Daglige arkiver: 29. oktober 2020

Ukens leder

Med økt Covid-19 smitte er vi tilbake til å anbefale hjemmekontor for de som kan ha det. Alle andre kan snakke med sin leder om det er mulig med fleksibel arbeidstid for å unngå altfor mange samtidig i rushtrafikken. All undervisning som krever fysisk tilstedeværelse gjennomføres på vanlig måte, men jeg anbefaler at vi tar det digitalt som kan tas digitalt.

En annen sak som alltid dukker opp til høsten er registrering av sidegjøremål, og vår plikt til to ganger i året å oppdatere disse.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Prinsippene om sidegjøremål finnes i UiBs Regelsamling og gjelder alle UiB-tilsatte, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk. De skal verne om vårt omdømme og de ansattes tillit og integritet. Det skal være åpenhet om sidegjøremål som kan ha betydning for arbeidet ved universitetet. Alle må på eget initiativ melde fra om sidegjøremål.

Følgende trenger ikke registreres: Medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer, referee for fagtidsskrift, oppgaver som ekstern sensor, faglige verv som følger med hovedstilling eller enkeltstående mindre oppdrag innen undervisning eller formidling ved andre institusjoner, eller ubetalte verv av begrenset omfang for allmennyttige institusjoner.

Følgende skal meldes: Sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets virksomhet, er av langvarig eller omfattende karakter og kan skape tvil om den ansattes lojalitet, vilje eller evne til å utføre sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets formål tilsier, og vedvarende bruk av universitetets ressurser og infrastruktur.

Søknader om sidegjøremål vurderes etter universitetets prinsipper for sidegjøremål. Både registrering av sidegjøremål som krever godkjenning eller som bare skal registreres, gjøres i Pagaweb. Opplysninger om sidegjøremålet lagres der og vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Instituttleder godkjenner eller avslår søknader. Avslag på søknad kan ankes til fakultetsstyret eller universitetsdirektøren. Brudd på prinsippene for sidegjøremål kan medføre personalmessige konsekvenser etter tjenestemannsloven og andre reaksjoner etter reglene for mislighold i statstjenesten.

Som Pål skrev i fjor, alt dette virker kanskje noe negativt, men sidegjøremål er faktisk positivt så lenge det ikke hemmer eller sinker vårt ordinære arbeid, kan skade universitetets anseelse eller blander egne og universitetets ressurser.

Ha en riktig god helg og Happy Halloween!

English: Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA) for employees

The course will take place digitally in Zoom.

The course consists of:

Part 1 – Theory

  • What is risk assessment?
  • HSE risk assessment
  • Safe Job Analysis (SJA)
  • Tools: use of the different templates

Part 2 – Working with cases and discussion.

The participants are divided into groups (in Zoom) and will carry out an HSE risk assessment and an SJA based on a case.

We discuss the results together.

Target group: English speaking employees who carry out risk assessments and SJA related to HSE for the local work environment and work tasks.

Maximum number of participants per course: 18 participants, you will be invited to the Zoom meeting before the course starts.

Link to registration (Registration deadline 09.11.2020, at 15:00)

Course time: Monday november 16 at 09:00 – 15:00

Language: English

Søknadsdatabase for fond og legater

Søknadsdatabasen for fond og legater er nå åpen. I tillegg til de som er listet opp under er også følgende fond og legater ved vårt fakultet åpen for søknader:

  • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
  • Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
  • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Se her for oversikt over aktive utlysninger (Vær oppmerksom på at utlysninger blir kunngjort fortløpende).

Se her for mer informasjon om fond og legater.

Les videre

OSKE-seminar 12.11.

Som tidligere annonsert blir det OSKE-seminar i høst. MERK: datoen for seminaret er endret til torsdag 12. november.

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8990434
Seminaret blir holdt digitalt i Zoom.

Frist for påmelding er 5. november. Vi sender ut link til Zoom etter at påmeldingsfristen er ute.

Bakgrunn
Det er et stort behov for flere OSKE-oppgaver. Våren 2020 arrangerte vi derfor et arbeidsseminar for å få inn nye OSKE-oppgaver. Dette ble vellykket, og vi ser at dette er en god måte å gjøre det på videre. Hovedformålet med seminaret er å sørge for å få laget et bredt repertoar av OSKE-oppgaver. Det forventes at alle fagene på medisinstudiet er representert på seminaret. Alle kliniske fag må være representert. Vi trenger til enhver tid flere oppgaver i alle fag til både OSKE 6. semester og OSKE 12. semester.

I arbeidsseminaret i februar kom det inn flest oppgaver til MED12. I MED6 ble det ikke avholdt OSKE denne våren, men våren 2021 planlegges det MED6-OSKE både i februar og i juni. På grunn av dette er det spesielt stort behov for flere oppgaver for OSKE i MED6.

ERC lesedag og skrivekurs

Lurer du på hvordan en innvilget ERC søknad ser ut? Du har nå mulighet til å lese søknader som har kommet gjennom nåløyet. ERC prosjekt er i tillegg veldig relevante for FPIPRO søkere slik at denne lesedagen er nyttig for de av dere som planlegger å søke FRIPRO i februar.

ERC 2021 (foreløpige frister):

– Starting Grant: 9. mars
Consolidator Grant: 20. April
– Advanced Grant: 31.august

Lesedagen er åpen for forskere på alle karrierenivå og fra alle forskningsområder. Vennligst merk at dette er en individuell økt. Kurs om hvordan en skriver ERC søknader, og andre kurs arrangert av Forskningsrådet, annonseres på deres hjemmeside for arrangementer.

Online registrering til ERC lesedag i Bergen:

– Torsdag 19. november 2020 kl. 09:00 til 12:00
– Torsdag 19. november 2020 kl. 13:00 til 16:00

Merk dere gjerne det digitale kurset i ERC søknadsskriving arrangert av UiB, igjen, veldig relevant for FRIPRO søkere. Du kan registrere seg på arrangementets nettside.

English: NorDoc Summer School 2021

The NorDoc Summer School takes place in Copenhagen on 16-20 August 2021 and this year the topic is:

Entrepreneurship, Innovation and Career Development 

The annual NorDoc Summer School brings together PhD students from the Nordic countries for a week of interaction and discussions. The summer School is open to PhD students, faculty and administrators.

Sign up soon! There are only 250 seats available for the conference.

See here for more information and here: Nordoc Summerschool Programme for programme for the upcoming NorDoc Summer School 2021.

Søknadsrunden til Norges forskningsråd 2021

Som skrevet om i nyhetsbrevet for noen uker siden blir det endringer i NFRs utlysning for år 2021. Den tidlige fristen kombinert med endringer i UiBs økonomisystemer gjør at vi ønsker å få en oversikt over potensielle søkere så tidlig som mulig. Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vite om en skal søke mens en venter på svar fra årets søknadsrunde. Vi har derfor lagt inn muligheter til å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Det er selvsagt også fult mulig å ombestemme seg.

Skjemaet er veldig enkelt, og vi setter stor pris på om du kan krysse av for dine valg i de få feltene. Fristen er mandag 2. november: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9075970

Amra

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 10 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre