Kategoriarkiv: 2019

Hvordan kan du øke innovasjonen i laboratoriet ditt? Hvordan kan du kombinere det å være vitenskapsperson og helseinnovatør?

Dette er noen av temaene som vil bli diskutert på innovasjonsintrokurs for professorer som skal holdes i Trondheim i slutten av denne måneden. School of Health Innovation er et samarbeidsinitiativ mellom UIO, NTNU og Karolinska Institute som har som mål å gi livsvitenskapsforskere og klinikere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan bli brukt til beste for pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt. Kurset ble igangsatt i 2017 for å levere kurs til livsvitenskapelige doktorgrader, postdoktorer og klinikere fra nordiske universiteter. Det er ingen kursavgift, og lunsj / middag dekkes av School of Health Innovation. Deltakerne dekker utgifter til overnatting og reise. Det er bare 20 plasser tilgjengelig for dette kurset, så registrer deg! Hvis du er interessert, kan du registrere deg innen 15. november ved å sende CVen din til Bjarte Reve, prosjektleder for School of Health Innovation (HIS) bjarte.reve@medisin.uio.no

Program – School of Health innovation for professors (pdf)
Læringsutbytte:

  • Demonstrere forståelse for mulighetene til helseinnovasjon og entreprenørskap for utnyttelse av forskning
  • Øke innovasjon og produktivitet i laboratorie- / forskningsgruppen
  • Bruke incentiver for å øke innovasjonen i laboratoriet / avdelingen din
  • Anvende vitenskapelig bakgrunn og kunnskap om helseinnovasjon for å håndtere utfordringer og utvikle tjenester og produkter innen en klinisk setting og en biofarma / medtech setting
  • Bruke forskjellige forretningsverktøy for forestillinger og mulighetsstudier; å utvikle, prototype og teste løsninger til brukernes behov
  • Vise forståelse for hvordan Tech Transfer Office og andre aktører for innovasjonsstøtte kan støtte kommersialiseringsprosessen
  • Bruke det grunnleggende i finansieringen av et oppstartsselskap fra private og statlige finansieringsorganer
  • Vurdere ferdighetene sine innen helseinnovasjon og reflektere over utnyttelsen av egen forskning
  • Kombinere det å være vitenskapsmann og helseinnovatør / gründer

Tid: 28-29 november 2019.
Sted: Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap, Elvegata 17,Trondheim
Hotel for deltagere: Quality Hotel Augustin

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er en kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen. FHU er et samarbeid mellom Det medisinske fakultetet (MF) og Haukeland universitetssykehus (HUS) og administrativt underlagt Klinisk institutt 2 (K2). FHU er etablert med økonomisk støtte fra Trond Mohn stiftelse (TMS).

FHU bistår forskningsgrupper innen ulike fagmiljøer og kan drive både observasjonsstudier, intervensjonsstudier, befolkningsstudier, longitudinelle studier, samt barnestudier. Studier utføres på friske personer og pasienter med lettere sykdomstilstander som ikke krever sykehusinfrastruktur.

Se video om FHU her.

Disputas – Christel Gill Haanshuus

Christel Gill Haanshuus disputerer for Ph.d. graden tirsdag 12. november 2019

Prøveforelesning: Tirsdag 12. november 2019 kl. 10.15
Oppgitt emne: “Diagnostikk av malaria: Metodologiske aspekter hos reisende og i endemiske områder”
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas: Torsdag 12. november 2019 kl. 12.15
Avhandlingens tittel: “PCR based Malaria diagnostics – Method development and application”
Sted:  Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Associate Professor Michael Alifrangis, University of Copenhagen, Denmark
2. opponent: Professor Anna Farnert, Karolinska Institute, Sweden
3. medlem av komiteen: Professor emerita Birgitta Åsjø, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Litt mer om Nobelprisen i medisin eller fysiologi 2019

Årets Nobelpris i medisin eller fysiologi ble tildelt William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza for oppdagelsen av hvordan celler sanser oksygennivåer og tilpasser sin metabolisme til ulike oksygennivåer. Oppdagelsene har stor klinisk relevans og forklarer blant annet mekanismen for utvikling av ulike kreftformer og behandling av anemi og ble også omtalt i Ukens leder i uke 42.

Jeg synes det er interessant at alle de 3 prisvinnerne er klinikere og har tilnærmet seg problemstillingen om oksygensensing fra ulike vinkler. Barnelegen Semenza og nefrologen Ratcliffe studerte erytropoitingenets regulering, mens onkologen Kaelins tilnærming var interessen for å forstå en sjelden tumorsyndrom karakterisert av stresshormonproduserende svulster i binyremargen, karnøster i sentralnervesystemet og nyrekreft (von Hippel Lindaus syndrom (VHL)). Han fant at VHL-proteinet danner et kompleks med hypoksi-induserbar faktor 1-alfa (HIF1a) som fører til nedbrytning av HIF1a. Til sammen har de 3 forskerne i detalj kartlagt hvordan oksygennivåene regulerer cellens metabolisme, noe hva kan vi lære av dette? Kanskje er en slutning at det er vanskelig å forutse hvor det neste store medisinske gjennombruddet kommer, og at for mye styring av forsking i spesielle retninger (les forskningsprogram) er mindre fruktbart enn a la forskerne velge sine egne problemstillinger. Som en forskningsleder sa det: “We don’t care what you do; we want you to be one of the leaders in your field”. Et annet lærepunkt er kraften i translasjonell forsking der studier av sjeldne monogene sykdommer kan føre til gjennombrudd i forståelsen i basale fysiologiske mekanismer som igjen åpner for ny spennende terapi. Blant annet er flere substanser som utløser et hypoxisignal (ved å hemme propyl hydroksylaser) nå i kliniske studier.

La prisen være en inspirasjon til god translasjonell forskning.

Eystein

Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Kjære kollegaer og stipendiater,

Våren 2020 skal studenter på bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaringer fra i fjor viste at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalg i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Studentene begynner på oppgaven i januar 2020. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i mai, og muntlig eksamen (inntil 30 minutt med presentasjon og diskusjon) skal holdes i slutten av mai.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 4. januar. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til sigrun.stefnisdottir@uib.no

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i januar 2020. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her.

Hilsen Programutvalget i ernæring

Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2020, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2020 – våren 2021. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) så snart som mulig. Bruk gjerne denne malen og send på e-post til sigrun.stefnisdottir@uib.no. Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 21. november, kl. 13-16. De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt.

Programutvalget nedsetter en komité som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som er veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt. Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:
http://www.uib.no/emne/NUCLI395
http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Vennligst spre forespørselen til aktuelle ved din avdeling/institusjon. Ta kontakt med leder for programutvalget, Jutta Dierkes: jutta.dierkes@uib.no eller Sigrun Stefnisdottir: sigrun.stefnisdottir@uib.no dersom dere har spørsmål.

Hilsen Siri

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium November 7th

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 7th, 2019!
The keynote speaker, Carina Strell from Karolinska Intitutet, Sweden, will present how the microenvironment affects cancer progression and treatment response. In addition, we will hear interesting studies from local junior researchers. Join us for a perfect occasion for professional input and networking!
Open for all and free, including lunch.
When: November 7th 2019 10.00-14:00
Where: Conference room, BB-building (across the hall from the auditoria)
Program: can be found in this poster
Registration: At ccbiojuss.no Registration deadline: November 5th at noon.
Postdocs Kenneth Finne and Cornelia Schuster are chairs and can be contacted for questions.

(English) MSD Lunch and Learn Seminar Invitation November 7th

Learn about the Mesoscale multiplex immunoassay platform. The platform offers solutions ranging from validated assays for research & clinical biomarkers to open platform assays allowing you to create your own multiplex/singleplex assays in Human, Rodent and NHP.

Date: Thursday, November 7th, 2019
Time: 11:30-12.30
Location: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building, 5th floor

Registration not needed – but if you sign up, no later than November 5th, we will provide a sandwich.
Registration: Janne Pleidrup Andersen

More information here.

(English) Invitation to Single Cell and Spatial Transcriptomics Scientific Seminar November 19th

The Core facility for flow cytometry has received a 10x Chromium Controller instrument for single cell sequencing. The instrument is available for use through their booking system. In conjunction with the purchase, 10x will host a scientific seminar for researchers with an interest in single cell Gene Expression analysis and spatial transcriptomics.

Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

In this seminar we will introduce a combined workflow with optimized sample preparation and demonstrate a variety of single cell applications.

For registration and more information, visit https://www.eventbrite.com/e/single-cell-and-spatial-transcriptomics-scientific-seminar-bergen-norway-registration-77985951079

Date and Time
Auditorium 4, BB-building
Tue, November 19, 2019
10:00 AM – 12:30 PM

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 17 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

UGLENE-lander..(eller letter?), de skal i hvert fall holde oversikt!

Det er ikke lett å holde oversikt over hvem som har ansvar for hva når det gjelder all universitetsinitiert undervisning vi på K2 bidrar med innenfor ernæring, farmasi, medisin og odontologi. Hvert program benytter undervisere på tvers av institutt. Med vår instituttstruktur er det Forskningsruppelederne som er i «linje» og har nok sitt hovedfokus på den forskning som bedrives i/av gruppen. Å også ha oversikt over hvert enkelt forskningsgruppemedlemmers bidrag/kompetanse mhp undervisning kommer gjerne ikke høyest på dagsorden.

K2 har derfor initiert en prosess for å synliggjøre vårt undervisningsansvar og foreslår UGLE: Undervisningsgruppeleder, en fast vitenskapelig ansatt som nettopp skal holde våke over små-uglene som underviser i det angjeldende fagområdet, på tvers av forskningsgrupper.

Arbeidsgruppen har laget utkast til mandat og foreslått hvem som skal få æren av å være første 2-årsrunde UGLE, samt angitt vise-UGLE (nei de må ikke kunne synge..) men steppe inn ved UGLEns fravær og å ta over stafettpinnen neste 2-årsperiode.

Jeg vil be alle se gjennom mandatet; er det riktige funksjoner vi har tillagt UGLENe? Er det fagområder vi i gruppen ikke har tenkt på? Skjønner DU hvilken UGLE dine undervisningsbidrag skal ligge under? Arbeidsgruppen vil gjerne ha tilbakemeldinger for evt. presiseringer før vi/Uglene landes.

En annen ting: som nevnt i leder før sommerferien K2 vil prioritere bioinformatikk. Vi vil derfor gjøre en kartlegging av hva dere ser at dere selv/K2 trenger av undervisning i bioinformatikk. Anagha Joshi vil derfor sende ut spørreskjema til de vitenskapelige som jeg vil be flest mulig svare på; HVA er behovet? Når vi vet det kan vi skreddersy undervisning for ulike K2miljø!

HMS-hjørnet: Vernerunder 2019

Forberedelse til vernerunde 2019 er i gang. Mandag 04. november gjennomføres vernerunde på Laboratoriebygget, og onsdag 27. november skal det gjennomføres vernerunde på BUS og Kvinneklinikken.

Vi ber derfor om at alle som har noe å melde inn, fyller ut og returnerer vedlagt skjema til Julie på epost (velg det skjema som passer for deg). Frist for oversendelse av skjema er fredag før vernerunden, det vil si fredag 01/11 for vernerunden for Laboratoriebygget og fredag 22/11 for KK og BUS.

Ta kontakt om du har spørsmål. Mer informasjon om vernerunde og også alle skjemaene finner du her.

 

K2 gratulerer Eystein Husebye med Helse Vests Forskningspris 2019.

Eystein fikk tildelt Helse Vests Forskningspris 2019. Prisen ble delt ut på Helse Vest Forskningskonferanse torsdag 24/10, og ble tatt imot av instituttleder Pål Njølstad på vegne av Eystein, som var på reise. Vi gratulerer!

Les sak om utdelingen her.

Frå venstre adm.dir. Eivind Hansen, Helse Bergen, Pål Njølstad, UiB (på vegne av forskningsprisvinner Eystein Sverre Husebye), og fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem. Foto: Silje Katrine Robinson.

Hands-on søknadsseminar

Forskningsrådgiverne ved fakultetet inviterer deg til en time der vi vil vise eksempler fra innvilgede søknader med et fokus på introduksjon, mål og ulike former for impact. Vi vil bruke eksempler til å illustrere forskjellen mellom kommunikasjon og formidling og presenterer relevante kommende frister. Instituttet spanderer lunsj så vi håper dere kan melde dere på. Påmeldingssfristen er 5.november.

Tid: 7 November kl.12.00-13.00
Sted: Seminarrom 7.1 og 7.2.

Pasteurlegatet & Professor Th. Thjøttas legat

Av Pasteurlegatet og Professor Th. Thjøttas legat skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til unge norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter.

Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person.
På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000,-.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse med budsjett (inntil 3 sider) samt curriculum vitae (inntil 2 sider).

Søknad sendes innen 1. desember 2019 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@medisin.uio.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside.

Disputas – Shahinul Islam

Shahinul Islam disputerer for Ph.d. graden tirsdag 05. november 2019

Prøveforelesning: Tirsdag 05. november 2019 kl. 14.30
Oppgitt emne: “The role of non-neutralizing antibodies in protection from influenza”
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas: Onsdag 06. november 2019 kl. 10.15
Avhandlingens tittel: “Live Attenuated Influenza Vaccine (LAIV) Immunization in Children and Adults: Lesson for Development of Universal Influenza Vaccine”
Sted:  Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

1. opponent: Professor Anke Huckriede, University of Groningen, the Netherlands
2. opponent: Researcher Craig Morton, Havforskningsinstituttet
3. medlem av komiteen: Professor Silke Appel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Einar Thorsen

Åpent for alle interesserte.

Nytt om navn

Jeg heter Jonelle Dickow Villar og gleder meg til å delta i aktivitetene ved K2.  Min yrkeserfaring i Norge har fokusert på psykiatrisk sykepleie. I fjor fullførte jeg mastergraden i Epigenetikk og Multiomics-gruppen med Stéphanie Le Hellard og Martins-gruppen med Vidar Steen. Den 1. juli i år kom jeg tilbake som PhD-student og fortsetter arbeidet med å identifisere epigenetiske modifikasjoner som følge av forskjellige miljøeksponeringer, for eksemple det antipsykotiske medikamentet olanzapin. Jeg har kontorplass på 2. etasje, eller epost Jonelle.Villar@uib.no