Månedlige arkiver: juni 2017

Takk for meg

Per BakkeDette er den siste K2Nytt-lederen før sommeren og den siste jeg skriver som instituttleder på K2. Jeg vil benytte anledningen til å si takk for meg. Det er vel fire år siden K2 ble dannet, og det har skjedd mye på disse årene. Jeg har ikke tenkt å la denne lederen være en oppsummering av hva vi har greid og ikke greid i løpet av denne tiden. Det har vært både opp- og ned-turer, men uansett har jeg følt en fantastisk støtte og velvilje fra alle hold på instituttet.

Med K2 sine 320 ansatte, som opprinnelig kom fra fire forskjellige institutt, er det klart at det har vært interessemotsetninger og ulike oppfatninger når veien skulle stakes ut, men jeg har alltid merket en stor interesse og glød for det vi har diskutert. Folk har oppriktig ønsket å finne gode løsninger, og de gangene veivalget ikke ble som noen ønsket, har de akseptert det.

Stillingen som ny instituttleder vil snart bli lyst ut. Jeg håper at mange vil vurdere å søke. Det er virkelig givende å jobbe med K2-gjengen. Det er fantastisk mange bra folk på K2, enten vi snakker om administrative, teknikere eller vitenskapelige ansatte. Jeg ønsker at den som overtar, blir møtt med den samme vennlighet som jeg er blitt til del. Det er fortsatt mange store oppgaver som venter den nye ledelsen.

Takk for følge alle sammen!

Per

HMS-hjørnet: Tøm backup-fryseren i 1M før ferien

Siden vi nå går inn i en periode med fravær og (svært) potensielt varmt vær, er vi alle tjente med at vi får tømt og ryddet i backup-fryseren før vi går på ferie.

Det er per i dag gjenglemte ting i fryseren som ikke står på listen over innhold. Vi ber om at alle tar ansvar for en sjekk av gjenglemte prøver, og minner om at bruk av fryseren skal avtales med Julie Stavnes.

Levering av intern og ekstern post sommeren 2017

Fra og med mandag 26. juni til og med fredag 11. august vil transport- og parkseksjonen (TPS) kjøre bare én runde med intern og ekstern post grunnet ferieavvikling. I denne perioden leveres posten på et tidligere tidspunkt enn vanlig.

TPS ber om at enheter som holder stengt i løpet sommeren, melder fra til dem om dette så snart som mulig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:

Tlf. kontor: 55 58 20 71
Mobil: 905 04 899
E-postKnut-Egil.Larsen@uib.no

Les mer her.

Varemottak i Laboratoriebygget under sykkel-VM

Varemottaket i Laboratoriebygget vil være åpent som vanlig i uke 38 mens sykkel-VM pågår, men det vil også være bemannet med en person om natten.

Denne uken vil BRING og de andre store leverandørene i all hovedsak levere varer til HUS etter kl. 19:00 og om natten.

Derfor bør man unngå å bestille forbruksmateriell til uke 38, og heller øke bestillingene i ukene før og etter VM.

Karrieredag for PhD-kandidater | Torsdag 5. oktober

Karrieredag for alle PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet arrangeres torsdag 5. oktober kl. 10–14 i auditorium 4 i BB-bygget. Her vil representanter fra forskjellige bedrifter og institusjoner fra både offentlig og privat sektor komme og informere om jobbmuligheter, og uteksaminerte PhD-kandidater vil holde presentasjoner om hva de har gjort etter at de fullførte forskerutdanningene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen.

Gruppelederopplæring høsten 2017

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til Kåre Helleve.

Les mer her.

Kurs i entreprenørskap i helsevesenet

Helseinnovatørskolens kurs 2 – Entreprenørskap i helsevesenet –  er nå åpent for søkere.

Skolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, og er utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN). Kurset er også åpent for søkere fra Universitetet i Bergen.

Denne gangen er målgruppen de som har tatt kurs 1 og andre forskere med kompetanse innen feltet.

Søknadsfrist: 30. juni.
Informasjon.

Demensforskningsprisen 2018

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet, og samtidig motivere til satsning på demensforskning. De utlyser derfor en demensforskningspris, som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i Det Norske Teatret februar 2018.

Det oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Frist for innsending er 30. august 2017. Det skal benyttes et eget skjema til dette.

Les mer her.

The Times They are a-changin

Ultrafiolett EysteinBob Dylan synger om at det er på tide å våkne opp for tidene har forandrer seg; så også for UiB og K2. UiB-styret fattet to vedtak 1. juni som berører oss. Det ene virker uanselig; vi skal nå hete «Det medisinske fakultet» – enkelt og greit, men samtidig tydelig og kraftfullt. Det andre vedtaket, at Per Bakke er tilbudt stillingen som dekanus berører mer. Jeg mottok nyheten med blandede følelser. Jeg ble svært glad på Pers og egne vegne; Det medisinske fakultet får en ny og visjonær leder. Baksiden er imidlertid at K2 snart står uten sjef.

Per har ledet instituttet gjennom en stor og omfattende omorganisering og har klart å få grupper fra ulike institutter til å jobbe godt sammen med et lavt konfliktnivå. Under Pers ledelse har virksomheten hatt en imponerende vekst. K2-forskere publiserer regelmessig i «top tier» tidsskrifter, får tilslag fra nasjonale (K.G.-Jebsen, NFR, Kreftforeningen) og internasjonale fond og organisasjoner (EU, Novo Nordisk). Vi har klart å betale ned gjeld og har skaffet oss et handlingsrom som muliggjør strategiske grep for å ytterligere å forbedre kvaliteten på forskning, undervisning og formidling.

Per etterlater seg med andre ord et institutt med god vitalkapasitet og lite obstruktivitet. Når han 31. juli strekker fram høyre arm med stafettpinnen, hvem står klar til å gripe den og utfordringen med å lede K2 videre?

Instituttledelsen tenker at det skal være mulig å drive egen forskning og samtidig lede K2, noe Per har vist er mulig med sine om lag 130 artikler publisert siden 2010. Den nye instituttlederen får egen postdocstilling, en administrasjon som kan avlaste, og mulighetene til å bygge opp en tjenlig ledergruppe – alt for å legge til rette for høy faglig aktivitet.

Vi håper at «The Times They are a-changin» på en positiv måte og at mange, både interne og eksterne, ser mulighetene som ligger i stillingen som instituttleder og søker.

Eystein

Vi skifter navn – viktig info til alle ansatte

Universitetsstyret vedtok 1. juni navneendring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til det Det medisinske fakultet. Les mer om prosessen her.

Engelsk versjon av navnet blir Faculty of Medicine, og forkortelsen vi skal bruke blir MED.

Navneendringen er allerede implementert, og vi ber derfor alle ansatte om å:

  1. Endre navn på fakultetet hvis det fremkommer i epostsignaturer.
  2. Bruke navnet «Det medisinske fakultet» eller ”Faculty of Medicine” ved omtale av fakultetet.

Horisontforedrag: Human activities and their influence on Space Weather

Velkommen til Horisontforedrag med Daniel N. Baker:

Human activities and their influence on Space Weather

Foredraget er på engelsk.

Tid: torsdag 22. juni kl. 15:15. Lett servering fra kl. 14:45.
Sted: Egget, Studentsenteret.

Les mer om foredraget her. (Lenke på engelsk.)
Meld deg gjerne på via Facebook.

Alle er hjertelig velkommen!

Horisontserien er en forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for alle andre som er interessert i store vitenskapelige spørsmål og utfordringer som krysser fagdisiplinenes grenser

k2nytt_2017_uke-24_horisontforedrag

Human-caused effects on the space environment started in the late 19th century and reached their peak in the 1960s when high-altitude nuclear explosions were carried out by the USA and the Soviet Union Photo: The Official CTBTO Photostream. Copyright: CC-BY-2.0.

Les videre

Avslutning for instituttleder Per Bakke

bakke0x2c_per_0x2830x29Du er herved invitert til en avslutning for vår kjære instituttleder Per Bakke. Per skal over i en ny og spennende stilling som dekan ved Det Medisinske fakultet. K2 ønsker da å holde en uformell avslutning for Per.

Tid: Onsdag 28. juni kl. 12:00–13:00
Sted: Vrimlearealet/gangen i 8 etg.
Alle er invitert til å delta!

Vennligst gi beskjed til Ingvild Jonsvoll (ingvild.jonsvoll@uib.no) innen fredag 23. juni om du har mulighet til å komme, slike at vi vet hvor mye kake vi skal bestille inn.

Vennligst gi beskjed til Julie Stavnes (Julie.Stavnes@uib.no) om du vil si noen ord til Per.

 

Disputas uke 25

Anna BergAnna Berg disputerer for Ph.d. graden torsdag, 22. juni 2017
Prøveforelesning:
torsdag, 22. juni 2017, kl: 10:15
Oppgitt emne:  ”Biomarkers in gynecological oncology and their clinical implications”
Sted:  Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Disputas: torsdag, 22. juni 2017, kl: 12:15
Sted: 
Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  ”Molecular alterations and diagnostic imaging in premaligannt and malignant endometrial lesions for improved diagnosis and treatment”
1st opponent:  Professor Jan Blaakær, Syddansk Universitet, Danmark
2nd opponent:  Postdoktor Eva Colàs, Vall d’Hebron Research Institute, Spaina

Pressemelding

Digitalisering ved UiB

Per BakkeDet er kommet sterke føringer fra forskningsdepartementet om at universitetene skal satse på digitalisering. Det gjelder på alle felt. Hittil har vi tenkt at digitalisering skal forenkle de administrative tjenestene. I de senere årene har også digitalisering av undervisning og eksamen kommet på dagorden. Et godt eksempel er ikke minst arbeidet til Martin Biermann, som han vant fakultetets formidlingspris på i år.

Men også forskning kan dra nytte av digitalisering. Som ledd i arbeidet med å etterkomme føringene fra departementet, har UiB vedtatt en digitaliseringsstrategi. Det skal her settes ned grupper som skal se på både den administrative og den faglige nytten av digitalisering. Jeg har hørt enkelte anføre at digitalisering er bare en måte universitetet skal overføre sekretæroppgaver til de vitenskapelig ansatte. Det er en for enkel måte å se det på.

Universitetet planlegger en «Digital myldredag» i Grieghallen 4. oktober 2017. Hensikten er å presentere ulike måter digitalisering kan brukes til å fremme både undervisning, forskning og administrative tjenester på. De som har prosjekter som kan presenteres der, bes melde fra på e-post til org2022@uib.no innen mandag 12. juni.

Uansett, «Digital myldredag» vil være åpen for alle. Merk datoen, digitaliseringen kommer uansett. Da kan det være greit å være med på ferden. Kanskje kan man få ideer til egen undervisning, forskning eller administrasjon.

Per

Evaluering av ny fakultetsstruktur

Social mediaSom tidligere omtalt i K2Nytt (uke 17), skal omorganiseringen av Det medisinsk-odontologiske fakultet, som ble gjort i 2013, evalueres. Fakultetets ledelse ønsker i den forbindelse at så mange som mulig besvarer en spørreundersøkelse som sendes ut mandag 12. juni. Siste svarfrist er 23. juni.

 

Informasjon om prosessen og spørreundersøkelsen finnes på fakultetets nettsider.

Workshop: Network Biology/Integromics Bioinformatics

NORBIS (den nasjonale forskerskolen i bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi) og CCBIO ønsker å invitere til en spennende workshop innen nettverksbiologi.

Tid: 23.–25. august.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.

Workshopen har tittel Network Biology/Integromics Bioinformatics – Applications Towards Medicine, og inkluderer en rekke store navn innen feltet, som Albert-László Barabási, João Pedro de Magalhães, Alfonso Valencia med fler. I løpet av workshopen vil vi diskutere hvordan nettverksteori kan møte omics data, gi en introduksjon til grafteori, en oversikt over ulike typer biologiske nettverk, og også presentere såkalte integromics tilnærmingsmåter for analyse av komplekse sykdommer. Workshopen vil bestå av fellesforelesninger og praktiske øvelser i R og Cytoscape. NORBIS- og CCBIO-medlemmer vil ha prioritet, men alle er velkomne til å søke.

Du kan finne mer informasjon og registrere deg her (lenke) eller her (pdf).

Påmeldingsfrist: 15. juni.

Bioinformatics i Bergen | 2. og 3. oktober 2017

Årets Bioinformatics i Bergen (BiB) retrett foregår 2.–3. oktober 2017 på Solstrand hotell på Os.

Arrangementet er rettet mot alle lokale forskere som arbeider innen bioinformatikkfeltet, og søker å gi et rammeverk som forskere kan møte, utveksle ideer og skape muligheter for nettverk og samarbeid. Dagsordenen vil inneholde presentasjoner fra forskere i Bergen-området og gjesteforelesere fra utlandet, samt sosiale og friluftsliv

Takket være økonomisk støtte fra Bergen Research Foundation (BFS), er det ingen registreringsavgift for møtet; Transport, overnatting og måltider vil bli dekket. Arrangementskapasiteten er begrenset til 50 deltakere, vi har fortsatt noen plasser tilgjengelig, så hvis du vil delta, vennligst registrer din interesse ved å svare på denne linken før 15.juni 2017 

6th Building Bridges symposium: Epigenetikk i klinisk and translasjonell forskning

Serien med Building Bridges-symposier arrangeres for å bygge bro over klinisk og translasjonell forskning, og gi eksempler på hvordan forskningsgrupper kan samarbeide mot en bedre forståelse av patofysiologien bak sykdommer samt forbedrede muligheter for pasientbehandling og –omsorg.

Det sjette symposiet vil fremheve hvordan forskningen innen epigenetikk kan bidra til å bedre vår forståelse av helse og sykdom. Kurset vil fokusere på noen grunnleggende tema: Hva er epigenetikk? Og hvordan kan forskningen innen dette feltet bidra til presisjonsmedisin? Med dette som utgangspunkt vil fagfolk knyttet til klinisk og translasjonell forskning presentere eksempler på nye funn og anvendelser innen 1) epigenomikk, 2) celledifferensiering i sykdom, og 3) epigenetiske modifikatorer som mål for medikamenter. Symposiet avsluttes med en bolk om hvordan man kan engasjere publikum i fremtidige, samfunnsmessige anvendelser av epigenetisk forskning.

Tidspunkt: 10.–11. oktober 2017.
Sted: Forelesningssal 2, Biomedicum, Helsinki, Finland.

Informasjon, program og registrering.

Påmeldingsfrist: 15. september.

Disputas uke 24

jacob_holter_grundtJacob Holter Grundt disputerer for Ph.d. graden torsdag, 15. juni 2017
Prøveforelesning: torsdag, 15. juni 2017 kl: 10:15
Oppgitt emne:  ”Prevention strategies at the population Level to combat the obesity epidemic in children – role of sugar-sweetened bebarages”
Sted: Auditoriet, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Disputas: torsdag, 15. juni 2017 kl: 12:15
Sted:  Auditoriet, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Avhandlingens tittel:  ”Biological and behavioral determinants of fetal and childhood Growth and risk of developing obesity”
1st opponent:  Professor Mark Hanson, University of Southhampton, U.K.
2nd opponent:  Professor Anne karen Jenum, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Disputas uke 24

Kai TriebnerKai Philipp Triebner disputerer for Ph.d. graden torsdag, 15. juni 2017
Prøveforelesning: torsdag, 15. juni 2017 kl: 10:00
Oppgitt emne:  ”Hormonal contraceptives and respiratory health”
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Disputas: torsdag, 15. juni 2017 kl: 12:30
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  ”Respiratory Health in aging women. The influence of menopause on asthma incidence and lung function decline”
1st opponent: Professor Charlotte Suppli Ulrik, København Universitet, Danmark
2nd opponent: Professor Laure Morin-Papunen, Universitetet i Oulu, Finland

Pressemelding