07 Informasjon om ferie og feieavvikling

Informasjon om ferie for ansatte ved UiB.

All ferie skal registreres i PAGA

  1. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager (mandag-Paragraffredag) ferie hvert år.
  2. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.
  3. DELTID: Dersom din vanlige arbeidstid er f.eks. tre dager i den uken du tar ferie, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.
  4. SYKDOM: For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt

(altså 100 %) arbeidsufør/sykemeldt. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring.

  1. Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver.
  2. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår (PAGA). Dette forutsetter at begge parter er enige om dette.
  3. Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.
  4. Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni – 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.
  5. Tiltrer man etter 30. september, har man likevel krav på minst en uke ferie samme år.