Daglige arkiver: 16. september 2016

Forskningssamarbeid med Japan

bakke0x2c_per_0x2830x29På tirsdag denne uken hadde MOF besøk dr Hiroshi Matsumoto som er UiB sin representant i Japan og tilknyttet Innovation Norway Tokyo ved den norske ambassaden i Japan. Han skal jobbe for å fremme forskningssamarbeid mellom Norge og Japan. Han holdt en presentasjon for instituttlederne på MOF samt fakultetsledelsen. Presentasjonen finnes her. Matsumoto anga at Japan er interessert i et forskningssamarbeid med de nordiske landene. En av grunnene for Japan å fokusere på Norden er kombinasjonen av ulike befolkningsregistre og biobanker som finnes her. Han trakk særlig frem tre områder. Den ene er geriatrisk forskning. Japan er blant de land som er kommet lengst på eldrebølgen og satser stort på dette feltet spesielt koblet med informasjonssteknologi og robotteknologi. Det andre er generasjonsstudier og det tredje feltet han spesielt påpekte er stamcelleforskning.

På alle de tre overnevnte områder er det forskningsmiljø på K2.

For forskningsgrupper som skulle være interessert i overnevnte skal nevnes SIU sitt Utforsk-program for samarbeid med land utenfor EU: Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK fordelt over to (2) år. Total ramme for programmet er 5 millioner kroner. Søknadsfrist 17. oktober 2016. Se mer informasjon her.

Per

HMS-hjørnet – Tilsyn etter genteknologiloven

Instituttet har fått varsel om at det i tiden 17-20.oktober vil bli gjennomført tilsyn fra Helsedirektoratet om vår virksomhet som berøres av genteknologiloven.
Ifølge den loven kan arbeid med GMO (levende organismer som har fått sitt genetiske materiale forandret ved bruk av genteknologi) kun utføres når:

1) laboratoriet der arbeidet foregår er godkjent for arbeid med den aktuelle GMO.

2) det er sendt inn søknad/rapport om den aktuelle forskningsaktiviteten.

Ad 1. Ved vårt institutt foreligge det allerede godkjenninger av laboratorier som vil dekke de fleste av de aktivitetene som er aktuelle. Men det er viktig at brukerne setter seg inn i hvilke arealer som er godkjent, og om godkjennelsen også vil omfatte dere aktivitet.

Ad2. All bruk av GMO skal rapporteres inn eller søkes om tillatelse. Om det må foreligge tillatelse for man starter arbeidet er avhengig av risikovurderingen av aktiviteten.

Det er Helsedirektoratet som er bemyndiget til å føre tilsyn om genteknologiloven etterfølges. Informasjon om søknader kan man finne på deres hjemmeside:

https://helsedirektoratet.no/genteknologi

Her vil man finne den nødvendige informasjon; lov og forskrifter, søknadsskjema og hvor søknaden skal sendes. Under linken til «Genmodifiserte mikroorganismer» kan man finne en liste over risikovurderinger av mikroorganismer, som kan være nyttig.

Ikke alt arbeid innenfor genteknologi innbefatter GMO. For eksempel vil PCR eller sekvensering av et PCR-produkt ikke medføre noen levende organisme, og omfattes derfor ikke av loven. Men hvis man derimot kloner PCR-produktet inn i en plasmid-vektor og transformerer denne inn i en bakterie, har man laget en GMO.

Faglige spørsmål angående søknader/rapporter og andre spørsmål om GMO kan rettes til Audun H. Nerland (audun.nerland@uib.no , telefon 55974653).

Instituttet er pålagt å ha oversikt over all aktivitet om innbefatter GMO. Kopi av søknader til Helsedirektoratet, og svar på disse søknadene, bes derfor om å sendes til administrasjonen ved instituttet, Irene.Hjelmaas@uib.no med kopi til  (audun.nerland@uib.no).

Nytt om navn

nebVi presenterer Nebeyaet S. Gebreslase, lærling i laboratoriefaget. Nebeyaet begynte i august 2016 som lærling ved Klinisk institutt 2 . Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8. etasje i laboratoriebygget.”