Forfatterarkiv: mal054

NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation

SIU har lansert en ny utlysning av midler gjennom NORPART for perioden 2019-2023. Programmet støtter akademisk samarbeid og student mobilitet med et fokus på master og ph.d.-nivå mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte utviklingsland. Søknadsfristen er 31. mai 2018 kl. 15:00.

PS: Her finnes et brev med interne retningslinjer som gjelder ved UiB for alle søkere til NORPART 2018.

 

Nytt om navn

K2 presenterer Kadri Madissoo.
Hun var nyansatt 12.02.18 som Overingeniør og jobber på forskningslaboratoriet på KK.
Hun hører til forskningsgruppen G17 Gynekologisk onkologi, også kjent som Bergen Gynekologiske Kreftforskningsgruppe. hun skal I tillegg jobbe med forskningsbiobanken ved Kvinneklinikken og er verneombud.
Om du ønsker og kontakte henne eller si hei kan hun nås på mail Kadri.Madissoo@uib.no Hun kan også kontaktes på telefon 55976336

 

Leder K2-nytt uke 11

Tid for å hedre og ære våre beste innen forskning, undervisning og formidling 2017

  1. A: PRISER VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2017

Det skal utdeles priser for Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og fremragende forskningsformidling.

K2 kan fremme inntil to kandidater i hver kategori. Forslagene skal grunngis. Det enkelte forslag bør være på 1/2-1 side. Vi ber forskingsgruppeledere om forslag som sendes pal.njolstad@uib.no innen fredag 6. april 2018.

Årets publikasjon
-argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskapning
-hvis relevant, konsekvenser  for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon
-bør avspeile instituttets egen forskning
-originalartikkelen som nomineres skal vedlegges som pdf-fil av trykket artikkel

Årets ph.d.-arbeid
-argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskapning
-hvis relevant, konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon
-kandidatens eget bidrag til arbeidet kommenteres
-fire trykte eksemplar av avhandlingen skal sendes fakultetet (vil bare bli returnert på forespørsel).

Årets forskningsgruppe
-argumentasjon med utgangspunkt i forskningsproduksjon og kvalitet
-bør ha tett samarbeid og ikke ha karakter av å være et løst knyttet nettverk
-bidrag til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, nettverksbygging og bidrag til rekruttering og utdanning av forskerrekrutter kommenteres

Formidlingsprisen
-argumentasjon for hvordan en forsker eller en forskningsgruppe har evnet å formidle nyere forskning på en fremragende måte til et bredt publikum
-forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse
-den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap
-formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon og kunnskap om forskning og høyere utdanning

B: UNDERVISNINGSPRISEN VED K2

K2 har opprettet en undervisningspris på 50 000 NOK. Prisen deles ut inntil en gang årlig til en underviser som særlig har utmerket seg for fremragende innsats i studentundervisning innenfor emner i studieprogram for medisin, farmasi, odontologi eller ernæring som tilhører K2.

Vi ber om forslag sendes til jone.trovik@uib.no innen 13. april 2018.

Prisen utdeles på Eksamens og undervisningsseminaret 2. mai.

Momenter som særlig vektlegges i vurdering av foreslåtte kandidater til K2 undervisningspris:
-studentevaluering av undervisning
-mottatte priser for god undervisning
-utvikling av nye studentaktiviserende undervisningsformer
-bruk av nye digitale undervisnings- eller eksamensmetoder
-produksjon av lærebøker/fagbøker
-internasjonalisering av undervisning
-andre undervisnings- eller eksamensrelatert prosjekter med klar overføringsverdi

INFO VEDR POSTLEVERING, BUSS OG MATERIELL – PÅSKEN 2018.

Post:
Mandag 26.mars og tirsdag 27.mars vil internposten gå som vanlig.
Onsdag 28. mars vil det ikke bli postombæring.

Campusbuss:
Campusbussen går ikke i påskeuken. Det vil si at siste dag bussen går er fredag 23.mars.
Bussen går i normal rute igjen, etter påske, f.o.m. tirsdag 3.april

Materiell enhetene / øvrig transportoppdrag:
Disse 2 enhetene avvikler ferie i påskeuken.
Ingen transportoppdrag blir således ekspedert / utført i påskeuken.
Transport som vanlig, f.o.m. tirsdag 3.april

Netverkslunsj for alle PhD stipendiater

Kjære alle sammen

Forskolen for klinisk medisin forbereder en ny nettverksmiddag for alle doktorgrader og forskere på K1 og K2 avdelingene.

Nå er det på tide å registrere deg som presentatør, hvis du vil presentere de siste resultatene dine, delta i diskusjon med andre PhD-studenter og øve på dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende netverks lunsjen vil finne sted;
Torsdag 12. april, laboratoriebygning, rom 9.1 / 9.2, Fra kl. 11.30-13.00.

Påmeldings link:
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=4761627

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser og hør samtaler fra andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, tjene ett studiepoeng!

Hvis du ønsker å tjene ett studiepoeng (http://www.uib.no/emne/FSKLI901) , Ver snill og kontakt:
Irene.hjelmaas@uib.no

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha!

Gleder meg til å se deg
Irene and Yasaman

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 24 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Info vedrørende oppstart av BUS 2 – Barne-og Ungdomssykehuset Trinn 2

I forbindelse med oppstart av byggearbeid på Barne- og Ungdomssykehuset Trinn 2 ønsker vi å gi en kort info om hva som skal skje de nærmeste ukene:

Pågår nå: Tilrigging og etablering av byggeplassgjerde.
12.mars: Oppstart av avgravning og uttransport av masser fra byggeplass.
19.mars: Oppstart av boring og sprengning.

Sprengningstidspunkt 2 ganger pr. dag i tidsvinduet kl. 12:30-13:00 og kl. 15:30-16:00 Sprengning vil bli varslet ved signal.

Det vil bli sendt ut en invitasjon til Infomøte vedrørende prosjektet i nær fremtid.

Med vennlig hilsen
Helse Bergen

Økonomisk handlingsrom i 2018

Medisinsk fakultet har i 2018 fått et midlertidig handlingsrom på grunn av gode resultater i 2016 som gir budsjettvekst i 2018, store overføringer og ubrukte midler fra 2017, samt behov for lavere overføringer i grunnbevilgningen enn 20 millioner totalt til 2019.

Dette gjør at instituttene inklusive K2 får en mulighet til å øke grunnbevilgningen utover det som alt er budsjettert for 2018. K2 er viktig for denne budsjettveksten, og det er flott at noe av dette nå kommer oss til gode.

Føringene fra fakultetet er at tiltakene kan gå til forskning, inkludert utstyr som kan kjøpes inn i år; undervisning, inkludert utstyr som kan kjøpes inn i år; og andre tiltak som for eksempel HMS.

Forskningsgruppelederne er utfordret på å komme med forslag til tiltak innenfor rammene av ca. 0,5 mNOK og at utstyr ikke kan ha en kostnad utover EUs grense for anbud. Det siste er fordi anbud tar tid, og fakultetet ønsker å bruke midler i inneværende år.

Det er dessverre en veldig kort frist for å komme med forslag. Denne er satt til 9/2 på fakultetsnivå. Vi må tid til en intern prosess på K2 også, hvorfor vår frist til dere er i løpet av 5/2. Det er bare å beklage denne ultrakorte fristen. Alle forslag må komme gjennom leder av forskningsgruppene.

God helg!

Pål

veilederfrokost

Velkommen til veilederfrokost for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet. Seminaret holdes 21. februar 2018 kl. 8.30-10.00 i Styrerommet i Armauer Hansens Hus (Haukelandsbakken 28).

Agenda:
1. Helseforskningsloven – generell informasjon og praktiske eksempler v/ Marit Grønning
2. Trakassering og behandling av varslingssaker v/ Tone Bergan

Seminaret er gratis for veiledere ved MED og det er plass til 30 personer. Fakultetet spanderer frokost 🙂

Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4538432

 

Utlysing av Peder Sather midler for 2018-2019

Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley. Utlysingen av Peder Sather midler for 2018-2019 er nå kunngjort.

Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Vi gjør oppmerksom på at alle disipliner og fag kan søke, og minner om at søknadsfristen er 15. mars 2018.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 23 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Søknadsfrister for uke 5

Kjære alle sammen,
Vennligst se under de oppdaterte linkene for ekstern finansiering:

Eksterne finansieringsmuligheter: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettstedene oppdateres hver annen uke. Nye samtaler er merket som NEW.

Gi oss beskjed hvis du har kommentarer til nettsidene, eller hvis forskerne på instituttet mangler noe.

Vennlig hilsen,
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsprosessen våren 2018

Et nytt år er her og med fremskyndet frist fra Norges forskningsråd er det på tide å begynne å
planlegge vårens søknadsprosesser. Vi fortsetter K2s tradisjon med innlevering av søknadsskisse og fellesmøte for søkerne til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL and FRIMEDBIO. I år setter vi torsdag 15. februar som frist for skisse (1-2 sider) og tar et felles møte onsdag 07. mars kl. 13-16 i seminarrommene i 7. etasje. Møtet gir en anledning til å legge frem skissen i plenum og få konstruktiv feedback av erfarne kollegaer hvilket er nyttig ved utarbeidelsen av den endelige søknaden. Skissen kan sendes til amra.grudic@uib.no.

Fjorårets tildeling fra NFR viste viktigheten av å søke i riktig program. Derfor vil jeg gjøre dere oppmerksom på at representanter fra Norges forskningsråd kommer til Bergen 7. februar for å snakke om programmene BEHANDLING, BEDREHELSE, HELSEVEL og HORISONT 2020 (Program). De vil gå gjennom hva som forventes i de ulike programmene så jeg oppfordrer dere til å registrere dere om dere har anledning.

Andre aktuelle frister i vår er GLOBVAC, Novo Nordisk, Kreftforeningen og Extrastiftelsen, for å nevne noen. Vil også minne om BFS Starting Grant, et program som ønsker å rekruttere og utvikle fremragende forskningsledere ved UiB, der fristen for å sende skisse og CV er 12. februar, slik beskrevet i forrige ukes nyhetsbrev. Forskningsrådgiverne vil også være med på digitaliseringsbølgen. Aktuelle utlysninger innen forskning vil derfor publiseres på denne siden, mens utlysninger aktuelle for utdanning finnes her. Om dere har kommentarer til noe som ikke fungerer eller forslag til forbedringer tar jeg gjerne imot det.

Tirsdag denne uken var Forskningsrådet i Bergen for å snakke om muligheter for offentlig sektor innen forskning. Det kan se ut som det kommer et fokus på dette området, så dersom noen har kontakter innen kommunen vil jeg trekke frem muligheten for offentlig ph.d. Kommunen og forskningsrådet finansierer kandidaten 50-50 mens vi er med som partner og den gradgivende institusjonen. Det kommer mer informasjon i løpet av mars og fristen blir mest sannsynlig begynnelsen av april.

Helt til slutt vil jeg gjøre litt reklame for meg selv. Jeg bistår dere gjerne innen ett av områdene i oversikten nedenfor, eller alle. Jeg er tilgjengelig helt frem til kl. 13 den 25. april, men det beste er å gi oss noe mer tid. Det får bli opp til dere og hva som passer best.

Amra

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 33 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Utreiseseminar

Internasjonalt senter inviterer forskere og stipendiater som planlegger et utenlandsopphold i 2018 til utreiseseminar.

Utreiseseminaret hjelper deg med:

  • Informasjon om retningslinjer ved UiB
  • Skjema
  • Finansieringsmuligheter
  • Forsikring
  • Praktiske råd

Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre som skal reise ut og dele erfaringer.
Det blir mulighet for å stille spørsmål.
22.02.2018, Kl 09:00-11:00

Lenke til kalenderoppføring: http://www.uib.no/ut/114512/utreiseseminar
Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4515818

Angående besøk hos avdeling for patologi

I forbindelse med akkreditering av Avdeling for patologi i
sentralblokken, er det fra januar 2018 innført “skall-sikring”, dvs.
at alle inngangsdørene til avdelingen nå er permanent låst. Tidligere
har inngangsdørene i 2. etasje stått ulåst i vanlig arbeidstid.

De av dere som har bruk for å besøke personer i patologimiljøet, bør
heretter gjøre en avtale med vedkommende på forhånd. Alternativt vil
man få hjelp ved å henvende seg i resepsjonen til Avdeling for
patologi i 2. etasje. Det er en ringeklokke med instruksjoner ved
inngangsdøren.

Skulle man ha et jevnlig behov for tilgang til patologimiljøet, kan
man be om å få tildelt dette. Man må i så fall ha nøkkelkort fra
sykehuset.

Mvh Anders Molven
(seksjonsleder, Gades lab. for patologi)