Daglige arkiver: 20. juni 2014

Prinsipper for fremtidig rekruttering ved Klinisk Institutt 2

Roland JonssonInstituttledelsen har bedt en arbeidsgruppe bestående av professor Øystein Bruserud (leder), førsteamanuensis Jørn Sagen, professor Harald G. Wiker, professor Lise Øvreås (prodekan mat nat) og overingeniør Marianne Enger å arbeide frem en rapport for å se på prinsipper for fremtidig rekruttering av vitenskapelig personale. Sekretær funksjonen ble ivaretatt av administrasjonssjef Synnøve Myhre. Bakgrunnen var punktet i strategidokumentet til instituttet: «K2 skal innen ultimo 2014 utarbeide en langsiktig og strukturert plan for strategisk rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige I- og II-stillinger». En annen viktig faktor var at klinisk institutt 2 kommer i nærmeste 5 år (2014-2018) å ha en naturlig avgang på minst 12.1 årsverk (tatt i betraktning avgang ved 70 år).

Noen av arbeidsgruppens kommentarer/konklusjoner er følgende:

  • Man ønsker at instituttet i større grad enn tidligere skal vektlegge forskningsaktivitet og kvalitet framfor tradisjonell faglig tilknytning.
  • Utlysninger innen et bredere fagfelt vil gjøre instituttets ansettelsespraksis mer fleksibel og muligens vil dette virke rekrutteringsfremmende i forhold til kvinner og eksterne søkere.
  • Komiteen ønsker at man har bredere utlysninger heller enn at man skal foreta sterkt begrensende interne prioriteringer før utlysning (dette burde også ivareta de sterke fagmiljøenes interesser ved at de må forventes å kunne bygge opp sterke kandidater som er konkurransedyktige i slike bredere utlysninger).
  • Men man må først sikre at undervisningsbehovet innen et gitt fagfelt er dekket før man utlyser bredere.
  • Komiteen mener at de skisserte retningslinjene bør følges i en periode på 4-5 år og at det bør gjøres en ny vurdering og en evaluering som er fullført i løpet av 2018.

I tillegg må det sies at det også kommer til å være viktig å bidra så mye som mulig til erfarenhetsoverføring av kunnskap innen de profesjoner vi representerer, uten at dette forstyrrer nyorientering. Man kan også tenke seg ulike vektinger av oppgaver universitetet legger på oss ansatte – forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Og det må stilles store krav til høy kvalitet på fundamentet for vår virksomhet, nemlig undervisning og forskningsproduksjon. Rapporten kan i sin helhet leses her og den har i uken blitt diskutert blant forskningsgruppelederne, fagområdelederne, forskningsutvalget og instituttrådet ved K2. Et godt verktøy for fremtiden!

God sommer fra forskningsledelsen ved K2.

Roland

Organisasjonsutviklingsprosjektet UiB

uiblogoRektoratet har som et av sine mål for valgperioden å sørge for at universitetets organisasjon, administrative tjenester og støtte til enhver tid er formålstjenlig og tilpasset universitetets kjernevirksomhet. Høsten 2013 ble det som kjent besluttet å sette i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt, med formål å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Det er nedsatt en egen styringsgruppe med ansvar for å gjennomføre prosjektet, og det er opprettet en prosjektgruppe som skal koordinere arbeidet. Første møte i styringsgruppen for prosjektet er fredag 20. juni. Styringsgruppen skal beslutte hvilke innsatsområder som skal prioriteres og vedta kommunikasjonsplan og framdriftsplan for arbeidet.

For å holde alle ansatte godt informert om prosjektet blir informasjon om organiseringen og rammene for arbeidet lagt ut på prosjektets egne nettsider. Nettsidene er under utvikling og  vil bli  løpende oppdatert om status og framdrift i prosjektet.

Alle enheter vil bli invitert til  et åpent informasjonsmøte i Egget den 27. august. Utover høsten vil det også bli arrangert jevnlige informasjonsmøter. Invitasjon til disse møtene vil komme senere.

Publisering av sidegjøremål

UiB arbeider med klargjøring for publisering av sidegjøremål. I første omgang vil følgende blir publisert:
– Navn på ansatt
– Hovedkategorisidegjøremål – 4 kategorier; bistilling, bierverv, oppdrag, verv,
– Navn på organisasjon / foretak

Det er viktig at disse opplysningene er fullstendig og korrekt. E-post har blitt sendt til ansatte der det har kommet melding om at det var manglende opplysninger i disse feltene. Man mener det er underrapportering på sidegjøremål. Personal- og organisasjonsavdelingen har sendt en e-post der de ber om at ansatte igjen får melding om å registrere sine sidegjøremål så snart som mulig.

Det er planlagt publisering av sidegjøremålene i uke 34, og før det skal det være en runde med kvalitetssikring.
Brukerveiledningen for registrering av sidegjøremål.

Utlysning Familien Blix Fond

Familien Blix Fond gir støtte til medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser.

Søknaden må være sendt senest 25. juni. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse, og må sendes med post til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.