Daglige arkiver: 29. september 2017

Nye studieplan i medisin innfører OSCE-eksamen

I forbindelse med innføring av ny studieplan, Medisin 2015, er det besluttet at det skal innføres det som omtales som OSCE-eksamen (O = objective; S = structured; C = clinical; E = examination). En av hovedbegrunnelsene er å sikre en rettferdig bedømming og karaktersetting. Det kan føres en rekke argumenter pro et con for dette. Men vi må forholde oss til denne beslutningen og gjøre vårt til at dette gjennomføres på en skikkelig måte. Første ordinære OSCE-eksamen gjennomføres onsdag 20. juni 2018 for 160 studenter. OSCE-eksamen er en stasjonsbasert eksamen (”sirkeløvelse”) det alle studentene eksamineres på et gitt antall stasjoner.

Som varslet siden april/mai gjennomføres den fjerde og siste pilot-OSCE onsdag 8. november, altså om vel en måned. Prøvestudenter denne gangen er fra Kull 14B. De har i underkant av 3½ år bak seg, og er p.t. i andre indremedisinske termin i Medisin 2005. Det trengs denne gangen til sammen 39 eksaminatorer til 3 like sirkler á 13 stasjoner. Oppgavene er tilpasset det nivået studentene befinner seg på. Undervisere fra alle fagområder ved IBM, K1, K2 og IGS skal i større og mindre grad delta som eksaminatorer. Det skal gjennomføres elektronisk bedømming med bærbare maskiner på hver stasjon.

Her er en kort orientering om bedømming med utgangspunkt i en eksempeloppgave:

k2nytt_2017_uke-39_ukens-leder_kjetil-grong_n_bilde

Oppgaven ble brukt i vår som et eksempel fra undervisningen i nevrofysiologi. Objektiviteten sikres her ved at alle kandidatene vurderes og får poeng på de samme enkeltelementene i oppgaven, her maksimum 20 poeng. Totalvurdering (Global score) er eksaminators oppfatning av hvordan en gitt kandidat har gjennomført denne oppgaven, egentlig uavhengig av poenggivning.

Ved en såkalt Single borderline score regression analysis plottes totalvurderingen på x-aksen og den enkelte studentens (her 68) poengsum på y-aksen. Hvis 40 prosent av poengene er dårligste ståkarakter, vil 6 kandidater stryke. Regresjonen justerer kravet til cirka 60 prosent, og 12 kandidater vil stryke. Slik utjevnes forskjeller mellom lette og vanskelige stasjoner.

k2nytt_2017_uke-39_ukens-leder_kjetil-grong_n_figur_2

Vi starter opp på morgenen onsdag 8. november og er ferdig rundt lunsjtider.

Ketil Grong

HMS-hjørnet: Pensjon og forsikringer for utenlandske ansatte

Det er lett å tro at Statens pensjonskasse bare angår det man skal leve av når pensjonsalderen inntrer. I virkeligheten involverer ytelsene mye mer. Blant utenlandske ansatte ved UiB varierer kunnskapen om dette. Derfor arrangerer universitetet et informasjonsmøte om pensjon, forsikringer og relaterte problemstillinger for internasjonale forskere og andre utenlandske ansatte.

Tid: 2. oktober kl. 16:30–19:30.
Sted: Studentsenteret eller Christies gate 12 (avhengig av antall deltakere).

Mer informasjon og lenke til et registreringsskjema finnes her.

Tilbud om kurs i informasjonssikkerhet

Til alle ansatte på UiB.

IT-sikkerhet er en utfordring både på jobb og privat. Forsøkene på å skaffe seg uautorisert tilgang til, manipulering av og rent skadeverk på våre data og systemer blir mer avanserte og øker i omfang. Trygghet og tillit til våre systemer og våre data er viktig i hverdagen, og det er i alles interesse at vi sammen bidrar til å beskytte våre verdier. Vi er alle ansvarlige for å beskytte og ta vare på våre student- og forskningsdata, samt administrative data.  Et av de beste tiltakene UiB som institusjon kan iverksette er bedre kunnskap og kompetanse.

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned, som arrangeres i oktober hvert år, vil vi tilby alle ansatte et kurs i informasjonssikkerhet. Kurset består av en serie med 2–3 minutters moduler som du vil få tilsendt via e-post fra 3. oktober. Avsender er Nasjonal Sikkerhetsmåned 2017 (course@nanolearning.com).

Jeg håper du vil bli med på kurset, og på den måten bidra til at vi kan øke vår felles kompetanse på dette viktige området.  Vi ønsker å registrere de som fullfører dette kurset i Informasjonssikkerhet i Min mappe i HR-Portalen for å dokumentere at du har gjennomført kurset.

Dersom du ønsker å delta på dette kurset, kan du melde deg på her.

Påmeldingsfrist er fredag 29. september kl. 12:00.

Vi minner også om Digital myldredag for ansatte 4. oktober der IT-sikkerhet vil ha egen stand.

Vennlig hilsen
Tore Burheim

Påminnelse om søknadsfrister | Finansiering av utenlandsopphold

Det medisinske fakultet tilbyr stipend til forskningsrelaterte opphold i utlandet. Formålet med bevilgningen er å dekke ekstra utgifter i forbindelse med oppholdet. Det kan også søkes om dekking av reiseutgifter.

Tre kategorier ansatte kan søke:

 1. Fast tilsatte i vitenskapelig stilling finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Søknadsfrist er 1. oktober.
 1. Postdoktorer finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.
 1. Universitetsstipendiater: Stipendiater finansiert av UiB/Det medisinske fakultet kan søke inntil kr 25 000 for delfinansiering av utenlandsopphold. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.

Mer informasjon finnes her.

Forskningsprosjekt om spesielle sanseopplevelser

Dette er en forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt for å undersøke spesielle sanseopplevelser. Både personer med og uten slike erfaringer inviteres til å delta ved å besvare en spørreundersøkelse om dette. Det vil ta cirka 15–30 minutter, med mulighet for pauser underveis. En uke senere blir man invitert til å besvare kun deler av spørsmålene en gang til. Alle opplysninger vil være anonyme.

Prosjektet støttes av Universitetet i Bergen (Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Psykologisk fakultet) og Bergen Research Foundation. Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk [REK (2017/69)].

Mer informasjon om studien finnes her.

Med vennlig hilsen

Frank Larøi
Professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Masteroppgaver året 18/19 og bacheloroppgaver våren 18 for ernæringsstudenter

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring forslag til nye mastergradsprosjekter i ernæring for året 2018–19.

Våren 2018 skal studenter i bachelorprogrammet i human ernæring dessuten skrive en bacheloroppgave. Her ønsker Programutvalg i ernæring også innspill til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver.

Mer informasjon om master- og bacheloroppgaver finnes her.

Maler for oppgavebeskrivelser:

Tidsfrist: 20. oktober.

Interesseorganisasjon for stipendiater og postdoktorer ved UiB

I samarbeid med Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) og deres lokale organisasjoner ønsker UiB å opprette en interesseorganisasjon for alle PhD-studenter og postdoktorer (samt andre unge forskere i midlertidige stillinger) ved universitetet.

Hensikten med en slik organisasjon er å:

 • ha et lavterskelforum for stipendiater og postdoktorer på tvers av fakulteter og institutter for både faglig og sosialt samvær.
 • hjelpe PhD-koordinatorer med å være kontaktpunkter mellom administrasjonen og ledelsen ved UiB på den ene siden, og stipendiater, postdoktorer og unge forskere på den andre siden.
 • bidra til faglig og akademisk utvikling av stipendiater og postdoktorer gjennom ulike seminarer og kurs.

Som stipendiat eller postdoktor ved UiB,

 • savner du et forum hvor man kan diskutere med andre stipendiater/postdoktorer på tvers av fakultetene?
 • savner du sosiale aktiviteter sammen med andre stipendiater/postdoktorer?
 • er du klar over dine rettigheter og plikter som midlertidig ansatt?
 • vet du hvem du skal kontakte med spørsmål angående din kontrakt?
 • ønsker du å delta på seminarer og kurs for å videreutvikle deg faglig?

I så fall kan en lokal interesseorganisasjon for alle stipendiater og postdoktorer ved UiB være til hjelp.

Du kan vise din interesse for opprettelsen av en slik organisasjon ved å bli medlem av Facebook-gruppen PhD students and Post-Docs at UiB. Hvis du ikke har en Facebook-konto eller ikke ønsker å bli med her av andre grunner, men er fortsatt interessert i mer informasjon om den planlagte organisasjonen, kan du kontakte Ronja Hesthammer, som vil sende deg informasjon via e-post.

Du kan også bli med på et informasjonsmøte 9. oktober, hvor representanter fra SiN forteller hvordan de jobber ved andre universiteter, og hva vi kan gjøre her på UiB.

Tid: 9. oktober kl. 17.
Sted: Auditorium 128, Bjørn Christiansens hus, Christies gate 12.

Med vennlig hilsen
Ronja Hesthammer
SiN-kontakt ved UiB

Nytt seminar fra Senter for ernæring | Bergen Nutrition Seminar | Jodstatus i Norge

I årevis var man ikke bekymret for jodstatusen i Norge. Den generelle oppfatningen var at folk flest fikk nok gjennom kosten. Nyere undersøkelser indikerer at dette bildet ikke stemmer med virkeligheten, og våren 2016 kom en ekspertgruppe med råd om å iverksette tiltak for å bedre befolkningens jodstatus.

Senter for ernæring ved UiB inviterer derfor til det andre i rekken av Bergen Nutrition Seminar med fokus på jodstatus i Norge og forskningen på dette området.

Tid: onsdag 18. oktober kl. 10–14.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssykehus.

Program.

Send din påmelding til Asta Optun.

Påmeldingsfrist: 10. oktober.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, men det er begrenset antall plasser.

NORBIS | Årlig nasjonal konferanse | 8.–10. november

NORBIS ønsker å invitere alle som har interesse for bioinformatikk, biostatistikk og/eller systembiologi, til å delta på deres tredje nasjonale konferanse, som skal foregå på Sommarøy Arctic Hotel utenfor Tromsø 8.–10. november.

Konferansen tilbyr inspirerende forelesninger og studentforedrag, muligheten til å møte nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, og ikke minst sjansen til å se nordlyset og den fantastiske arktiske naturen.

Konferansen er åpen for alle, og vil dekke reise- og overnattingskostnader for doktorgradsstudenter. Postdoktorer og erfarne masterstudenter kan også søke om støtte.

Veiledere og andre forskere oppfordres til å delta for å bidra i diskusjoner, inspirere studentene, øke sine veilederferdigheter og utvide sitt nasjonale nettverk.

Informasjon og registrering.

Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Kurs i SurveyXact | 6. oktober

Det er framleis ledige plassar på kurset i SurveyXact den 6. oktober. SurveyXact er programmet UiB brukar for utføring av spørjeundersøkingar, som til dømes medarbeidarundersøkingar og kursevaluering m.m.

Kursa gjev ei innføring i korleis spørjeskjema skal opprettast i SurveyXact, korleis spørjeskjema kan distribuerast, og korleis resultata kan hentast ut og analyserast. I desse kursa vil det vere særskilt fokus på analysering av resultat.

Tid: 6. oktober kl. 09–15.
Stad: Stein Rokkans hus (Nygårdsgaten 5), PC-rom 1211.

Informasjon og påmelding.

Med venleg helsing
Grete Birkenes
Førstekonsulent, HR-avdelinga
Universitet i Bergen

Les videre

NorDoc | Helsinki Life Science Day | 9. november 2017

Fakultetet deltar i et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap kalt NorDoc. Hensikten med nettverket er å etablere en felles plattform og samarbeide om aktiviteter og kurstilbud.

Stipendiater innen dette nettverket inviteres til den aller første Helsinki Life Science Day, organisert av studenter i helsevitenskap ved Universitetet i Helsingfors.

Tid: 9. november 2017.
Sted: Viikki Campus, Universitetet i Helsingfors.

Informasjon og registrering.
Tidsfrist for registrering: 27. oktober 2017.
Facebook.

På grunn av begrenset kapasitet kan maksimalt fem studenter fra hvert NorDoc-universitet delta.

Forskernatt på Universitetsmuseet | 29. september

Hva er verdien av samlinger og forskning? Hvorfor er våre samlinger så verdifulle, og hvilke verdier skaper forskning og ny kunnskap?

Dette er tema når Universitetsmuseet inviterer til Forskernatt fredag 29. september kl. 20–24.

Her inviteres du til en pulserende kveld med kunnskapsopplevelser, aktiviteter, servering, musikk og lyssatt museum og Muséhagen. Det er gratis adgang for alle.

På Historisk museum og i Muséhagen er det ulike stasjoner der man kan møte forskere og formidlere.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 21 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre