we are happy to announce that 31st of August the first capacities mapping event at UiB for MED and HUS researchers, having interest on ATMPs, will be held. Expected outcomes of the event are opportunities to showcase research and innovation in ATMP, expanded network of contacts, common events, and potential research projects in the future. Participating here gives you a unique possibility to have an impact from the start.

The meeting will take place at AAH boardroom at 4 floors from 11 to 13, including lunch. Please register your interest in ATMPs topics and/or participation in the lunch meeting here by 28th of August.

CodeRefinery Workshop Announcement

CodeRefinery invites everyone interested in improving their software practice skills to join the CodeRefinery workshop September 19-21 and 26-28, 2023, for free and online. 

The workshop covers good coding practices, reproducible research principles, and using Git for collaboration. It offers breakout room exercises with team leaders, and you can register as a team or volunteer as a team leader. But you can also follow on your own if you prefer.  

Register and find more information at https://coderefinery.github.io/2023-09-19-workshop/. 

Form Bergens Helse!

Helseindustrien er valgt som en av tre fremtidige eksportnæringer for å gjøre Norge mindre avhengig av inntekter fra olje & gas.

Kan Bergen utvikle en sterk helseindustri? Kan innovasjon fra Bergen styrke både lokal økonomi og Norges helsetjenester, samtidig som vi bidrar til bedre global helse.

I samarbeid med Bergens Næringsråd, EY, og andre partnere arbeider vi i Eitri for å styrke helseinnovasjonsmiljøet i regionen. For å nå dette målet, trenger vi innsikten din – ikke som en representant for en organisasjon, men som en enkeltperson og medborger med verdifulle meninger.

Gi oss din mening ved å klikke her.

Det er anonymt og tar bare noen minutter. Vi håper på å høre fra deg innen 20. August.

Hjelp oss å nå ut enda bredere – del denne eposten med dine kolleger, venner og ditt nettverk. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for byen vår.

ONKOLOGISK FORUM – UNG FORSKER PRIS 2023

 Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 100.000 til en ung forsker. 

En pris som er ment til å stimulere yngre forskere. 

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise. 

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler (maks 2 sider) Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. 

Sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet mbe@ous-hf.no 

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse på Scandic Oslo Airport Hotel 16. -17. november 2023 

Spørsmål rettes til Moya Berli mbe@ous-hf.no 

SØKNADSFRIST: FREDAG 29. SEPTEMBER 2023 

KOLBJØRN BRAMBANI KREFTFORSKNINGSSTIPEND 2023

 Kolbjørn Brambani legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstipend på kr 200.000. Legatet ønsker spesielt å prioritere forskning på kreft hos barn og unge, men også annen kreftforskning vil støttes. 

Stipendet skal gi økonomisk bistand til medisinere under sitt PhD -arbeide, eller være et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD. Stipendet kan med fordel benyttes til utenlandsopphold, men finansiering av utstyrsbehov kan også være aktuelt. 

Søknad må inneholde et resyme og vurdering av søkerens beste artikler samt oversikt over planlagt bruk av stipendet. Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. Søknaden skal skrives på engelsk. 

Den som mottar stipend må opprette en prosjektkonto hos arbeidsgiver, og det forutsettes at stipendet benyttes i forståelse med arbeidsgiver. Midler kan ikke brukes til lønn/frikjøp fra stillingen.

Det forutsettes videre at styret i Kolbjørn Brambanis Legat mottar en rapport om bruken av stipendet senest 2 år etter tildeling. Nærmere detaljer om dette vil framkomme i tildelingsbrev. Reiseutgifter i forbindelse med tildelingen vil bli dekket etter nærmere avtale 

Søknadene vil vurderes av en komite og avgjørelse fattes av styret i Kolbjørn Brambani Legat. Stipendet vil overrekkes under Onkologisk Forum 17. -18. november 2023. 

Spørsmål vedrørende stipendet, samt søknad med vedlegg sendes til Onkologisk Forum-sekretariatet ved Moya Berli mbe@ous-hf.no

SØKNADSFRIST: FREDAG 29. SEPTEMBER 2023

Aldring og livsforlengende bioteknologi

Forskere er for alvor på sporet av hvorfor vi eldes. Bioteknologi har allerede gjort det mulig å forlenge levetiden til en rekke organismer. Kan lignende teknologi forlenge livet til mennesker?

I dette foredraget forteller molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme fra Bioteknologirådet om aldrings­ forskning, om vitenskapen bak de ulike metodene for å bremse aldring, og hvordan forskning på udødelige dyr, epigenetikk og stamceller kan forlenge livet. Men hva er egentlig aldring? Er det en sykdom som bør behandles eller et av menneskets grunnvilkår som bør aksepteres? Og vil vi egentlig leve lengst mulig?

Tirsdag 5 september kl 8.30

Sikresonen

K2 har ny sikker sone i 5. etasje på laboratoriebygget, KK og Glassblokkene. Her finner  du  prosedyre inkludert rekvisisjonsskjema ved kutt og stikkskader med fare for eksponering av biologiskefaktorer, brannteppe, ekstra førstehjelpsutstyr ved større skader og bærbar O2-måler (kun labbygget). Sonen er markert med en stor plakat med nyttig informasjon som for eksempel nødnummer, branninstruks og førstehjelp.

 Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2023 – søknadsfrist 2. oktober 2023 

Oversender informasjon om midler til faglige møteplasser og samarbeid om tema som er definert som GSU sin faglige profil for perioden 2023-2025: migrasjon, demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser. 

Samlet ramme for utlysningen høsten 2023 kr 390.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2024. 

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal ikke overstige 2 sider. Søknadsfrist: 2. oktober 2023. 

Tildelingskriterier: 

– Faglig kvalitet på prosjektet 

– Nyskapende tverrfakultært samarbeid 

– Prioritet vil bli gitt til vitenskapelig ansatte tidlig i karrieren 

Se sak 2023/3760-12. 

Innføring av rettighetsordning ved Universitetet i Bergen 

Universitetet i Bergen har i Politikk for åpen vitenskap et mål om at vitenskapelige publikasjoner gjøres åpent tilgjengelige enten i publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiv. For å ivareta forskernes rett til selv å velge hvilke tidsskrift de vil publisere i, samtidig som deres publikasjoner kan gjøres åpent tilgjengelige i tråd med institusjonens målsetning og krav fra finansiører, har UiB innført en rettighetsordning med virkning fra 1. desember 2022 (Styresak 108/22).

Se vedlegg for utfyllende info.

Bibliotekets kurstilbud høsten 2023

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen, våren 2023 – meld deg på!

 • Introduksjon til Endnote
 • Søkekurs i PubMed og Embase
 • Introduksjon til systematiske oversikter
 • Litteraturstudier for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:
Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

Kurser på Enhet for læring

Vi ønsker å informere om Enhet for læring sitt tilbud til ansatte ved MED. Kursene under kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se her).

Følgende kurs tilbys høsten 2023:

 • PHDPED900: Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors (5 stp)
 • PHDMED901: Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (2-3 stp)
 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp)
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet her: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/160786/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2023

NFR utlysninger

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/trearig-forskerprosjekt-med-internasjonal-mobilitet-fripro/

Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO)
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-erfarne-forskere-fripro/

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-for-tidlig-karriere-fripro/

 

Intelligente Bergen 2023

3. november 2023 inviterer Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens».

Intelligente Bergen skal samle næringsliv, offentleg sektor, forskarar og studentar i Bergensregionen for å få synleggjort forsking på og bruk kunstig intelligens (AI).

Konferansen utforskar nye samarbeidsmoglegheiter og opnar for dialog på tvers av fag og sektorar i regionen. Målet er å koble ulike aktørar og vise korleis kunstig intelligens brukast, studerast og utviklast ved ein bredde av sektorar i regionen, med særleg fokus på berekraft, helse og etikk

Konferansen er fysisk, og planleggjast av UiB AI i samarbeid med Norwegian Cognitive CenterHelse Bergen og Bergen kommune.

https://www.uib.no/ai/160348/intelligente-bergen-2023

 

Utreiseseminar for forskere

Internasjonalt senter holder utreiseseminar for deg som planlegger et forskningsopphold i utlandet.

14.09.2023 – 12.00–14.00 Zoom

Tema som vil bli dekket:

 • Trygdetilhørighet utenfor Norge
 • Helserettigheter i utlandet
 • Skatt
 • Forsikring
 • Flyttemelding
 • Helse og vaksinasjoner
 • Personlig sikkerthet
 • IT-sikkerhet
 • Reiser du med familie?

Seminaret holdes på engelsk.

The new UiBdoc board is from the medical faculty

The 2022-2023 UiBdoc board has finished its term and we are happy to introduce the members of the newly elected board:
Muntequa Ishtiaq Siraji, Department of Biomedicine, President
Valentyn Oksenych, Department of Clinical Science, Vice President
Natalia Fiesco Arango, Department of Clinical Dentistry, Newsletter/social media manager
Robin Mzati Sinsamala, Department of Global Public Health and Primary Care, Treasurer

After summer we will announce fun and social activities arranged by UiBdoc.
This is a great opportunity to network with friends and experience Bergen with fellow PhDs from all of UiB.
UiBdoc | Bergen | Facebook

 

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Søknadstype Kommersialiseringsprosjekt
Søknadsfrist 18. oktober 2023, 23:59 CEST
Støttegrenser Kr 1 000 000-5 000 000
Prosjektvarighet12-36 måneder

Kommersialiseringsprosjekt skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning.

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen blir utløst.

På informasjonssiden vår om Kommersialiseringsprosjekt finner du nyttig veiledningsmateriale, ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m.

TMex@Berlin 2023 – Translational Medicine Explained 5 day winter school

Interested in discovering the landscape of Translational Medicine? Want to learn about the job profiles of scientists in Industry and other sectors? Then join the 2023 TMex@Berlin winter school !

The TMex – Translational Medicine Explained – Winter School consists of an introductory e-learning element (~12 hours student investment time) followed by a 5-day face-to-face workshop on 13-17 November 2023. The course is intended for PhD/MD students in the second half of their PhD and postdocs who are involved in biomedical research.

The course is co-organised with the Enlight-ten+ project and kindly supported by Bayer, and will be hosted on Bayer’s premises in vibrant Berlin!

The course covers a variety of activities, including a drug discovery game, elevator pitches, group work and lectures. Experts from academia and industry will be addressing essential elements of the translational pipeline such as target product profiles, research and development of biologics, clinical trials, regulatory support, science communication, patient-driven research and personalised medicine. Several innovation sessions will take place, covering novel drug delivery methods and academia-biotech-industry collaboration. A tour of Bayer’s facility will also be offered to participants.

National PhD Conference in Neuroscience

The annual PhD conference of NRSN is organised exclusively by PhD students, for PhD students. This is the perfect arena to meet other students in neuroscience from all over Norway and to practice your conference and presentation skills in a friendly atmosphere. 

The 2023 conference will take place at Grand Hotell Egersund on 27th – 29th of September.

COST Open call

Participants are invited to submit COST Action proposals contributing to the scientific, technological, economic, cultural or societal knowledge advancement and development of Europe. Multi- and interdisciplinary proposals are encouraged.

The Open Call Action proposal submission, evaluation, selection and approval (SESA) procedure is fully science and technology-driven and will ensure a simple, transparent and competitive proposal evaluation and selection process, reflecting the bottom-up, open and inclusive principles of COST.

Participants planning to submit a proposal for a COST Action will need to refer to the SESA guidelines and to the Open Call Announcement available on the Documents and Guidelines page.

Retningslinjer for bruk av digitalt innslag i disputaser

Disse nye retningslinjene gjelder fra høsten 2023. Hovedpunktene er at nå er normalen å ha vanlige fysiske disputaser på Universitetet i Bergen, men man kan i visse tilfeller benytte hybrid eller digital disputas. Det må da søkes om av hovedveileder når man søker om oppnevning av bedømmelseskomite. Les mer om dette i retningslinjene i lenken under:

Forskningsdag ved Det medisinske fakultet

Den 26. September inviterer Det medisinske fakultet til en felles forskningsdag for alle institutter. Vi ønsker å vie dagen til forskning ved Fakultetet, men innslag fra ulike forskningsmiljøer, ledende forskere og unge talenter. Programmet er nå klart og påmelding er åpen. Alle ansatte, ph.d.-kandidater og postdoktorer er hjertelig velkommen!

På programmet står bland annet:

 • Eystein Jansen, fra Det europeiske forskningsrådet ERC
 • Ole Johan Borge fra Norges forskningsråd
 • Forsknings impro – et nytt eksperimentelt konsept der unge forskere presenterer nye ideer for samarbeid på tvers av instituttene
 • Det nye senter for fremragende forskning BCEPS
 • Oversikt over temaområdene Bioinformatikk og Kvinnehelse
 • Posterkonkurranse for ph.d.-kandidater

Les mer og meld deg på her: Forskningsdag ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB

Panoramaseminaret 2023

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) og Universitetet i Oslo har gleda av å invitere til Panoramaseminaret 2023 som finn stad 12. og 13. september i Oslo.

Tidspunkt: 12. september 2023 kl. 11.00 -13. september 2023 kl. 14.00

Sted: Universitetet i Oslo, universitetets aula • Fysisk

Panoramaseminaret tek for seg moglegheiter og utfordringar i akademisk samarbeid med landa som er omfatta av Panoramastrategien: Canada, Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Seminaret blir ein viktig møteplass for norske fagmiljø og institusjonar som samarbeidar med desse landa innan utdanning, forsking og næringsliv.

Den overordna tematikken for Panoramaseminaret 2023 er korleis geopolitiske endringar utfordrar rammene og føresetnadene for internasjonalt kunnskapssamarbeid.

Long-Term Consequences of the COVID-19 Pandemic for Society

The Pandemic Centre invites to its third conference with the title “Long-Term Consequences of the COVID-19 Pandemic for Society” on the 27th of October 2023 in Bergen, Norway.

More info here.

We are happy to share with you that we received confirmation from the first two key-not speakers:

 • Dr. Sylvie Briand, Director of the Pandemic and Epidemic diseases Department, WHO Director of the Global Infectious Hazard Preparedness (GIH), WHO Emergency Preparedness (WPE) at the WHO
 • Dr. Erica Charters, Professor of the Global History of Medicine, University of Oxford, UK

Dr. Briand will be holding a talk on “Lesson learnt from COVID-19 for better preparedness for long health crisis” and Dr. Charters on “What can we learn from the end of a pandemic?”.

We have now launched the portal where researchers and contributors can send in their abstracts: https://www.uib.no/pandemi/163375/call-abstracts-long-term-consequences-covid-19-pandemic-society

The deadline for abstract submission is 21st August.

We also have a teasing page for the overall conference here: https://www.uib.no/pandemi/163420/long-term-consequences-covid-19-pandemic-society . We will add more information on the program as they come. The registration for the conference will start in August. This is for your reference and to engage researchers to send in abstracts.

In the week leading to the conference we also organize a PhD course of which you can read about here: https://www.uib.no/en/pandemic/162897/apply-interdiciplinary-phd-course-pandemic-centre

Pandemic Centre