Daglige arkiver: 12. januar 2018

Et godt nytt undervisningsår

Til alle K2-ansatte: Velkommen til godt nytt undervisningsår! Vi trenger dere på alle de nivåer/program vi driver undervisning; fra planlegging, tilrettelegging (administrativt eller praktisk) til gjennomføring av aktuell undervisning. Takk til alle sammen.

Nytt av året i medisinernes studieplan er ”Valgtermin”: I disse fire første hele ukene hvert år (januar) skal studentene kunne velge mellom ulike kurs av to-fireukers varighet. Dette spenner fra molekylærbiologi til hjerteultralyd, å lære praktisk pedagogikk med studentdrevne OSCE-stasjoner på Ferdighetssenteret til Fremtidsmedisin. Mest utagerende er gjerne kurset om Fjellmedisin, der studenten definitivt havnet på ”dypt vann”; en (frivillig) student hoppet i isvann på Landåsfjellet for å bli reddet opp og tatt hånd om av medstudentene! K2 har laget flere spennende kurs, men vi trenger flere. Det må være et mål at hvert av våre fagmiljø/forskningsgrupper tilbyr ett slikt årlig valgfritt kurs.

Den årlige studiedagen for K1/K2, som skal inspirere og forbedre vår undervisning, avholdes i år 2. mai (ETTER vårens viktigste forskningssøknadsfrist). Der vil vi vise eksempler på god studentaktiviserende undervisning, lære hvordan undervisningsportifolio bygges opp (for å dokumentere egen undervisningserfaring/kompetanse), og hvordan lage gode stasjonseksamener (OSCE). Merk datoen i din kalender allerede nå.

Apropos OSCE: 20. juni avholdes den første tellende OSCE-eksamen for alle 3. års-/6. semester-medisinerstudenter. Da skal 160 studenter gjennom 5 parallelle stasjonsløp. Dette krever et samlet bidrag fra de aller fleste vitenskapelig og undervisningsadministrativt ansatte ved fakultetet som er knyttet til undervisning innen noen av disse 6 semestrene. Vi trenger dere! Så disputaser, sommerferie eller kongresspermisjon bør ikke avvikles denne datoen.

Jone

75 millioner til et forskningsprogram innen nukleærmedisin

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin. Dette er et initiativ fra Bergen og Tromsø Forskningsstiftelse, og har en ramme på inntil 75 millioner kroner fordelt på 3–5 år.

Universitetene og universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. Søknadene utarbeides av de relevante fagmiljøene, og koordineres etter tema:

 • Bergen: PET Radiofarmaka
 • Trondheim: Kliniske studier
 • Tromsø: Prekliniske studier

Lenke til utlysningsteksten for programmet innen nukleærmedisin/PET finnes her.

Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen ønsker at så mange fagmiljø som mulig skal få anledning til å samarbeide om søknaden. Det inviteres derfor til et åpent møte:

Tid: 31. januar kl. 09:00–11:30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.
Det er ikke nødvendig med påmelding.

For mer info, kontakt Tom Christian Adamsen, Senter for Nukleærmedisin/PET.

Utlysning av SPIRE-midler 2018

Forskningsadministrativ avdeling ved UiB har lyst ut midler i universitetets strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE) for 2018. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs internasjonaliseringsstrategi 2016-2022. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke universitetets tilslag på̊ eksterne forskningsmidler og styrke faglig kvalitet gjennom internasjonalt samarbeid.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

 • SPIRE-midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid
 • SPIRE-gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Søknader sendes gjennom institutt til fakultet. Fakultetet sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling. Kun søknader som har blitt vurdert, rangert og fremsendt av fakultetet innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Se Retningslinjer for søkere. Og bruk eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15. februar.

Grunnet arbeid på K2 før denne fristen, ber instituttet om at søknader sendes instituttleder senest mandag 12. februar.

Kveldsmøte om digitalisering av helsetjenesten og Lederkonferansen 2018

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) inviterer til kveldsmøte om digitalisering av helsetjenesten etterfulgt av den årlige lederkonferansen.

Kveldsmøte: Digitalisering av helsetjenesten | 7. februar

 • Innovasjon innen helsesektoren og helseteknologi, Naeem Zahid, Telenor
 • Digitalisering av helsetjenesten – hvem styrer dette? Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
 • Hva er myndighetenes bekymringer i forhold til nye løsninger? Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet
 • Mye nytt – er dette kommet for å bli? Er legerollen på vei ut slik vi kjenner den i dag? Påvirkes spesialisthelsetjenesten? Thorleif Jansen i Kry, Daniel Sørli i Dr. Drop In m.fl.
 • Når kommer den nye teknologien i sykehusene? Hvordan bør sykehusledelsen tenke om dette? Grethe Aasved i Aleris, Marit Lind ved Universitetssykehuset Nord-Norge m.fl.

Program og påmelding.


Lederkonferansen 2018 | 8. og 9. februar

Lederkonferansen er en stor og viktig møteplass for ledere i helsetjenesten. Årlig samles flere hundre ledere for faglig påfyll, sosialt samvær og nettverksbygging.

 • Helseministerens budskap til ledere i helsetjenesten og utdeling av NSHs helselederpris
 • OUS – Norges største sykehus: muligheter og utfordringer, Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus
 • Leiing av sjukehus – gjennom endring og utvikling, Eivind Hansen, Haukeland universitetssykehus
 • Kvalitetsbyråkratiet – hjelper det? Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
 • Når noe går galt – hva gjorde øyeavdelingen ved St. Olavs hospital? Marit Fagerli
 • Mission first, safety always, Geir Arne Mathiesen, Norsk Luftambulanse

Program og påmelding.

Ønsker du å være utstiller? Send en e-post til julie@nsh.no.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Kine Martinez
konst. generalsekretær

Møte om medisinsk inkubator | 8. mars

Bergen og Vestlandet vil få en ny medisinsk inkubator. Som en opptakt til dette arrangeres et åpent møte torsdag 8. mars på Haukeland universitetssjukehus der interessenter innenfor forskning, klinikk, industri, forretningsutvikling og finans vil samles. Mål med arrangementet er å samle et bredt utsnitt av interessenter til en medisinsk inkubator, informere om planene, og etablere et bredt eierskap til en videre prosess.

Den medisinske inkubatoren vil bli plassert tett innpå en rekke akademiske forskningsmiljø med kort avstand til veldrevne kliniske miljø. Aktivitetene i en inkubator vil ytterligere styrke forskningssamarbeid på tvers av faglige miljø, også med aktører utenfor de offentlige organisasjonene.

Det er etablert en rekke betydelige forskningsgrupper innenfor medisinske og biomedisinske fag. Vi tror det vil være en gylden mulighet for industrien å delta her, blant annet i forbindelse med Start–up-selskaper fra forskningsaktivitet.

På møtet vil dere få høre foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører som deler sine erfaringer og presenterer ønsker for en ny, spenstig satsing på et faglig spennende område.

Tid: 8. mars kl. 14:00–18:00.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Helge Ræder                        Bjørn Tore Gjertsen             Jens Reigstad
UiB                                         HUS                                        BTO

Høyere suksessrate i Horisont2020 med et COST-nettverk

 

Sjansen for å lykkes med et Horisont2020-prosjekt dobles om du er medlem i et COST-nettverk, fra det europeiske gjennomsnittet på 14 % til 28 %. COST samler forskere fra flere nasjoner i nettverk som omhandler et spesifikt forskningsområde.

På denne siden finner du aktive COST-nettverk, og det kan være verdt å se gjennom de som ender i 2019-2021. Om du finner et interessant nettverk, er det to måter en kan bli medlem på:

 

 • Hvert land kan ha to representanter i hvert nettverk. Om de to plassene ikke er fullsatt, kan du vise din interesse.
 • Dersom Norge allerede har to representanter, kan en kontakte nettverket.

Er det ingen COST-nettverk innenfor ditt forskningsområde? Det er nå mulig å søke om å etablere et nytt nettverk. Det oppfordres å sende multi- og tverrfaglige søknader. Fristen er 20. april 2018.

Amra

Sommerskole i moderne metoder innen biostatistikk og epidemiologi | Juni 2018

Sommerskolen i moderne metoder innen biostatistikk og epidemiologi tilbyr innledende og avanserte kurs om medisinsk statistikk og epidemiologi og deres anvendelse innen klinisk og etiologisk forskning og folkehelse.

Kursets lærere kommer fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, Karolinska Institutet, Bocconi University, University of Milano-Bicocca og andre europeiske universiteter.

Tid: 3.–16. juni 2018.
Sted: Castello Brandolini Colomban, Cison di Valmarino, Treviso, Italia.

Informasjon og registrering.

Tidsfrist: registrering er nå åpen, og fristen for tidlig registrering er 21. mars 2018.

Med vennlig hilsen,
Pia Holmberg
kursadministrasjon

Den svenske Barndiabetesfonden deler ut rekord mye forskningsmidler

I desember 2017 besluttet Barndiabetesfonden i Sverige å tildele 13 millioner svenske kroner til forskning innen diabetes hos barn og unge. Dette er mer enn stiftelsen har delt ut tidligere.

Midlene skal fordeles i henhold til anbefalinger fra Barndiabetesfondens vitenskapelige råd etter fjorårets utlysning og søknadsprosess.

Les mer her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre