Daglige arkiver: 24. november 2017

Open Access – hvorfor skal jeg bry meg?

I likhet med Norges Forskningsråd så har EU-kommisjonen de senere år vært en sterk pådriver for åpen tilgang til publisert forsking, åpen deling av forskningsdata og utbygging av infrastruktur for forsking og datadeling, såkalt ”Open Science”.

Kriteriene på dette spenner fra publisering i åpne kanaler eller i vitenskapsarkiv, til å delta i offentlig debatt om forskning, delta i forskningsprosjekt med et større spekter av samarbeidspartnere, eller å arbeide for åpne forskningspraksiser fra en lederposisjon.

Kriteriene blir presenterte som et rammeverk som kan legges til grunn for evalueringssystem i ulike sammenhenger, både på individ- og institusjonsnivå. Meningen er at de skal kunne tilpasses ulike karrierestadium. En forsker som er i startfasen, kan få uttelling ved å lære om Open Science-aktiviteter. En mer etablert forsker kan få uttelling ved å delta i, eller sette i gang, slike aktiviteter, eller ved å gi støtte og mentorering, eller være med på å utvikle institusjonelle praksiser.

For å være bedre rustet til å implementere planene om Open Science, har EU-kommisjonen også lansert en nettside som samler informasjon om trender og utvikling innenfor åpne forskingspraksiser. Nettsiden overvåker en lang rekke indikatorer som gjelder åpen publisering, akademisk kommunikasjon og datadeling. Det er lurt å følge med på hva som skjer innen Open Science på denne nettsiden, spesielt siden den norske regjeringen ønsker at alle artikler som er finansiert av offentlige midler, skal være åpne for alle innen 2024.

Roland Jonsson
konst. instituttleder

Ny trykkeriavtale for UiB

Etter en anbudsrunde overtar nå Skipnes AS som leverandør for visittkort, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og doktordiplom ved UiB.

Lansering av de nye trykketjenestene vil bli 1. desember, og alle nye bestillinger må dermed legges inn hos Skipnes AS fra fredag 1. desember. Bestillinger som er i prosess før denne datoen, vil fullføres av nåværende leverandør, AiT Bjerch.

Lenker på nettsidene til fakultetet vil bli oppdatert.

Forskningspresentasjoner 2018

Kjære forskere fra Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) og Helse-Bergen.

Du inviteres hermed til å presentere ditt arbeid til andre forskere og publikum på den årlige Forskningspresentasjoner, som arrangeres av Forskerskolen i klinisk medisin neste gang i januar 2018.

Hvis du har presentert en plakat eller hatt muntlig presentasjon på et vitenskapelig møte eller en konferanse i 2017, er du velkommen til å presentere arbeidet ditt på konferansen i uke 4 (datoer vil bli annonsert snart). Du kan sende inn ett bidrag – enten en plakat eller en muntlig presentasjon.

Send abstrakt (hvis muntlig presentasjon) eller abstrakt og plakat (hvis plakatpresentasjon) til forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no. Abstraktet bør være mulig å åpne med Microsoft Word, og plakater skal sendes som pdf-fil. Merk filen(e) og e-postens emnefelt med ditt navn og institusjonell tilknytning (K1, K2 eller Helse-Bergen). Angi om du vil ha en muntlig presentasjon eller plakatsesjon. Det skal også sendes inn et kort sammendrag (typisk fem setninger langt) på norsk, som er lett å forstå for et allment publikum.

Tidsfrist for innsending: 1. desember 2017.

Vennlig hilsen

Andreas, Vojtech og Torbjørn

– Forskerskolen i klinisk medisin –

Les videre

Kreftforeningsmidler til K2-forskere

Kreftforeningen delte ut 170 millioner i sin Open Call 2017, Universitetet i Bergen fikk 54,7 millioner av disse, hvorav 4 prosjekter fra K2 ble tildelt i alt 34,6 millioner! I tillegg fikk Stian Knappskog en ekstra honnørpris som «Prosjekt med best brukermedvirkning», det kommer vi tilbake til.

Glade UiB kreftflaggskipforskere flankert av rektor, sykehusdirektør og dekan.

Tildelingen ble offentliggjort på en flott seremoni i Bikuben mandag 6.11, der Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel bekreftet at disse midlene ble utdelt til landets ledende kreftforskningsmiljø. Universitetsdirektør Dag Rune Olsen var ikke snauere: han konkluderte med at selv om norsk forskning tradisjonelt er lavmælt og tuftet på hardt og systematisk arbeid så skal man sette såpass «håret» mål at Bergensk forskning får global impakt!

Dekan ved Medisinsk fakultet Per Bakke understreket viktighet av at disse midlene (og derav forskning) skulle komme pasientene til gode. Brukerperspektivet var også tydelig understreket ved at Kreftforeningen i denne runden hadde med brukerrepresentanter i panelet når søknadene ble vurdert. En av disse representantene, Bamse Mork Knudsen, bekreftet at brukermedvirkning styrker tilliten til forskningen og at selv om også de var litt usikre på sin rolle i prosessen så skulle ikke forskere nøle med å ta dem ibruk: «Just do it!»

En som faktisk hadde fått dette så godt til at han også fikk den første Kreftforeningens Brukermedvirkningspris var Stian Knapskog. Han fikk tildelt 8,9 millioner til sitt prosjekt «Uncovering the genetic causes of resistance to chemotherapy in breast cancer» og forklarer deres brukerfokus slik: «I brystkreftmiljøet har vi, særlig ved klinikarane Per E Lønning og Hans P. Eikesdal, hatt eit langvarig og godt samarbeid med brystkreftforeningen, både nasjonalt, og lokalt i Bergen. Det vi har gjort ved årets søknader frå miljøet, og ved nye prosjekt som blir starta, er at vi formaliserer dette samarbeidet ved å etablere eit bruker-advisory board. Her er representantane oppnemnt av brystkreftforeningen, og boardet vil møtes 2 gonger i året for å bli oppdatert på dei vitenskapelige prosjektene, samt å komme med dei råd og innspel dei måtte ha til oss, frå eit brukar-perspektiv.» Dette til inspirasjon for oss andre!

Per Lønning fikk 8,5 millioner til prosjektet «Genome-directed breast cancer therapy». Disse midlene kommer fra årets «Krafttak mot kreft»-innsamling Forskningsprogrammet består av to kliniske studier der målsettingen er å finne fram til mer målrettet terapi for pasienter med primær brystkreft og pasienter med metastatisk brystkreftsykdom.

En viktig målsetting er å designe nye målrettete cellegiftregimer for pasienter med svulster som er forbundet med dårlig prognose. I disse tilfellene gis et nytt cellegiftregime, eventuelt et målrettet medikament.

Camilla Krakstad fikk 9,2 millioner til prosjektet «Individualized treatment of endometrial cancer». Dette var det eneste av alle Kreftforeningens tildelinger i år som gikk til underlivskreft. Krakstads prosjekt innebærer omfattende kartlegging av forandringer både i primær- og spredningssvulster. Nye identifiserte mål for behandling i spredningssvulstene vil bli undersøkt videre i avanserte sykdomsmodeller der effekten av nye medikamenter testes ut. Funnene fra testingen vil gi bedre grunnlag for å velge medikament for videre utprøvende pasientbehandling. En klinisk studie av nye markører vil undersøke om disse kan benyttes i daglig rutine for å velge optimal kirurgisk behandling for pasientene. Det overordnede målet er å finne frem til bedre og mer individuelt tilpassete former for behandling ved livmorkreft.

Bjørn Tore Giertsen fortalte først om hvordan han hadde brukt alle de forrige midler fra Kreftforeningen, før han mottok tildelingen på 8 millioner fra årets «Kraftak mot kreft»- innsamling til prosjektet «Development of novel combined CSF 1R/FLT3-targeted therapy in acute leukemia». Prosjektet vil utforske biologien til reseptorene FLT3 og CSF1R ved akutt leukemi, to signaleringsenzymer som er direkte eller indirekte påvirket av mutasjoner i kreftcellenes signalsystemer.  Slike mutasjoner finner vi hos 50% av alle leukemipasientene. Fem års overlevelse ved akutt myelogen leukemi er mindre enn 20% etter fem år. Målet er å utvikle ny målrettet behandling mot CSF1R og FLT3 ved akutt leukemi, og bruke nye målemetoder for enkeltvise leukemiceller og immunceller i form av massecytometri. Disse massecytometriske metodene vil bli brukt for å måle interaksjon mellom tumor og vert, og bestemme hvilke pasienter som responderer før eller kort etter behandlingsstart.

Hjertelig gratulerer fra alle oss i K2!

Jone Trovik

Frode Gallefoss fikk KOLS-prisen

Fra venstre Frode Jahren (generalsekretær i LHL), Frode Gallefoss og John Normann Melheim (styreleder i LHL). Foto: Mari Larsen (ass. generalsekretær i LHL).

Professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og forskningssjef ved Sørlandet Sykehus, Frode Gallefoss, ble den 15. november 2017 av Landsforeningen for Hjerte og Lungesykes (LHLs) styreleder John Normann Melheim tildelt LHLs pris for fremragende vitenskapelig arbeid ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Prisen er på 50 000 kroner. Frode Gallefoss er en internasjonal forsker som har skapt bedre forebygging, pasientopplæring og behandling av personer med kols. Epokegjørende var hans innovative nytte-kostnadsstudier av pasientopplæringsprogrammer. Tidligere har han mottatt WHOs gullmedalje for internasjonalt antitobakksarbeid og Kvalitetssikringsprisen til Den norske Legeforening.

K2 gratulerer!

 

(Omtalen er et utdrag fra faglig komites anbefaling.)

Ønsker du internasjonal kandidat på postdoktornivå?

I samarbeid med fakultetene, lanserer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB et pilotprosjekt kalt Bergen MSCA-IF Master Class program for potensielle søkere til MSCA-Individual Fellowship 2018 utlysning. Dette programmet har som mål å tiltrekke og trene unge, talentfulle postdoktorer fra utenfor Norge til å nå opp i konkurransen om MSCA-IF med UiB som vert. FA ønsker nå kontakt med interesserte forskere ved UiB som kunne tenke seg å være veileder/mentor for Marie-Skłodowska-Curie kandidater i perioden 2019-2020/21.

Master Class organiseres ved UiB 02.–04. mai 2018 og gir mulighet til å invitere unge forskere, enten gjennom veileders eget nettverk eller via en åpen utlysning gjennom ulike internasjonale kanaler (slik som EURAESS). Alle kostnader forbundet med programmet, inkludert reise og overnatting for kandidater, dekkes av programmet med PES midler. For å få dekket alle kostnadene er det en forutsetning at kandidaten sender inn MSCA-IF søknad innen fristen. 30 kandidater vil få mulighet til å delta i Master Class programmet.

For å vise din interesse til å bli veileder/mentor, vennligst fyll ut «Expression of Interest” skjemaet innen 4. desember 2017.

Mulige veiledere bes legge ved:

  1. Tittel/fullt navn/institutt/fakultet/ andre affilieringer (senter, etc.)/ stilling
  2. Forskningsområde (Energy/Psysical Sciences/Health)
  3. Kort beskrivelse av forskningsprosjektet ( max. 1500 tegn inkl. mellomrom). Denne beskrivelsen vil legges ved i den internasjonale søknaden.
  4. Kort «track record» inkl. finansiering og et sammendrag av veiledningserfaring (1 side).

Les gjerne mer her. Ved spørsmål, kontakt gjerne Emmanuel.Babatunde@uib.no eller amra.grudic@uib.no.

DNSZ såkornmidler våren og sommeren 2018

Såkornsmidler fra Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) er nå utlyst.

Hvem kan søke?

  • Vitenskapelig ansatte ved Universitet i Bergen kan søke om midler for utvikling av samarbeidsprosjekter med Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Hva kan støttes?

  • Aktiviteter som identifiserer og starter samarbeidsprosjekter innen forskning og utdanning. Såkornmidler kan tildeles reiser, arbeidsmøter og symposier.

Hvor mye i støtte?

  • Det kan søkes om høyst EUR 5.000 i støtte per prosjekt.

Hvor sendes søknaden?

  • Søknad sendes per e-post til Det tysk-norske studiesenteret i Kiel ved prosjektleder Andrea Hesse.

Mer informasjon finnes her på engelsk og tysk.

Søknadsskjema på engelsk og tysk.

Søknadsfrist: 8. desember 2017.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 14 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre