Daglige arkiver: 26. oktober 2018

Fremdragende forskning

Hvordan skape fremdragende forskning var hovedtema for høstsamlingen til K.G. Jebsensentrene. Noen av landets mest fremgangsrike forskere delte sine erfaringer. Det ble poengtert at suksess (ikke uventet) er resultat av hardt arbeid, men alle trakk fram to viktige elementer for å bli en fremdragende forsker: utenlandsopphold og nettverk.

Et utenlandsopphold gir mulighet til å lære mye nytt og arbeide med ambisiøse kollegaer som er flinkere enn deg. Samtidig er det en gyllen anledning til nettverksbygging. Det ble trukket fram de praktiske vanskelighetene med å få arrangert et utenlandsopphold, men samtidig poengtert at kortere opphold er bedre enn ingen opphold. UiB fører en bevisst politikk på dette området, for eksempel ved at postdoc-stipendiater får et ekstra år om de vil reise utenlands, sabbatsårordningen, og kanaler for å søke om ekstra finansiering.

Suksess smitter. Om en av PhD-studentene i labben klarer å publisere i Nature eller et tilsvarende tidsskrift er sjansen større for at du klarer det samme. Om din labvenninne får ERC-Starting Grant, kan du klare det samme. Harald Stenmark ved Institutt for kreftforskning ved UiO er en av de få i Norge som har fått 2 ERC-Advanced Grants. Han snakket om forskningens positive syklus. Prosjektmidler gir mulighet til investering i utstyr, personell og penger til å gjøre studier. Dette gir (forhåpentligvis) gode resultater og publikasjoner, som igjen kan brukes til å søke om mer finansiering til mer utstyr, folk og studier… Ole Andreassen som leder Norment, et av sentrene for fremdragende forskning (sammen med blant annet Vidar Steen og Stephanie Le Hellard) poengterte den enorme betydningen av internasjonale nettverk for å kartlegge de genetiske mekanismene ved psykiatrisk sykdom. Starten er ofte vanskeligst og her har institusjonen en viktig rolle ved å stille ressurser til disposisjon.

K2 er på god vei med mange eksempler til etterfølgelse, men sammen kan vi bli bedre til å skape fremdragende forskning. Neste mulighet er å søke om Senter for fremragende forskning. Fakultetet ber om skisser til nye sentre innen 1. desember. Følg med i K2-nytt.

Eystein Husebye
Fungerende instituttleder

Registrering av restferie

Vi viser til frist for registrering av restferie og eventuell søknad om overføring av restferie som var satt til 1. oktober. Instituttet vil nå starte med å registrere restferie som avviklet for alle ansatte som ikke selv har registrert ferie / søkt om overføring.

Hva innebærer dette?

Dersom du ikke selv har oppdatert ditt ferieregnskap slik at det nå står i null vil instituttet legge inn restferie som avviklet i HR-portalen. Dersom registreringen gjort av instituttet ikke stemmer med den ferieavviklingen du har hatt / ønsker kan du selv gå inn i HR-portalen og korrigere dette. Korrigering av registrert ferie må gjøres innen 31.12.18. Etter denne datoen blir ferieregnskapet for 2018 låst.

Registrering/korrigering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-Portalen.

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer, endrer og søker om eventuell overføring av ferie kan en finne her.

 

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:

Elin Myhrvold- Email: elin.myhrvold@uib.no Telefon: 55972954

Disputas, uke 44

Eirik Wilberg Rebnord disputerer for Ph.d. graden fredag, 2. November 2018

Prøveforelesning: Fredag, 2. november 2018, kl: 09:15
Oppgitt emne: “Mechanisms of cardiovascular diseases in obesity”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28

Disputas: Fredag, 2. november 2018, kl: 11:15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28
Avhandlingens tittel:  “Biomarkers of metabolism and inflammation as predictors of coronary events and type 2 diabetes in patients with stable coronary artery disease”

1. opponent: Professor John-Bjarne Hansen, Universitetet i Tromsø
2. opponent: Professor Ingebjørg Seljeflot, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alfred Halstensen

Pressemelding.

Velkommen til frokostseminar 8. november

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 8. november

Fleksibel – kompetent – trygg
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det andre frokostseminaret arrangeres torsdag 8. november kl. 0830-1000 i Jusbygget, Auditorium 3. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering fra kl. 0815.

Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot betydningen av en god HMS-kultur.

Møteledere: Jo Høyer, hovedverneombud ved Universitetsmuseet og seniorrådgiver Henrik Tøndel, HR-avdelingen

Program
0830 Velkommen, v/ Jo Høyer og Henrik Tøndel
0840 Strategi 2030 i et HMS-perspektiv, v/ Tore Tungodden, ass. universitetsdirektør
0900 Tillit og kommunikasjon, v/ Else Jerdal, universitetets hovedverneombud
0910 HMS-kultur – ledelse og medvirkning, innledning v/ Roar Nese, Seksjon for HMS, beredskap og BHT
0935 Dialog og diskusjon

Påmelding innen 31. oktober her.

Velkommen!

Påminnelse: Introduksjonskurs om integrering av kjønnsperspektiver i medisinsk forsking

SKOK tilbyr et tre-timers kurs om kjønnsperspektiver i forskningen. Kurset inviterer til refleksjon rundt hvordan analytiske kjønnsperspektiver kan integreres både i pågående medisinsk forskning og i framtidig søknadsarbeid.

Inkludering av kjønnsperspektiver blir stadig viktigere for vurderingen av forskningens kvalitet – både for søknader og for selve forskningsresultatene. For eksempel har både Norges Forskningsråd og EU som målsetting at prosjektsøknader ikke bare skal ha kjønnsbalanse, men også at kjønnsperspektiver skal være en integrert del av prosjektets forskningsspørsmål, metode og analyse. Analytiske og tverrfaglige tilnærminger til kjønn kan dermed både bidra til å styrke en prosjektsøknad og til å gi nye innfallsvinkler som hever kvaliteten på forskningen.

Dette kurset gir en innføring i kjønnspolitikken til eksterne finansieringskilder, og i hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i pågående forskning og i framtidige søknader. Kurset vektlegger spesielt eksempler fra medisinsk forskning.

Tid og sted: 6. november kl. 10.00-13.00, styrerommet 4.etg., Armauer Hansens hus

Påmelding til Amra innen 2.november!

Innhold i seminaret:

1.      Velkommen og presentasjon av kandidatene

2.      Oversikt over EU og NFR sin policy for integrering av kjønnsperspektiv i forskingsprosjekt og krav til kjønnsbalanse i forskargruppa. 

3.      Kjennskap til ulike forståingar av kjønn, samt sentrale omgrep frå likestilling- og kjønnsforskingsfelten. 

4.      Reflektere kritisk over eigne forståingar av kjønn, og korleis desse blir spegla i deira forskingsprosjekt. 

Lunsj 11.30-12.00

5.      Kjønnsbalanse i metodebruken og kunnskapsproduksjon.

6.      Kunne vise til dømer på korleis integreringa av kjønnsperspektiv i ulike felt har ført til ny og innovativ kunnskapsproduksjon. 

7.      Ha kjennskap til metodologiske og analytiske verktøy som dei kan nytte for å integrere kjønnsperspektiv i sine prosjekt på ein betre måte.  

8.      Sammendrag: Vite korleis dei skal adressere krava til kjønnsperspektiv og kjønnsbalanse i utarbeidinga av prosjektsøknader.

(English) BASIC FIRST AID COURSE 5 NOVEMBER

INTENSION: The participants shall be able to examine a person regarding respiration and circulation, and take action accordingly

TARGET GROUPE: Foreign employees at The University of Bergen

CONTENT:
– Scene assessment, safety
– Emergency services
– Basic assessment and actions sick/injured person
– Free airways
– Unconscious person, recovery position
– CPR
– Bleeding, internal, external
– Foreign body airway obstruction

DATE: Monday 5 November 2018

TIME: From 1230 – until 1530

LOCATION: Museplassen 1 – lower ground floor – Entrance from Prof. Keysersgt.

NUMBER: Max. 20 participants

COURSE PROVIDER: Rescue Partner

REGISTRATION: heidi.fretheim@uib.no

 

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre