Kartlegging av behov for programvare til Tredjepartsportalen

UiB lanserer i januar 2021 Tredjepartsportalen (apps.uib.no) for alle studenter ved UiB. Tredjepartsportalen, som en del av UiB læringslab-programmet, gir studentene tilgang til programvare til bruk i undervisning og vurdering på sin egen datamaskin, integrert i Mitt UiB. Les og se mer om Tredjepartsportalen her.

Kartlegging av behov for programvare høsten 2020 ved Det medisinske fakultet
I november vil fagmiljøene bli bedt om å melde inn hvilken programvare som er i bruk til undervisning og vurdering i dag, men også melde inn framtidige ønsker og behov. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over hva fagmiljøene har behov for at portalen skal inneholde av programmer.
Programvare til tredjepartsportalen skal meldes inn i et skjema som blir sendt ut til instituttene og programutvalgene i november. Du finner det også her: Copy of Kartleggingsmatrise av programvare til undervisning og vurdering

Skjemaet skal returneres til linn.aarvik@uib.no innen 25. november.

Dagens programvarebruk og fremtidige behov skal registreres per emne, primært vil dette gjelde emner som inngår i bachelor-, master-, profesjon- og integrerte masterprogram. Programutvalgene ved fakultetet vil få en koordinerende rolle i kartleggingen i tett samarbeid med studieseksjonene ved instituttene.

Dersom flere emner i samme studieprogram har samme behov for program, skal programmet meldes inn for alle emnene – dette for å få totaloversikt over behovet.

Dersom emner som inngår i studieprogrammet tilbys av andre fakultet, har instituttet som eier emnet ansvar for å melde inn programvare og eventuelle behov, dette vil eksempelvis gjelde for emner Kjemisk institutt tilbyr i farmasistudiet.

Dersom samme emne inngår i flere studieprogram, skal programbehov meldes inn en gang av instituttet som tilbyr emnet og det totale antall studenter per år indikeres.

Dersom det blir aktuelt å gå til innkjøp av ny programvare, må dette på nåværende tidspunkt dekkes av enhetene selv.

Prioritering av tilbudet
Tilbudet i Tredjepartsportalen må bygges trinnvis, og alle innmeldte behov vil trolig ikke kunne integreres allerede våren 2021. I tillegg til prioriteringer og føringer fra fagmiljøene/fakultetene vil følgende programvare prioriteres våren 2021:

  • Eksisterende/etablert programvare
  • Programvare som er aktuell for alle/store grupper studenter
  • Programvare som er innarbeidet som læringsmål på emne/studieprogram
  • Windows-basert programvare

I første omgang vil emner på bachelor- og masternivå prioriteres (herunder også profesjons- og integrerte masterstudier), med tiden kan det kan bli aktuelt å åpne tredjepartsportalen for emner på PhD-nivå og EVU-emner.

Hva skjer etter kartleggingen?

Det vil I tidlig desember gjøres en prioritering av hva som er praktisk mulig å tilby av programvare i Tredjepartsportalen våren 2021, både i lys av føringer fra fakultetene og hva som er teknisk mulig.

Testing av at programvaren fungerer som den skal

Faglig og administrativ kontaktperson vil i desember/januar være ansvarlig for å kvalitetssikre at programmet fungerer som ønsket før det gjøres tilgjengelig Tredjepartsportalen

Bruk av programvare i undervisning

Når tjenesten er lansert og programvaren er på plass, kan emneansvarlig velge å sette opp en liste over relevant programvare på emnet i Mitt UiB. Studentene har tilgang til hele utvalget via Tredjepartsportalen på apps.uib.no.

Evaluering og revisjon av tilbudet

Ved slutten av vårsemesteret vil det gjennomføres en evaluering av faktisk bruk og tilbudet revideres. Da vil det også gis mulighet til å melde inn nye behov og ønsker.

Spørsmål kan rettes til Linn Solvang Aarvik: linn.aarvik@uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *