Announcements of the “Owl Price” and incentive funding for education quality

The Education Committee at the University of Bergen have approved a new incentive scheme for education quality, which replaces the PEK program. The associated funding is directed toward development initiatives regarding education quality and flow of students.

(Further text only in Norwegian.)

For 2017 er det satt av 1,5 millioner kroner til ordningen, som skal brukes til blant annet insentivtiltak innen følgende fokusområder:

  • Uglepris (kr 100 000). Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet, og blir utdelt til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for utdanningskvalitet.
  • Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning ved fakultetene. Fakultetene kan søke om midler til evaluering av søknader.
  • Insentivtiltak som er i overensstemmelse med årets fokusområder:
  • Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen.
  • God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og vurderingsformer, inkludert praksis.
  • Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy.

Institutt med underliggende fagmiljø og programutvalg oppfordres til å søke de utlyste insentivmidlene.

For å bli vurdert er det en forutsetning at prosjektene er klart i målgruppen, og at de har den nødvendige kvaliteten.

Søknadsfrister:

  • Insentivmidler: 24. april
  • Ugleprisen: 10. juni

Fakultetet vil samlet sende søknadene til UiB.

Søknadsskjema finnes her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *