Månedlige arkiver: mars 2015

Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte

For å forenkle og tilpasse UiB sitt e-postsystem til nye og bedre tjenester, blir forkortelse til enhet/avdeling/område fjernet fra e-postadressen. Alle nye e-postadresser vil slutte med @uib.no
Alle ansatte i sentraladministrasjonen har fått @uib.no, og den 12. mars vil alle øvrige ansatte ved UiB også få den nye e-postadressen. NB! Den gamle e-postadressen (@enhet.uib.no) vil fortsatt fungere!
Personer med navnelikhet vil bli kontaktet av IT-avdelingen enten via e-post eller via telefon.
Her kan du lese mer om prosjektet:

Våren er kommen – med noen spennende utfordringer

Roland JonssonEn av vårens mest spennende og utfordrende eventyr er nå startet nemlig prosessen med å få til konkurransedyktige søknader til NFRs FRIMEDBIO program. Noen har t.o.m. kalt det for vårens vakreste eventyr. Inspirerte av den flotte fremgangen i 2014 med en innvilgelse på ca. ¼ av våre innsendte søknader (totalt 5 prosjekter blant våre forskergrupper på K2) så burde flere nå ta opp tråden. I uken hadde vi oppstart med informasjonsmøte med bl.a. vår forskningskoordinator og noen hadde også respondert og sendt inn skisser. Det foreligger nå en plan før å følge dette opp frem mot deadline for innsendelse den 27. mai kl. 13.00 – se også K2-nytt fra uke 9 for mer detaljer. Det som gjør det mer fristende med å søke i år er at det nå kommer et fellesløft som gir tilskudd via UiB til de som oppnår høye karakterer, men ikke får tilslag fra NFR. Frister ikke dette?

Minner også om at de som skal forsøke seg på en ny SFF-runde bør kontakte instituttledelsen før planlegging/samtale. Her er det en intern skisseprossess på MOF med deadline 1. April med 3 sider skisse, CV av leder etc.

 En annen spennende, men samtidig utfordrende prosess for instituttet da den binder opp midler på lang sikte, er den forestående utlysningen av rekrutteringsprogrammet til Bergen Forskningsstiftelse: Her er deadlinen 10. April for prekvalifisering. Ta snarest kontakt med instituttledelsen ang. dine planer.

 Men det som er nærmest forestående er utlysningen fra Stiftelsen KG Jebsen: Her har Det medisinsk-odontologiske fakultet og Haukeland universitetssjukehus invitert felles til en prekvalifiseringsrunde med 2 siders skisse og CV for senterleder med en deadline den 13. mars. Send gjerne en orientering til instituttledelsen angående dine planer.

 Håper noe av dette frister dere!

Roland

 

“Den digitale pasienten”, invitasjon til seminar

Den digitale hverdagen har større og større innflytelse på livene våre. Skaper det større avstand mellom deg som pasient og helsevesenet?
Hvordan kan store datamengder brukes til å forbedre behandlingen for deg som pasient? Kan en app forhindre underernæring? Kan data-analyse hjelpe oss i kampen mot kreft?

Dato: 7. mars 2015 Tid: 13:00 – 14:30
Sted: Gamle festsal, Karl Johans gate 47, Universitetsplassen, Oslo
Arrangør: Det medisinske fakultet, UiO

Les videre

FORNY2020 – utlysning av verifiseringsmidler fra BTO

Forskere i Bergen har nå muligheten til å søke om flere millioner i støtte fra Forskningsrådet for prosjekter med kommersiell vinkling. Verifiseringsmidler er en gylden mulighet til å skaffe midler til å gjennomføre uttesting, oppskalering og videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt – uavhengig av fagfelt. Programstyret i FORNY2020 har vedtatt en ekstra utlysning av verifiseringsmidler våren 2015. Ta kontakt med BTO snarest mulig og innen 9. mars for innledende prosjektdiskusjoner.   Les mer her.

 

Utlysning SPIRE-midler 2015

UiB lyser ut strategiske midler for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid, Strategic Programme for International Research and Education (SPIRE). Programmet skal støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for den internasjonale virsksomheten 2011-2015.  Søknadsfrist 23. april 2015   Les mer her.

Søker forslag til særoppgaver fra de kliniske institutt!

Så langt i 2015 er det ikke meldt inn NOEN forslag til særoppgaver for medisinstudentene fra de to kliniske instituttene.

K2-ledelsen oppfordrer våre vitenskapelig ansatte på det sterkeste til å komme med oppgaveforslag i vedlagte mal og sender det snarest til: May.Skjerlie@mofa.uib.no

 Vi minner om at:
“Alle vitenskapelige ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med særoppgave annet hvert år. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har rett, med ikke plikt til å veilede studenter. En særoppgave skal ideelt sett skrives mellom 3-5. studieår, over en ca 2-års periode.”

Disputas uke 11

Lisa Drange HoleLisa Drange Hole disputerer for Ph.d. graden fredag 13. mars 2015
Prøveforelesning: Fredag 13. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Terapeutiske muligheter for å redusere toksiske effekter av medikamenter på hjertet”
 Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Disputas: Fredag 13. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Avhandlingstittel: “Cardiotoxicity of Doxorubicin. A study of Methods and protective interventions in Rat Models”
1. Opponent: Professor Odd Brsrs, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Ellen Aasum, Universitetet i Tromsø

 Pressmelding

Disputas uke 11

Liv Cecilie Vestrheim ThomsenLiv Cecilie Vestrheim Thomsen disputerer for Ph.d. graden Fredag 13. mars 2015
Prøveforelesning: Ferdag 13. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The immune system’s response; a common denominator in preecampsia and cardiovascular disease”
 Sted: Kvinneklinikken auditorium, Jonas Lies Vei 72
Disputas: Fredag 13. mars 2015, kl.11.15
Sted: Kvinneklinikken auditorium Jonas Lies Vei 72
Avhandlingstittel: ” Preeclampsia: Specific genetic risk factors and shared predisition with cardiovascular disease”
1. Opponent: Professor Stefan Hansson, Lunds Universitet, Sverige
2. Opponent : Professor Kristian Hveem, NTNU, Trondheim

 Pressemelding

Meetings/workshops/Conferences

  1. 1. European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing, Brussels 9-10 March 2015
  2. Nye metoder for prediksjon av negative helseeffekter som følge av miljøgifter. Litteraturhuset i Oslo, i regi av programmet Miljøpåvirkning og helse. 17 March 2015
  3. The 9th Conference on Global Health and Vaccination Research. How can research inform the post-2015 agenda for women’s and children’s health and rights? 17-18 March 2015, Oslo.
  4. DIA 27th Annual Euro MeetingDevelopment, Innovation, Access and Patient Safety. Issues across the entire drug development value chain. 13-15 April 2015, Paris, France.

NY! 5. Driving forces behind research and innovation. The Focus on Business Seminar 2015: From curiosity to success. Oslo, 21 April

NY! Lenke 6. BIO-NANO match-making seminar for new joint Call on industry-relevant research in autumn 2015 (NANO2021 and BIONÆR). Oslo, 21 April

NY! 7. Hvordan bli professor i Norge? Information and discussion about the path to professorship. Oslo, 27 April

  1. 2nd EATRIS conference: Building Bridges in Translational Medicine. Amsterdam 27-28 May 2015