Daily Archives: Friday February 15th, 2019

BOA and the institute economy

K2, as we know the department, is entirely dependent on BOA (contribution and commission financed activity). In 2018, the Faculty achieved a new record of NOK 291 million in BOA, where K2 contributed with NOK 112 million.

The BOA activity is calculated based on spent funds, not granted funds. In other words, one must use the funds before they are included in the BOA activity. Overhead from positions and acquisitions and RBO (result-based redistribution) constitutes the largest post in the BOA accounts. RBO comes partly from external projects, partly as a result of graduated PhD and publication points.

BOA, grant and commission funded activity; GB, basic grant; OH, overhead; RBO, result-based redistribution.

Of the 105 million added by BOA, NOK 19 million goes to UiB centrally, NOK 11 million to the faculty and NOK 75 million to the departments. One NOK in BOA generated 0.25 NOK extra on K2’s budget; this amounted to almost 29 million in 2018. Converted into positions the 29 million equals 29 full professors or 145 professors in part time positions.

Of the external projects, EU grants are by far the most valuable projects for K2 since each NOK from EU generates another NOK. In comparison, each NOK from the research council of Norway generates extra 0.10 NOK.

What are the implications for K2? First and foremost, we must continue and apply for external funding. Secondly, that we must increase our portfolio of EU. To inspire you, the faculty has just adopted new incentives in the form of extra scholarships and postdoctoral positions for groups that receive larger grants. I hope this can help encourage high application activity the coming year.

Good luck!

Eystein Husebye
Acting head of department

(Norwegian) Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 21. februar.

Fleksibel – digital – endringsrettet
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det tredje frokostseminaret arrangeres torsdag 21. februar kl. 08.30-10.00 i Allegaten 66, Auditorium A. Dørene åpner kl. 08.00 med enkel servering fra kl. 08.15.

Program
08.30 Velkommen, v/ Michael Riisøen og Ingve Bergheim
08.40 UiB sin IT-strategi og arbeidsmiljø tanker v/Tore Burheim, IT direktør
09.00 Selvbetjeningsuniversitetet en utfordring eller en mulighet tanker v/Christen Solheim, avdelingsdirektør SA/FA
09.25 Å mestre en digital fremtid –  utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet v/June-Vibecke K Indrevik, universitetets hovedverneombud
09.35 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Møteledere: Michael Riisøen, vara universtetshovedverneombud UiB og seniorrådgiver Ingve Bergheim, HR-avdelingen

Påmelding innen tirsdag 19. februar

Small research funds 2019

It is time for the allocation of small research funds (SMÅFORSK). The funds are available due to a joint event between RCN and UiB. The intention of these funds is that funds will be awarded research groups that have not been endowed large allocations so that they can start new projects. Applicants can ask for means to cover expenses for travel, seminars, courses, materials, technical-administrative assistance and other operating expenses. It is a requirement that the applicant should hold a permanent position, be an active researcher at K2, and that the applicant can document that he/she has applied for funds from other external sources during the last two years.

Requirements for application and criteria for allocation:
·         The research group leader shall be applicant
·         The purpose of the use of funds must be justified and should be discussed and prioritized within the research group
·         It must be documented that the group in 2017 or 2018 has applied other external sources for research funds covering the present purpose
·         The funds must be used this year and can therefore not be transferred to next year
·         Benefits go to research groups that do not already have large assets

 The deadline is Monday 4 March at. 13:00. Apply here.

 

 

(Norwegian) Utlysning av årets Falch-juniorpris og neste års Falch-forelesning

KONSUL SØREN FALCH OG ØYENLEGE SIGURD FALCHS FONDS JUNIORPRIS FOR UNGE FORSKERE (under 40 år)

Styret for Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap har vedteke å stille til rådvelde ein Juniorpris for 2019 til unge forskarar under 40 år.

Fondet sine statuttar seier at:

 • formålet er å fremje medisinske vitskapelege arbeid
 • arbeida skal være av stor vitskapeleg eller sosial betyding
 • arbeida kan være frå alle greiner av medisinsk vitskap
 • arbeida skal være fullførte

Styret har fastsett prisen til kr 50.000,- i driftsmidlar til forskaren.

Framlegg til kandidatar til prisen kan fremjast av instituttleiarar og professorar ved Det medisinske fakultet og skal innehalde:

 • kandidaten sin curriculum vitae
 • kandidaten si publikasjonsliste
 • dokumenterte resultat av arbeida
 • fagleg omtale av forslaget (maksimalt to sider)
 • ei beskrivande framstilling av kandidaten sitt arbeid i språkform for det alminnelegepublikum (pressemelding)

På grunnlag av fondet sine statuttar tildelast prisen etter desse kriteria:

 1. Djuptgåande, originale arbeid med metodisk kompleksitet.
 2. Forskingsfunn som har ført til anvendte resultat i form av ny eller forbetradiagnostikk, terapi eller forståing.

Forslag sendast til okonomi@med.uib.no innan 15/3 2019 og vert handsama av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

FORSLAG TIL FALCHS FORELESNING (The Falch lecture) 2020

Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falchs forelesning 2020.

Rammen for tildelingen er kr 30.000,- til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falchs forelesning:

1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinske fakultet.

2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.

3. Falch Lecturer bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.

4. Falch Lecturer tildeles diplom som markerer begivenheten.

Forslag sendes til okonomi@med.uib.no innen 15/3 2019 og behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

(Norwegian) Nye retningslinjer for støtte til utenlandsopphold

Vi minner om at frist for å søke støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer er 1.3.2019.

Dette gjelder utenlandsopphold fra høsten 2019. Neste søknadsfrist er 1.10.2019

Vi gjør oppmerksom på at det er nye retningslinjer for støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer.

Nettsidene vil bli oppdatert, men grunnet kort tid til søknadsfrist sendes informasjon her – endringene er uthevet med rødt.

Største endringen er at stipendiatene får støtte etter samme månedssatser som faste vitenskapelige og postdoktorer (18.000/33.000) og perioden for utenlandsopphold er økt til inntil 12 måneder. Utenlandsopphold utover 6 måneder vil bli prioritert.

For både postdok og stipendiater vil det kun gi støtte etter familiesatser ved opphold på 6 måneder eller mer.

 

CCBIO Seminars February 21st at Aud. 4 BBB in the CCBIO/Harvard INTPART partnership, and other open Harvard lectures February 18 and 19

We are happy to invite to no less than two CCBIO Seminars Thursday February 21st, organized as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership. This gives us a unique opportunity to learn from the experiences of our Harvard colleagues. The seminars are open for all, including waffles and coffeebefore the first seminar, and informal pizza get togetherfollowing the afternoon seminar.

This time we are visited by Magali Saint-Geniezfrom Harvard Medical School and Schepens Eye Research Institute of Massachusetts, and Diane Bielenbergfrom the Vascular Biology Program, Boston Children’s Hospital, Department of Surgery, Harvard Medical School.

11.00-12.00  Magali Saint-Geniez: “Shining Light on the Metabolic Control of Retinal Diseases”. See abstract and bio in this link.

14.30-15.30  Diane Bielenberg: “Targeting Neuropilin Pathways to Inhibit Metastasis”. See abstract and bio in this link.

Where: Both will be in auditorium 4, BB-building, Jonas Lies vei 91, Bergen

No registration is required.

Sit in on other lectures:
Professors Saint-Geniez and Bielenberg are here in connection with the course in Cancer-Related Vascular Biology February 18-22, and for those who are interested, it is possible to sit in on other of their lectures the 18thand 19thwithout being enrolled to the course. You can see their lectures in this link. If you wish to sit in, please contact coordinator Elisabeth.wik@uib.no(limited seats).

Of general interest, we can particularly recommend the lecture at 14.00-15.00 Tuesday Feb. 19th, titled: “The “Science” of Branding; the value of a core message“. This aims to provide valuable and readily implementable tools to increase individual (students, researchers, PIs) marketability through personal branding, and highlight unique and special features that would particularly appeal to a potential recruiter or collaborator. Regarding the other lectures, professor Saint-Geniez’ lectures will be of particular interest to our ophthalmology environment, and Professor Bielenberg’s lectures will be of interest to all cancer researchers.

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 4 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading