Prinsipper for fremtidig rekruttering ved Klinisk Institutt 2

Roland JonssonInstituttledelsen har bedt en arbeidsgruppe bestående av professor Øystein Bruserud (leder), førsteamanuensis Jørn Sagen, professor Harald G. Wiker, professor Lise Øvreås (prodekan mat nat) og overingeniør Marianne Enger å arbeide frem en rapport for å se på prinsipper for fremtidig rekruttering av vitenskapelig personale. Sekretær funksjonen ble ivaretatt av administrasjonssjef Synnøve Myhre. Bakgrunnen var punktet i strategidokumentet til instituttet: «K2 skal innen ultimo 2014 utarbeide en langsiktig og strukturert plan for strategisk rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige I- og II-stillinger». En annen viktig faktor var at klinisk institutt 2 kommer i nærmeste 5 år (2014-2018) å ha en naturlig avgang på minst 12.1 årsverk (tatt i betraktning avgang ved 70 år).

Noen av arbeidsgruppens kommentarer/konklusjoner er følgende:

  • Man ønsker at instituttet i større grad enn tidligere skal vektlegge forskningsaktivitet og kvalitet framfor tradisjonell faglig tilknytning.
  • Utlysninger innen et bredere fagfelt vil gjøre instituttets ansettelsespraksis mer fleksibel og muligens vil dette virke rekrutteringsfremmende i forhold til kvinner og eksterne søkere.
  • Komiteen ønsker at man har bredere utlysninger heller enn at man skal foreta sterkt begrensende interne prioriteringer før utlysning (dette burde også ivareta de sterke fagmiljøenes interesser ved at de må forventes å kunne bygge opp sterke kandidater som er konkurransedyktige i slike bredere utlysninger).
  • Men man må først sikre at undervisningsbehovet innen et gitt fagfelt er dekket før man utlyser bredere.
  • Komiteen mener at de skisserte retningslinjene bør følges i en periode på 4-5 år og at det bør gjøres en ny vurdering og en evaluering som er fullført i løpet av 2018.

I tillegg må det sies at det også kommer til å være viktig å bidra så mye som mulig til erfarenhetsoverføring av kunnskap innen de profesjoner vi representerer, uten at dette forstyrrer nyorientering. Man kan også tenke seg ulike vektinger av oppgaver universitetet legger på oss ansatte – forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Og det må stilles store krav til høy kvalitet på fundamentet for vår virksomhet, nemlig undervisning og forskningsproduksjon. Rapporten kan i sin helhet leses her og den har i uken blitt diskutert blant forskningsgruppelederne, fagområdelederne, forskningsutvalget og instituttrådet ved K2. Et godt verktøy for fremtiden!

God sommer fra forskningsledelsen ved K2.

Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *