Månedlige arkiver: september 2014

Samarbeid mellom akademia og legemiddelindustri

Roland JonssonFra flere hold legges det opp til mer samarbeid mellom akademia og legemiddelindustri ikke minst gjennom Horizon 2020. Dette er et ikke tilstrekkelig benyttet innovativt middel for også å styrke forskningen ved våre universitetsklinikker. Bransjeforeningen for legemiddelindustrien (LMI) i Norge kan i dette sammenheng være behjelpelig til/med slikt samarbeid. LMI representerer ca. 60 medlemsfirmaer som består av både internasjonale selskaper og små biotekforetak.  Bedriftene sysselsetter ca. 4000 høykompetent arbeidskraft der også noen medlemsbedrifter har egen produksjon i Norge.

Demografiske endringer og endret sykdomsbilde gir helse og omsorgssektoren utfordringer som krever bedre resursutnyttelse, høyere effektivitet samt nye og bedre tjenester. Ny teknologi og produktutvikling vil være avgjørende før å møte nye krav, opprettholde kvaliteten på helsetjenestene samt møte forventninger om gode velferdstjenester og god behandling.  I disse utfordringene ligger det også et stort potensial for verdiskapning og innovasjon. Biomedisinsk og helserelatert forskning kan møte disse helseutfordringene.

Hva kjennetegner nåsituasjonen? Jo, vi har høy forskningsinnsats men både lav innovasjon og altfor lav deltakelse fra næringslivet. Fra HelseOmsorg21 strategien oppfordres vi til følgende: Økt samhandling mellom næringsliv og det offentlige. Til å begynne med økt dialog og partnerskap. Ønske om større medvirkning fra næringslivet i norsk helseforskning. Større fokus på kommersialisering av forskning. Økt antall industrifinansierte kliniske studier. Utnyttelse av helsedata som nasjonalt fortrinn.

Politikerne må derfor legge til rette for økt antall selskapsetableringer og gode utviklingskår for norsk helseindustri. Samtidig er legemiddelindustrien på jakt etter økt produktivitet og vitenskapelig eksellense! Dette kan være noe som våre stipendiater og post-doc kan gripe an i sin karriereplanlegging.

Roland

REGISTRERING AV FAMILIEOPPLYSNINGER I PAGA

I forbindelse med at ansatte benytter kode 470 – Syk barn/barnepasser (omsorgsdag i forbindelse med barnssykdom) er det viktig at det foreligger informasjon at den ansatte som benytter seg av retten til dette faktisk har barn som gir rett til omsorgsdager.

Hvis en ansatt registrerer fravær med kode 470 og dette blir godkjent og send inn vil det foreligge ett varsel i PAGA som sier dette:

“Avvist – ikke registrert barn som gir rett til fraværet” på ansatte som ikke har sendt inn opplysninger om barn.

Men fraværet blir registrert, det ligger kun som en varsel her sentralt i PAGA på lønnskontoret.

Man sender inn opplysninger om barn via skjema “Person og familieinformasjon”

Nye personsider for alle ansatte ved UiB

De nye sidene lanseres i uke 42. Dagens innhold på personsidene vil automatisk overføres til de nye sidene, og i god tid før lanseringen får ansatte e-post med lenke til sin personside og tilgang til å redigere denne. Det oppfordres til at alle fyller ut opplysninger om spesialfelt og fagområder, da disse sidene vil bli benyttet av kommunikasjonsavdelingen og media. Legg gjerne inn et fint bilde også. For mer informasjon.

Forslag til masterprosjekter i medisinsk biologi

Ønsker du/dere en masterstudent? Masterprogrammet i medisinsk biologi ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium. En kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver sendes på e-post innen 1. oktober.

Disputaser uke 40

barbara_rogge_shBarbara Rogge disputerer for Ph.D graden mandag 29. september 2014.
Prøveforelesning: Mandag 29. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «The transition from hypertension and hypertensive heart disease to heart failure»
Disputas: Mandag 29. september 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Influence of obesity on left ventricular adaption, grading and outcome in aortic valve stenosis»
1. opponent: Professor Renata Cifkova, Charles University Medical School, Praha, Tsjekkia
2. opponent: Professor Thomas Kahan, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Oppslag og pressemelding

Vellukka kompetansehevingsdagar for K2-teknikarane

Teknikere på seminar5.-6. september vart det arrangert kompetansehevingsdagar for teknikarane ved K2. Som fylgje av at K2 vart eit nytt institutt i 2013, gjennomgjekk teknikargruppa ei omorganisering, og på bakgrunn av dette vart det søkt om omstillingsmidlar frå Det medisinsk-odontologiske fakultet. Teknikarane vart tildelt 100.000 kroner, og det var ynskjeleg å nytta desse midlane til å arrangere eit seminar av både fagleg og sosial karakter.

Nydeleg haustvér og naturskjønne omgjevnader på Panorama Konferansehotell på Sotra skapte perfekte rammer for programmet vårt. Spanande foredrag med inviterte gjesteforelesarar, og ikkje minst utfordrande teambuildingsoppgåver servert av Sotra Villmarksenter laga god stemning og auka samhaldet blant teknikarane.

Komitéen takkar alle som var med og gjorde dette til eit vellukka arrangement!

BTO & Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014

Har du et spennende forskningsprosjekt eller en idé med nyskapende potensial? Da kan du være med i årets idékonkurranse.
Vinneren får 300.000 kroner for finansiering av utviklingskostnader for prosjektet. For å være med må du sende BTO et kort skjema, og du kan bli vinner av BTO og Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014. For mer informasjon.

BTO_logo

NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere dere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!
Tittel: “Parkinson’s disease: a journey into heredity, entropy and energy failure”
Holdes av Charalampos (Haris) Tzoulis, MD, PhD, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Center for Translational Science in Neurodegeneration and Aging
Tid: Onsdag 1. oktober, klokken 14:15 – 15:00.
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Roland Jonsson
For mer informasjon, samt abstract.

K2s årlige HMS-dag

Scandic ørnenMinner om at alle holder av 5. november til K2 sin årlige HMS- dag, der fokuset blir det indre liv på K2.
Sted er det nye Hotell Ørnen vis a vis Buss-stasjonen. Dagen starter kl. 08:15 med en sesjon særlig rettet mot praktisk arbeid på lab, risikovurdering og beredskap. Fra kl. 12:00 er programmet rettet mot motivasjon, og da kommer Marco Elsafadi. Dagen avsluttes kl. 16:00. Endelig program og påmelding kommer, men hold av datoen!

Åpningskonferanse for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et nyetablert ressurssenter, og inviterer til åpningskonferanse. Konferansen vil finne sted på Høgskolen i Bergens nye lokaler på Kronstad, 28.-29. oktober 2014. I programmet for åpningskonferansen er det samlet en rekke spennende og praksisnære bidrag innenfor temaene mestring og fysisk aktivitet og mat og danning for barn og unge. Bidragene representerer ny forskning innenfor feltet, ulike relevante prosjekter, og eksempler på god praksis i barnehager og skoler. Påmeldingsfrist: 01.10.14. For mer informasjon.

Internasjonalisering

Eystein 2Klinisk institutt 2 ønsker å legge til rette for at våre PhD-kandidater, postdoktorer og faste vitenskapelig ansatte skal gis mulighet å reise utenlands. Like sterkt ønsker vi å ta imot utenlandske forskere for kortere- eller lengre forskningsopphold. UiB har en rekke ordninger for internasjonalisering som kanskje ikke er like kjent for alle. På UiB sine hjemmesider under fanen Internasjonalisering finnes mye relevant informasjon. Dessuten kan forskningsavdelingen kontaktes om det ønskes mer informasjon.
Utvekslingsavtaler – UiB har avtaler med University of Washington og University of New Foundland. Søkbare midler til forskerutveksling finnes for PhD-kandidater også fra vårt fakultet.
Nettverk – UiB er med i flere internasjonale universitetsnettverk, blant annet World Universities Network og University of the Arctic. Her er det mulig å arrangere utveksling og også å søke om forskningsmidler.
Midler til forskningsutveksling og internasjonalt forskningssamarbeid – her finnes en rekke programmer innenfor EU sin nye H2020-program. Marie Curie Actions er spesielt myntet på forskningsutveksling. Norges forskingsråd har bilaterale avtaler med en rekke land (f. eks. Leiv Ericsson mobilitetsprogrammet). Ved UiB finnes også muligheter til å søke om SPIRE midler.
Norske sentre i utlandet – UiB-ansatte har tilgang til norske sentre i en rekke byer i utlandet, blant annet Athen, Roma og Dubrovnik. Disse kan f. eks. benyttes til møter med internasjonale samarbeidspartnere.

Utforsk siden under Internasjonalt på UiB Dessuten er viserektor Anne Christine Johannessen behjelpelig med råd rundt internasjonale spørsmål.

Lykke til og god jakt

Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

Disputaser uke 39

jorund_langorgen_privat_fotoJørund Langørgen disputerer for Ph.D graden onsdag 24. september 2014.
Prøveforelesning: Onsdag 24. september  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Forebygging av koronar hjertesykdom i et populasjonsperspektiv»
Disputas: Onsdag 24. september 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Hospitalisation for acute myocardial infarction – trends in case fatality, and the impact of changing definitions on number of events, subtypes and mortality»
1. opponent: Professor Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø
2. opponent: Ph.d., seksjonsoverlege Sigrun Halvorsen, Ullevål Sykehus
Oppslag og pressemelding

Dyreavdelingen; en kjernefasilitet ved K1

Dyreavdelingen er grunnlaget for vesentlige deler av forskningen ved fakultetet. K1 har ansvaret for enheten. Avdelingens økonomi må styrkes. Dette vil skje ved innsparinger på avdelingen og ved høyere egenbetaling for prosjektene.

rotte1_eivindsennesethuibKostnadskrevende og kompetanseintensive deler av forskningen ved fakultetet er organisert som kjernefasiliteter. Alle kjernefasilitetene har et basisbudsjett, men en stor del av finansieringen skal komme ved brukerbetaling. Budsjettet skal ivareta ikke bare daglig drift, men også nyanskaffelser og oppgraderinger av infrastruktur. Nye faglige muligheter skal utvikles og utnyttes. Den økonomiske modellen vil bygge på regnskapstall og følge prinsippene som gjelder for alle kjernefasilitetene.

Dyreavdelingen må nå foreta to prosesser parallelt for å oppnå en bedre budsjettbalanse. Inntjeningen må økes, med høyere takster for brukerbetaling. Dyreavdelingen må spare i forhold til dagens drift, ikke minst på lønnsutgifter.

Kravet til budsjettmessig bedring det kommende året er 1.5 mill kr. Dyreavdelingen og økonomiseksjonen ser sammen på hvilke praktiske konsekvenser dette vil ha. Prosjektsatser vil bli utarbeidet i løpet av noen uker. Eventuell egeninnsats defineres i prosjektene og vil inngå i den økonomiske diskusjonen. Det er viktig at forskergrupper, institutt og Dyreavdelingen samarbeider i søknadsfasen for både å beregne kostnader og forsikre seg om at det er kapasitet. Lavt prioriterte og/eller svakt finansierte prosjekter kan få avslag. Ved søknader om konkurranseutsatte midler må utgifter til bruk av Dyreavdelingen beregnes korrekt.

De faglige prioriteringene vil foregå med forskere, Dyreavdelingen inkludert dens faglige rådgivningsgruppe og institusjonsledelsen som viktigste aktører. Den økonomiske rammen for virksomheten og kravene til finansiering og budsjett vil bli tydeligere utformet av K1 i en dialog med fakultetet og de øvrige instituttene. Basisbevilgningen for K1 og fakultetet har utviklet seg slik at kostnadsreduksjon er nødvendig i en slik grad at det påvirker driften.

Parallelt med å håndtere dagens vanskelige budsjettmessige situasjon er det viktig å se på faglig tilbud med hensyn til kompetanse og praktiske funksjoner. Dyreavdelingens oppgave er å bidra aktivt i biomedisinsk forskning som ligger i internasjonal forskningsfront.

Nils Erik Gilhus                   Rolf K. Reed                        Eystein S. Husebye
Instituttleder K1                     Instituttleder IBM                    Instituttleder K2

Minneord Michael Brauckhoff

BrauckhoffMichael Brauckhoff døde brått på vei til arbeid onsdag morgen 10.september 2014, 48 år gammel. Det var en ufattelig tung og uventet beskjed å få.

Michael Brauckhoff ble ansatt som professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus i 2008. Hans store engasjement, evner og arbeidsinnsats gjorde ham til en fremragende kliniker, forsker og lærer. Han var både en genuin forsker og en dyktig lege verdsatt av pasientene. Han var en høyt respektert kirurg med flere verv innen det nasjonale og internasjonale endokrinkirurgiske miljøet.

Ektefelle og tre barn har lidd et uerstattelig tap. Vi har mistet en usedvanlig dyktig og kjær kollega.

Turid Aas og Jan Erik Varhaug
på vegne av kollegaene