Daglige arkiver: 16. mai 2019

Litt om forskerutdanning ved K2

Forrige uke hadde instituttet et dialogmøte med Det medisinske fakultet om forskerutdanningen ved instituttet. Det viser seg at det er et mindretall av stipendiater som fullfører doktorgraden innen 4 år (36%), mens litt over halvparten fullfører innen 6 år (55%). K2 ligger dermed under gjennomsnittet på fakultetet, som ligger på 65% (Kunnskapsdepartementet sitt måltallet ligger forresten på 80%). Nå kan man si mye om årsakene eller om hva som er viktigst, å gjennomføre innen en gitt tidsfrist eller å levere et arbeid av bra kvalitet. Men allikevel ser vi at det er noen stipendiater som sliter med å bli ferdig.

Det er alltid vanskelig å forutse resultater av eksperimenter eller kliniske studier, men det går nok an å gjøre livet mot slutten av en doktorgrad betydelig mindre stressende hvis man begynner å planlegge obligatoriske kurs og formidlingspoeng i god tid. MEDMET1 (Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning) er for eksempel et av kursene som er obligatorisk for alle stipendiater ved Det medisinske fakultet, og det burde tas helt i begynnelsen av doktorgradsarbeidet for å ha noen nytte. For de som ikke kjenner til MEDMET1, så er formålet med kurset å gi en oversikt over de ulike stadiene i forskningsprosessen inklusive formulering av problemstilling, innsamling av data, analysemetoder, skriftlig og muntlig presentasjon av forskningsdata samt forskningsetikk. Kurset går for øvrig hvert semester. K2 tilbyr ellers 8 forskjellige forskerkurs i regi av de to forskerskolene på K2 (Forskerskole i Klinisk Medisin og Bergen Research School in Inflammation). Også midtveisevaluering er obligatorisk og kan være en god kontrollinstans om man er i rute med prosjektet, og dessuten en mulighet for å be om hjelp. Og husk at man kan alltid henvende seg til Irene Hjelmås eller meg om det skulle være noe en trenger hjelp med.

Siste frist for å levere inn avhandlingen før sommeren er satt til 21.6., etter det kan instituttet ikke garantere at alle som skal signere noe er på plass.

Til sist skal jeg bare nevne at det blir et K2 PhD retreat også i år som jeg anbefaler på det sterkeste for felleskapet og ikke minst for følelsen om å ikke stå i alt alene, så følg med for mer informasjon!

Jeg ønsker alle en fin 17.mai!

Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering

Til alle ansatte

I perioden 20.mai til 31. mai 2019 skal det gjennomføres en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren og vår institusjon er med på kartleggingen.

Hvorfor gjør vi dette?

Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering i vår sektor. ARK-undersøkelsen har spørsmål om arbeidsmiljøet, men stiller ikke direkte spørsmål om mobbing og trakassering.

Vi tar mobbing og trakassering på alvor og gjennomfører kartleggingen for å få konkrete tall. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering.

Vi håper også at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si fra når man opplever uønskede hendelser, og at hver enkelt setter seg inn våre rutiner for varsling.

Vi ber deg om å delta

Din deltakelse er viktig for å oppnå kvalitet på kartleggingens resultat. En kartlegging blir kun nyttig hvis mange deltar. Vi håper at alle svarer så oppriktig som mulig og bidrar på den måten til at vi får fram god og riktig informasjon. Alle svar er like viktig, selv om du ikke har opplevd noen form for mobbing eller trakassering.

Du er anonym

Kartleggingen er anonym og gjennomføres på overordnet nivå. Ingen oppgir navn og koblingen mellom epost-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet. Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om av Ipsos Norge. Ipsos bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen.

Hva med resultatene?

Dette er en nasjonal kartlegging og resultatene legges fram i juni. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universitetene og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå. Det betyr at vi vil få fram tall for hele vår institusjon, men ikke på fakultets- og instituttnivå. Resultatene vil føre til oppmerksomhet både på nasjonalt og lokalt nivå.

Telefontjeneste

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med tematikken, er det opprettet en egen telefontjeneste i tiden for kartleggingen. Det er Klinikk for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten. Deres telefonnummer finner du i spørreskjemaet. Du kan også ta kontakte nærmeste leder, HR-avdelingen eller bedriftshelsetjenesten.

Kartleggingen  – ingen varslingskanal

Dersom du har opplevd mobbing eller trakassering i din arbeidshverdag ber vi deg melde fra og bruke våre kanaler for å si ifra. Det er ikke mulig å varsle gjennom kartleggingen fordi den er anonym og ingen kan finne fram til hvem som har svart hva.

Med vennlig hilsen

Rektor Dag Rune Olsen

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 2 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia